KSPL 53 INS 3779/2016-B-24
č. j. KSPL 53 INS 3779/2016-B-24

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci

dlužníka: Štefan Ťahún, rč: 760921/1819 bytem Americká 298/65A, 351 01, Františkovy Lázně

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto: I. Schválené oddlužení dlužníka Štefana Ťahúna, rč: 760921/1819, bytem Americká 298/65A, 351 01, Františkovy Lázně, se zrušuje. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Štefana Ťahúna, rč: 760921/1819, bytem Americká 298/65A, 351 01, Františkovy Lázně, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 28490738, sídlem Široká 36/5, Josefov, 110 00 Praha 1, se určuje odměna ve výši 22 687,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 4 537,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci činí 27 225 Kč včetně DPH). IV. Odměna insolvenčního správce ve výši 22 687,50 včetně DPH bude zcela uhrazena ze státních prostředků. Hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci ve výši 4 537,50 včetně DPH budou zčásti uhrazeny z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje již zaplacených dlužníkem v celkové výši 822 Kč; ve zbytku, tj. ve výši Kč 3 715,50 Kč včetně DPH bude nárok insolvenčního správce na hotové výdaje uspokojen ze státních prostředků. V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit insolvenčnímu správci dlužníka, jímž je AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 28490738, sídlem Široká 36/5, Josefov, 110 00 Praha 1, odměnu insolvenčního správce ve výši 22 687,50 Kč včetně DPH, a část hotových výdajů ve výši 3 715,50 Kč včetně DPH, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. VI. AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 28490738, sídlem Široká 36/5, Josefov, 110 00 Praha 1, se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 18. července 2016, č. j.-B-6, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 2. Podáním, doručeným soudu dne 22. září 2016, sdělil insolvenční správce, že dlužník neuhradil

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. isir.justi ce.cz

zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. 3. Na výzvu soudu ze dne 24. října 2016 (dokument B-8 spisu) dlužník vůbec nereagoval. 4. Až podáním ze dne 6. února 2017, doručeným soudu dne 9. února 2017 (dokument B-10 spisu) dlužník požádal o prodloužení insolvence s tím, že je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která bude pravděpodobně pokračovat jeho operací a poté rekonvalescencí. Dlužník musel změnit bydliště, kdy jeho čistý nájem činí 11 000 Kč a elektřina + plyn činí 4 000 Kč. Jeho přítelkyně je těhotná, nemá nárok na příspěvek v mateřství a je bez příjmu. 5. Podáním ze dne 10. února 2017 (dokument B-11 spisu), ze dne 28. února 2017 (dokument B- 13 spisu) sdělil insolvenční správce soudu, že mu není známo, kde je dlužník v současné době zaměstnán. Dlužníka dne 9. 12. 2016 a 3. 2. 2017 písemně vyzval k navýšení příjmů, výzvy se vrátily jako nedoručitelné. Dlužník je nekontaktní i telefonicky a na zaslaná emailová sdělení nereaguje. Na účet majetkové podstaty byla od počátku schváleného oddlužení připsána pouze částka 822 Kč, a to dne 20. 9. 2016 jako dar, která byla zcela použita na úhradu pohledávky za majetkovou podstatou na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce. S ohledem na skutečnost, že dlužník dlouhodobě porušuje podmínky schváleného oddlužení, když: a) neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (nezasílá přehledy příjmů ke zveřejnění, nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost a neinformuje insolvenčního správce o podstatných změnách), b) dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře (když předpoklad jeho plnění se blíží i po deseti měsících trvání oddlužení 0 %), navrhl insolvenční správce, aby soud zvážil postup předpokládaný v ust. § 418 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. směřující ke zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Bude-li na majetek dlužníka prohlášen konkurs, navrhl insolvenční správce, aby byl tento projednán dle ust. § 314 zákona č. 182/2006 Sb. jako nepatrný. 6. Podáním ze dne 25. dubna 2017 (dokument B-14 spisu) sdělil insolvenční správce soudu, že dlužník v návaznosti na výzvy při neplnění oddlužení sdělil správci, že je dlouhodobě nemocen. Zaměstnavatel ETM GMBH neoznámil pracovní neschopnost dlužníka. Dlužník dle jeho sdělení neobdržel za 45 dní část mzdy ani neměl proplacenou nemocenskou za dobu pracovní neschopnosti; tuto situaci řeší s právním zástupcem, a nejpozději na nařízeném jednání sdělí, jaké kroky podnikl. Insolvenční správce dále uvedl, že dlužník je v režimu schváleného oddlužení již 8. měsíc (nikoliv pouze 45 dnů), a proto považuje námitku dlužníka za nepřípadnou. Dlužník neplnil schválené oddlužení ani před tím, než měl problém s vyplácením mzdy. Dle zjištění správce se dlužník se zavázal na základě smlouvy o daru přispívat Markétě Nejedlé částku ve výši 6.000,-Kč v rámci jejího oddlužení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 29226/2015. Tento dar však neposkytuje a insolvenčnímu správci uvedl, že do budoucna ani nebude schopen darovací povinnost plnit. Dle insolvenčního správce tak nejsou plněny podmínky schváleného oddlužení také z toho důvodu, že dlužníkovi vznikají nové závazky ve lhůtě 30 dnů po jejich splatnosti. Pro úplnost soudu uvádí, že dlužník skutečnost, že má závazek ze smlouvy darovací při podání insolvenčního návrhu neuvedl, nezaevidoval jej do seznamu závazků, ačkoliv v době podání insolvenčního návrhu mu tato skutečnost již byla dobře známa. 7. Při jednání, konaném dne 3. května 2017, dlužník uvedl, že je v dlouhodobé pracovní neschopnosti od 15. 11. 2016. Dlužník trval na oddlužení a vzal na vědomí informaci soudu, že částka, kterou bude měsíčně platit tak, aby došlo k uspokojení nezajištěných věřitelů, musí být vyšší než by odpovídalo srážkám z jeho příjmů, když v současnosti je to minimálně cca 5 000 Kč měsíčně tak, aby došlo k oddlužení a uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň do 30%. Soud poskytl dlužníkovi lhůtu 6 měsíců k tomu, aby začal řádně plnit splátkový kalendář, a současně jej poučil, že pokud jej plnit nebude, bez nařízení dalšího jednání soud prohlásí na

