KSPL 53 INS 5945/2017-B-11
Číslo jednací: KSPL 53 INS 5945/2017-B-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci dlužnice: Mgr. Vlasta anonymizovano , anonymizovano , bytem: Stráž 279, 348 02 Stráž

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Stráž 279, 348 05 Stráž u Tachova ve prospěch osoby blízké Vlastimila Baníka, narozeného , trvale bytem , ohledně nemovitých věcí uvedených v soupisu majetkové podstaty ze dne 13. 4. 2014 -bytová jednotka v osobním vlastnictví, Stráž 279, 348 05 Stráž u Tachova, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6.12.2017 požádal insolvenční správce dlužnice Vlasty anonymizovano o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou dle ust. § 295 IZ tak, jak je specifikována ve výroku tohoto usnesení. Insolvenční správce odůvodnil svoji žádost tak, že syn dlužnice Vlastimil Baník je jediným zájemcem o koupi majetkové podstaty dlužnice specifikované ve výroku tohoto usnesení za částku 250 000 Kč.

Zajištěný věřitel požaduje zpeněžit bytovou jednotku za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 235 000 Kč. Vzhledem k nabídce syna dlužnice, která převyšuje tento minimální nárok zajištěného věřitele a s přihlédnutím s tím, že syn dlužnice je jediným zájemcem o koupi bytové jednotky, soud rozhodl v souladu s § 295 odst. 3 IZ tak, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení, když syn dlužnice je jediným zájemcem a jeho nabízená kupní cena převyšuje minimální požadavky zajištěného věřitele.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Plzeň 14. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Reitspies, v.r. Michaela Kropáčková samosoudce isir.justi ce.cz