KSPL 53 INS 26141/2015-B-16
Číslo jednací: KSPL 53 INS 26141/2015-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Jáchymovská 249, 363 01 Ostrov, zahájené na návrh věřitele: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem K Teplárně 75/2, 196 00 Praha-Třeboradice, zast. Mgr. Barborou Novotnou, bytem Presy 273, 538 21 Slatiňany

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty tak, že nemovitosti ve vlastnictví dlužníka Petra Lišky, a to -pozemek st. č. 294/1 o výměře 696 m2-zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba: Ostrov č.p. 249, bydlení, -pozemek parc. č. 939/1 o výměře 349 m2-zahrada (zemědělský půdní fond), -pozemek parc. č. 985/3 o výměře 200 m2-zahrada (zemědělský půdní fond), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 477, katastrální území Ostrov nad Ohří, obec Ostrov, okres Karlovy Vary, může do svého výlučného vlastnictví nabýt bratr dlužníka Roman anonymizovano , nar. 15.2.1964 a jeho manželka Hana anonymizovano , anonymizovano za kupní cenu 3.300.000,-Kč.

Odůvodnění

Podáním ze dne 9.9.2016 požádali prostřednictvím insolvenčního správce bratr dlužníka Roman anonymizovano a jeho manželka Hana anonymizovano o nabytí nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení do svého vlastnictví na základě výjimky dle § 295 odst. 3 IZ, když v předmětné nemovitosti bydlí rodiče bratra dlužníka, kteří nemovitost zdědili po svých předcích a celý život ji dále rozšiřovali a upravovali.

Na výzvu soudu insolvenční správkyně doložila, že za částku 3.300.000,-Kč nebyl žádný zájemce pro zakoupení této nemovitosti, žádný zájemce se neobjevil ani za cenu nižší, tudíž soud povolil výjimku tak, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení v souladu s § 295 odst. 3 IZ, když toto je v zájmu věřitelů tak, aby došlo ke zpeněžení majetkové podstaty a uspokojení zajištěného věřitele na této nemovitosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného, a to ve dvojím vyhotovení.

V Plzni dne 27.9.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Reitspies, v.r. Michaela Kropáčková samosoudce isir.justi ce.cz