KSPL 53 INS 686/2017
J V Ol. LI. Lil; ůUlÚ-u-ůů

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedý jUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano bytem Vejprnická 82, 318 00 Plzeň

0 odvoláni: nezletilý Samuel anonymizovano , narozený 4. 11. 2013 (Věřítel) zastoupen zákonným zástupcem: Tereza anonymizovano , anonymizovano oba bytem Krasavce 3, 334 01 Dolní Lukavice oba zastoupeni advokátem Mgr. Karlem Touschkem sídlem Staropramenná 772 / 26, 150 00 Praze 5 proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. ledna 2018, č. j KSPL 53 INS 686/2017 13-16, takto:

Usneseni Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 53 INS 686 / 2017 B-16 ze dne 8. ledna 2018 se v bodech I. a II. výroku ruší a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu

řízeni. Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkově podstaty (bod I. výroku), určil majetek, jehož se zpeněžení týká (bod H. výroku), a deklaroval, že dlužníkovou insolvenční správkyně býla ustanovena JUDr. Jiřina Lužová (bod Ill. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že na řádně svolanou schůzi věřitelů se dostavil jen zástupce Věřitele, který namítl, že dlužník neplatí řádně výživné na Věřitele a vzniká mu tak další závazek a že po zjištění úpadku neplní řádně svě povinnosti. Navrhl, abý povolen-ě oddlužení bylo řešeno plněním splátkověho kalendáře s tím, že nebude li plněn, bude namístě prohlásit na jeho majetek konkurs.

Insolvenční správkýně uvedla, že jí není známo, že by dlužníkovi vznikal další závazek. V odůvodnění napadeněho usnesení insolvenční soud vyšel z toho, že: v insolvenčním řízení byly zjištěny nezajíš těně pohledávky o celkově Výši 1 711 082,26 Kč a zajištěná pohledávka ve výši 1 460 038,01 Kč, dlužníkova mzda činí 12 000 Kč měsíčně, darovací smlouva uzavřená se třetí osobou na příspěvek 11 000 Kč byla zrušena, dlužník má Výživovací povinnost k manželce a k nezletilému ďtěti a bydlí v nájmu u manželčiných rodičů, vlastní pozemek znalecký oceněný na částku 2 250 000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. s VSPH11172018

Dále insolvenční soud zjistil: ze zprávy insolvenční správkyně z 10. 7. 2017 (dok. 13 7), že cena dlužníkova majetku (nemovitý majetek) čm 2450 000 Kč (podle znaleckého ocenění) a že předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů spohledávkami ve výši 1 711 082,26 je 37,5 %, dojde li ke zpeněžení dlužníkova majetku, jehož celková cena činí 2 491 453,39, a to ze předpokladu nákladů zpeněžení ve výši 50 000 Kč, její odměny 338 900 Kč (do částky 108 401,52 z výtěžku určeného kVýdání zajištěnému věřiteli, do částky 222 992,40 z výtěžku zpeněžení určeného k vydání nezajištěným věřitelům a cca 7 500Kč zvýtěžku zpeněžení ostatní majetku a částky určené kuspokojení zajištěného věřitele ve výši 1 460 038,01 Kč.

Insolvenční soud dospěl kzávěm, že dlužník nedisponuje dostatečným příjmem, abý zněho při zákonných srážkách uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v míře 30 %, nebot tomuto ijmu odpovídají zákonné srážky ve výši 1 845 Kč měsíčně, z nichž by byly uspokojení nezajištění věřitelů v míře jen 2,65 %, zaůco v případě oddlužení zpeněženíni majetkově podstatý v rozsahu 37,5 %. O způsobu oddlužení insolvenční rozhodl podle 5 402 odst. 5 lnsZ, nebot? podle odstavce 3 tohoto ustanovení Věřitel, který jediný byl thomen schůzi věřitelů (s pohledávkou ve výši 3 928 Kč) konané 26. 6. 2017 (dok. 3 3), nedisponuje prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů (ve výši celkem 1 711 082,26 Kč); z tohoto důvodu pak nepřipustil hlasování o způsobu oddlužení.

Toto rozhodnutí Věřitel napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Akcentoval, že byl přítomen 26. 6. 2017 přezkumnému jednání a schůzi věřitelů, při níž mu bylo přiznáno usnesením insolvenčního soudu hlasovací právo. Přestože projevil vůli hlasovat o způsobu oddlužení, toto právo mu insolvenční soud upřel s odvoláním na 5 402 odst. 3 InsZ z toho důvodu, že nedisponuje prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů. Dovozuje, že svým postupem insolvenční soud jej zkrátil na procesních právech, nebot podle citovaného ustanovení je rozhodujícím květem počet hlasů nezajištěných věřitelů přítomných hlasování, nikoliv počet hlasů všech nezajištěných věřitelů. Doplnil, že po ukončení schůze věřitelů opakovaně navrhl, insolvenční soud rozhodl tak, že se povolené oddlužení dlužníka neschvaluje a na jeho majetek se prohlašuje konkurs (podání dok. 13 13 a 13-15). Vpodání ze 13. 12. 2017 (dok. B-15) podrobně formuloval své námitky a důvody, pro něž nemělo být oddlužení vůbec povoleno, přičemž konstatoval, že dlužník se dohodou vzdal daru třetí osoby, jež by mu přispívala na plnění splátkového kalendáře a pracuje pouze na zkrácený úvazek pro svou tchyni. Uzavřel, že každá z výše uvedených skutečností by sama o sobě byla důvodem pro to, aby nebylo oddlužení dlužníka vůbec schváleno a abý naopak byl řešen dlužníkův úpadek konkursem.

