KSPL 53 INS 22548/2016-B-17
Číslo jednací: KSPL 53 INS 22548/2016-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci dlužníka: HERBERO, spol. s r.o., IČ 62620134, sídlem Velké Dvorce 66, 348 06 Přimda, zast. Mgr. Bc. Davidem Navrátilem, advokátem, sídlem Hluboká 1336/55, 326 00 Plzeň

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 3 IZ, a to Susanne Annette Pojer, dcery jednatele dlužníka, k nabytí nemovitých věcí sepsaných v majetkové podstatě za částku 3 950 000 Kč.

Odůvodnění

V rámci probíhajícího insolvenčního řízení vůči dlužníku HERBERO, spol. s r.o., IČ 62620134 požádala paní Susanne Annette Pojer o to, aby soud vyslovil výjimku z nabývání majetku dlužníka dle § 295 odst. 3 IZ, když tento zájemce nabídl za předmětné nemovitosti nejvyšší částku, a to 3 950 000 Kč.

Soud v této věci totiž pověřil insolvenčního správce, aby zajistil nejvyšší možnou nabídku na prodej nemovitostí v majetkové podstatě dlužníka, a to přímým jednáním se zájemci, zájemci, který nabídne nejvyšší částku. Při tomto jednání před insolvenčním správcem nabídla zájemkyně Susanne Annette Pojer nejvyšší částku za předmětné nemovitosti. Proto soud rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Plzeň 18. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Reitspies, v.r. Michaela Kropáčková samosoudce isir.justi ce.cz