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

majetek dlužníka konkurs. 8. Podle článku II., odstavce prvního, přechodných ustanovení k zákonu č. 64/2017 Sb., zákon kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 9. Podáním ze dne 20. září 2017 (dokument B-16 spisu), ze dne 8. prosince 2017 (dokument B-20 spisu) a ze dne 18. ledna 2018 (dokument B-21 spisu) insolvenční správce podal soudu zprávu o plnění oddlužení, z níž vyplývá, že dlužník ničeho neuhradil; aktuální míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 0,00 %, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů pak 0,00 %. Insolvenční správce proto navrhl soudu, aby schválené oddlužení dlužníka bylo zrušeno, neboť dlužník neplní povinnosti v rámci schváleného způsobu oddlužení. Následně insolvenční správce k výzvě soudu vyúčtoval svoji odměnu a hotové výdaje (dokument B-23 spisu). 10. Dlužník na výzvu soudu ke sdělení důvodů neplnění oddlužení (viz dokument B-17 a B-19 spisu) vůbec nereagoval. 11. Podle § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. 12. Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. 13. Podle § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. 14. Podle § 418 odst. 8 věta druhá IZ proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 15. V projednávané věci učinil soud z obsahu spisu a z vyjádření insolvenčního správce skutková zjištění jednak o tom, že dlužník neplní podstatné povinnosti informovat soud a insolvenčního správce o plátcích svých příjmů a předkládat soudu a insolvenčnímu správci pravidelně přehledy svých příjmů. Dále má soud za zjištěné, že dlužníku vznikl po schválení oddlužení splatný dluh s dobou delší 30 dnů po lhůtě splatnosti na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce ve správcem vyčíslené výši 26 403 Kč, který dlužník přes výzvu soudu k nápravě

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

do dnešního dne nezaplatil. Dlužník dlouhodobě nehradí plnění do majetkové podstaty. Pakliže by tak za dané situace bylo nadále vedeno oddlužení dlužníka, nejen že by nedocházelo k dalšímu uspokojování věřitelů, nýbrž vznikaly by další splatné závazky dlužníka na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. 16. Tato zjištění nutně ústí v závěr, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka podle § 418 odst. 1 písm. a), b) a c) IZ a důvody pro zastavení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, kdy majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, a rovněž důvody pro zproštění insolvenčního správce funkce (§ 418 odst. 4, 5 IZ), o čemž soud rozhodl ve výrokových částech ad. I, II a VI tohoto usnesení. 17. Podle § 38 odst. 2 IZ se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není- li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. 18. O odměně a hotových výdajích insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. 19. V daném případě si insolvenční správce vyúčtoval odměnu za 25 měsíců trvání oddlužení, a to ve výši 22 687,50 Kč včetně DPH a za totéž období také náhradu hotových výdajů ve výši 4 537,50 Kč včetně DPH, které insolvenčnímu správci soud výrokem III. tohoto usnesení také přiznal. 20. Soud zároveň výrokem IV. usnesení rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, a to tak, že odměna insolvenčního správce ve výši 22 687,50 včetně DPH bude zcela uhrazena ze státních prostředků a hotové výdaje ve výši 4 537,50 včetně DPH budou zčásti uhrazeny z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje již zaplacených dlužníkem v celkové výši 822 Kč a ve zbytku ve výši Kč 3 715,50 Kč včetně DPH bude nárok insolvenčního správce na hotové výdaje uspokojen ze státních prostředků.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 IZ (§ 418 odst. 8 IZ). Proti výrokům II., III., IV., V. a VI. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 IZ a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 IZ). Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 IZ).

Plzeň 12. února 2018

Mgr. Michal Reitspies samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.