KSPL 53 INS 17414/2016-B-14
č. j. KSPL 53 INS 17414/2016-B-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci

dlužníka: Martin Veselý, rč: 830622/1979, IČO 72259060 bytem Barvířská 400, 341 92, Kašperské Hory

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto: I. Schválené oddlužení dlužníka Martina Veselého, rč: 830622/1979, IČO 72259060, bytem Barvířská 400, 341 92, Kašperské Hory, se zrušuje. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Martina Veselého, rč: 830622/1979, IČO 72259060, bytem Barvířská 400, 341 92, Kašperské Hory, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci Mgr. Milanu Edelmannovi, IČO 66455189, sídlem Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5, se určuje odměna ve výši 14 520 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 2 904 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci činí 17 424 Kč včetně DPH). IV. Hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci ve výši 2 904 Kč včetně DPH a část odměny insolvenčního správce ve výši 7 340 Kč budou uhrazeny z měsíčně hrazených záloh na odměnu a hotové výdaje již zaplacených dlužníkem v celkové výši 10 244 Kč; ve zbytku, tj. ve výši Kč 7 180 Kč včetně DPH bude nárok správce na odměnu uspokojen ze státních prostředků. V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit insolvenčnímu správci dlužníka, jímž je Mgr. Milan Edelmann, IČO 66455189, sídlem Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5, část odměny insolvenčního správce ve výši 7 180 Kč včetně DPH, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. VI. Mgr. Milan Edelmann, IČO 66455189, sídlem Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5, se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění: 1. Usnesením ze dne 1. února 2017, č. j.-B-5, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 2. Podáním, doručeným soudu dne 4. října 2017, požádal dlužník soud o ukončení oddlužení. Jako důvod této žádosti uvedl, že je již měsíc bez zaměstnání a vhodné zaměstnání nemůže najít; není tak schopen splácet a splňovat podmínky pro insolvenci; a minimální mzdu, která mu zůstává, nelze ke splátkám využít. Rozešel se s přítelkyní a žije se synem, kterému dlužník pomáhá dostudovat poslední ročník střední školy. Z tohoto důvodu potřebuje více finančních prostředků a vrátit se ke splácení exekucí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. isir.justi ce.cz

3. Insolvenční správce svým podáním, doručeným soudu dne 5. října 2017, sdělil v návaznosti na zaslaný návrh dlužníka na zrušení oddlužení, že dlužník je cca od poloviny srpna 2017 bez zaměstnání a v průběhu uplynulého období byl opakovaně dotazován na získání nového příjmu ze zaměstnání či např. z darovací smlouvy. Dlužník insolvenčnímu správci sdělil, že si nemůže obstarat příjem, který by postačoval k dalšímu řádnému plnění oddlužení formou splátkového kalendáře. Poslední splátku od dlužníka tak eviduje v měsíci červenci 2017 ve výši 1 532 Kč. Insolvenční správce proto navrhl soudu, aby bylo insolvenční řízení zastaveno, jelikož majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů nepostačující. 4. Při jednání, konaném dne 17. ledna 2018, dlužník na svém návrhu setrval a současně nenavrhl, aby byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Insolvenční správce uvedl, že od podání návrhu dlužníka na zrušení oddlužení se nic nezměnilo; dlužník nemá žádné stálé zaměstnání, nesehnal další příjem, a to ani v podobě smlouvy o důchodu či daru; proto je dlužníkem navržený způsob oprávněný. 5. Podle § 418 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. 6. Podle § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. 7. Podle § 418 odst. 8 věta druhá IZ proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 8. Za dané situace je nepochybné, že dlužník nemá zájem a není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Soudu navrhl zrušení schváleného oddlužení a nepožádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs. Soud proto postupoval dle ust. § 418 odst. 4 IZ a rozhodl výrokem I. tohoto usnesení o zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční soud nerozhodl spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. 9. Současně soud výrokem II. tohoto usnesení v souladu s ust. § 418 odst. 5 IZ insolvenční řízení zastavil, výrokem III. usnesení rozhodl soud o přiznání odměny a nákladů ustanoveného insolvenčního správce, a výrokem VI. usnesení insolvenčního správce zprostil funkce. 10. Podáním, doručeným soudu dne 2. února 2018, insolvenční správce k výzvě soudu vyúčtoval svoji odměnu a náklady-viz dokument B-13 spisu. 11. O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. 12. V daném případě si insolvenční správce vyúčtoval odměnu za 16 měsíců trvání oddlužení, a to ve výši 14 520 Kč včetně DPH a za totéž období také náhradu hotových výdajů ve výši 2 904 Kč včetně DPH, které insolvenčnímu správci soud výrokem III. tohoto usnesení také přiznal. 13. Soud zároveň výrokem IV. usnesení rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, a to tak, že částečně (ve výši 10 244 Kč) bude tento nárok uspokojen ze záloh složených dlužníkem v průběhu trvání insolvenčního řízení a ve zbytku, tj. ve výši 7 180 Kč, bude nárok insolvenčního správce na odměnu uspokojen úhradou ze státních prostředků postupem podle § 38 odst. 2 IZ, když insolvenčnímu správci v této výši dlužník doposud neuhradil zálohy na předmětnou část odměny a hotových výdajů a tyto prostředky se tudíž nenacházejí v majetkové podstatě. 14. Podle § 38 odst. 2 IZ se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není- li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Poučení: Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 IZ (§ 418 odst. 8 IZ). Proti výrokům II., III., IV., V. a VI. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 IZ a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 IZ). Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 IZ).

Plzeň 12. února 2018

Mgr. Michal Reitspies v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.