KSPL 53 INS 19443/2017-A-13
č. j. KSPL 53 INS 19443/2017-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci

dlužníka: Michal Slaboch, rč: 680327/1211, IČO 66442371 bytem dle návrhu Koterovská 1172/83, 301 00, Plzeň skutečně bytem Služetín 1, 330 41 Bezvěrov

zahájené na návrh

věřitelky: Gentar s.r.o., IČO 24307319 sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zastoupené advokátkou Mgr. Zuzanou Hájkovou sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2

o insolvenčním návrhu věřitele

takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j.-A-7, ze dne 24. října 2017, se ve výroku I. až IV. mění tak, že se nevydává.

Odůvodnění: 1. Insolvenčním návrhem ze dne 21. září 2017, doručeným Krajskému soudu v Plzni dne 20. října 2017, se věřitelka domáhala vydání usnesení, jímž by byl zjištěn úpadek dlužníka. 2. Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j.-A-7, ze dne 24. října 2017 (dokument A-8 spisu), soud výrokem I. insolvenční řízení zastavil, a navazujícím výrokem II. rozhodl o tom, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, výrokem III. uložil věřitelce povinnost zaplatit soudní poplatek 2 000 Kč do 3 dnů od právní moci usnesení, a výrokem IV. rozhodl o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení zpět věřitelce. 3. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že zde existuje překážka dříve zahájeného řízení, a to řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 53 INS 18063/2017, v němž tatáž věřitelka podala shodný insolvenční návrh proti témuž dlužníkovi již dne 22. září 2017, a toto řízení dosud nebylo pravomocně skončeno. 4. Proti tomuto usnesení podala včas odvolání věřitelka, a to podáním, doručeným soudu elektronicky dne 3. listopadu 2017 prostřednictvím datové schránky advokátky Mgr. Zuzany Hájkové. Věřitelka s rozhodnutím soudu nesouhlasila a byla přesvědčena, že předchozí řízení nebrání projednání této věci. 5. Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j.-A-11, ze dne 4. ledna 2018, soud správně vyzval Mgr. Zuzanu Hájkovou, advokátku, která se v podaném odvolání označuje jako zástupkyně věřitelky, aby ve lhůtě 10 dnů předložila soudu řádnou plnou moc. Současně ji soud poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě řádná plná moc předložena, soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. isir.justi ce.cz

odvolací řízení zastaví. 6. Podáním, doručeným soudu elektronicky dne 16. ledna 2018, byla soudu řádná plná moc, udělená zástupkyni věřitelky, doručena. 7. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Podle § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). 9. Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. 10. Podle § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. 11. Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. 12. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. 13. V projednávané věci dospěl soud k závěru, že usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 53 INS 19443/2017-A-7, ze dne 24. října 2017, vydané vyšší soudní úřednicí, bylo správné, neboť v době jeho vydání zde existovala překážka dříve zahájeného řízení, která bránila v tom, aby v této věci bylo pokračováno. 14. Vzhledem k tomu, že tato překážka dříve zahájeného řízení byla odstraněna, když předchozí řízení vedené Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 53 INS 18063/2017 bylo pravomocně skončeno dne 6. prosince 2017, postupoval soud dle výše citovaného ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j.-A-7, ze dne 24. října 2017, odklidil způsobem, kdy odvoláním napadané usnesení ve výroku I. až IV. změnil tak, že se nevydává.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem.

Plzeň 8. února 2018

Mgr. Michal Reitspies v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.