KSPL 53 INs 26474/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY KSPL 53 INs 26474/2015 29 NSČR 183/2016-B-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem V insolvenční věci dlužnice Ludmily Ihnáškové, narozené 10. září 1948, bytem V Otovicích, K Panelámě 169, PSČ 360 01, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 53 INS 26474/2015, o neschválení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2016, č. j. KSPL 53 INS 26474/2015, 4 VSPH 725/2016-B-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 17. března 2016, č. j. KSPL 53 INS 26474/2015-B-5 Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) neschválil oddlužení dlužnice Ludmily Ihnáškové (bod I. výroku) a prohlásil na majetek dlužnice konkurs s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný (bod II. výroku).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání dlužnice potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu.

Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (B-13).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud jiusnesením ze dne 29. srpna 2016, č. j. KSPL 53 INS 26474/2015-B-14, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů ode dne doručení usnesení.

Tato výzva byla dovolatelce doručována do vlastních rukou dne 1. září 2016. Doručující orgán (Česká pošta, s. p.) dovolatelku nezastihl, proto písemnost uložil a zanechal ji písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedla (§ 49 odst. 2 o. s. ř.). Adresátka si písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí nevyzvedla, proto se výzva považovala za doručenou posledním dnem této lhůty, tj. vpondělí 12. září 2016 (§49 odst. 4 věta první o. s. ř.). Následně, vzhledem ktomu, že se doručujícímu orgánu nepodařilo vhodit písemnost do adresátem užívané schránky, vrátil písemnost odesílajícímu soudu, který o tom vyvěsil dne 22. září 2016 sdělení na úřední desce soudu [B-15] (§ 49 odst. 4 věta druhá a třetí o. s. ř.).

Lhůta pro odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení uplynula dovolatelce dne 27. září 2016.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuj e i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2016

Mgr. MilanP o l á š e k, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.