Dlužník se k odvolání Věřitele nevyjádřil.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněný procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání s ohledem na dikci ustanovení Š 406 odst. 4 InsZ a dospěl kzávěru, že za situace, kdy insolvenční soud Věřiteli přiznal na schůzi věřitelů hlasovací právo, mu postupem insolvenčního soudu byla odňata možnost brojit proti schválení oddlužení podle citovaného ustanovení odvoláním jako Věřiteli, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, adospěl kzávěru, že byl Věřitel na svých procesních právech poškozen, a že proto procesní podmínky pro projednání odvolání jsou splněny.

10. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací z výše uvedených důvodů podané odvolání věcně

11. projednal a dospěl k závěru, že je opodstatněno.

Podle 5 402 InsZ právo hlasovat o způsobu oddlužení mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Právo hlasovat nemají osoby dlužníkovi blízké a osoby, které tvoH s dlužníkem koncern (odst. 1). Svůj souhlas se způsobem oddlužení není věřitel oprávněn změnit

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

J vorm lileUID

(odst. 2) O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek (odst. 3). Jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů podle odstavce 3, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení (Š 406 odst. 4 lnsZ).

Podle $ 49 odst. 1 lnsZ nestanoví-li tento zákona jinak, vyžaduje se kplatnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek; přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.

Podle 5 52 lnsZ ve znění účinném do 30. 6. 2017 hlasovací právo zkoumá insolvenční soud u každého z věřitelů jednotlivě (odst. 1). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustní opravný prostředek. Tímto rozhodnutí není insolvenční soud pro dalších schůzi věřitelů vázán (odst. 2).

Z msolvenčního spisu plyne, že Věřitel je nezajištěným věřitelem se zjištěnou pohledávkou ve výši 3 928 Kč (podle seznamu přihlášek věřitelů), že přezkumného jednání 26. 6. 2017 a následné schůze věřitelů (dok. B 3) se zúčastnil Věřitel, jehož hlasovací právo insolvenční soud přezkoumal podle $ 52 lnsZ se závěrem, že Věřitel má na schůzi hlasovací právo. Insolvenční soud nedal Věřiteli právo hlasovat o způsobu oddlužení.

Odvolací soud nesdílí závěr insolvenčního soudu, podle kterého je rozhodující při hlasování prostá většina hlasů všech nezajištěných věřitelů. Tak tomu je např. při hlasování podle 8 29 lnsZ o odvolání insolvenčního správce ustanoveněho soudem. Jedná se však o výjimku, kterou právní úprava vždy zmíní, z pravidla obsaženého v ustanovení S 49 odst. 1 lnsZ, které platí i pro pHpad hlasování o způsobu oddlužení. Namístě je tak závěr, že rozhodující je počet hlasů nezajištěných věřitelů přítomných schůzi věřitelů, na níž se o způsobu oddlužení hlasuje. Za situace, kdy insolvenční soud Věřiteli bez bližšího odůvodnění přiznal hlasovací právo, pak neměl důvod mu tuto právo zároveň odepřít z důvodů uváděných v napadeném usnesení.

Insolvenční soud tak svým postupem zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o způsobu oddlužení dlužníka; napadené usnesení je zároveň nepřezkoumatelné pro svou nesrozumitehiost, neboť není zřejmý důvod, pro který insolvenční soud přiznal Věřiteli právo při schůzi věřitelů hlasovat.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení vbodech I. a II. výroku podleíj 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. zrušil a podle 5 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil insolvenčnínm soudu k dalšímu řízení, v němž znovu nařídí schůzi věřitelů, při níž však nejdříve zhodnotí přezkoumatelným způsobem vztah Věřítele a dlužníka vzhledem k ustanovení 5 402 odst. 1 lnsZ, jež zapovídá hlasovat o způsobu oddlužení osobám blízkým dlužníkovi nebo osobám, které s ním tvoří koncern. Zároveň neopomene se vypořádat s dalšími návrhy Věřitele zveřejněnými pod dok. 13-15 a 13 13. Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 22. ledna 2018JUDr. Michal Kubín vr. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr VojÁ/r' /