KSPL 53 INS 19878/2016-A-9
Číslo jednací: KSPL 53 INS 19878/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci dlužníka: Alice anonymizovano , anonymizovano , bytem Lábkova 897/9, 318 00 Plzeň, o návrhu na vydání předběžného opatření dražebníka: Královská dražební a.s., IČ 24811505, se sídlem Kateřinská 482, 128 00 Praha 2

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

Odůvodnění

Navrhovatel předběžného opatření, a to dražebník Královská dražební a.s., podala dne 9.9.2016 návrh na vydání předběžného opatření, kterým se chtěla domoci toho, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že dražebníkovi, obchodní společnosti Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00, IČ: 248 11 505, se umožňuje provést nařízenou dražbu předmětné nemovitosti na datum 30. 9. 2016, pod č. j. 160930759N2016D nebo aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že dražebníkovi, obchodní společnosti Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00, IČ: 248 11 505, se umožňuje provést již nařízenou dražbu předmětné nemovitosti na datum 30. 9. 2016, pod č. j.: 160930759N2016D s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Krajského soudu v Plzni, pod č. j.: KSPL 53 INS 19878 / 2016 k dispozici v tomto řízení.

Navrhovatel uvedl, že povinná podala dne 26.8.2016 svůj insolvenční návrh vedený u Krajského soudu v Plzni pod č.j., kdy v tomto insolvenčním návrhu nebyl ze strany povinné uveden věřitel Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Nýřany, který přihlásil svou pohledávku ve výši 768.000,-Kč k dražbě nemovitosti ve vlastnictví povinné. Dražebník má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha zamezit provedení uspokojení pohledávky věřitelů, kdy s ohledem na příjem dlužníka má za to, že příjem dlužníka pro uspokojení pohledávek včetně neuvedené pohledávky věřitele panu Josefa anonymizovano by nedosáhl ani 30% pro uspokojení věřitelů. Přičemž dražba nemovitosti ve vlastnictví žalované se měla konat 30.9.2016.

Soud návrh na předběžné opatření zamítl, neboť má za to, že je předčasné, když činnost povinné-dlužnice Alice anonymizovano je legitimní, která může svoji situaci řešit podáním insolvenčního návrhu a nemůže být sankcionovaná za to, že tak učinila. Z jejích okolností nevyplývá, že by se jednalo o opakovaný návrh a je tedy možnost řešit situaci isir.justi ce.cz dlužnice insolvenčním návrhem. Tato situace by ovšem nenastala, pokud by se jednalo o opakovanou situaci, kdyby dlužnice podávala opakovaně insolvenční návrhy právě s úmyslem zkrátit věřitele, v jehož prospěch má být vedená dražba. Toto nebylo osvědčeno, a proto soud rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného, a to ve dvojím vyhotovení.

V Plzni dne 13.9.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Reitspies, v.r. Michaela Kropáčková samosoudce