KSPL 53 INS 13303/2017-B-6
č. j. KSPL 53 INS 13303/2017-B-6

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci

dlužnice: Martina Heinlová, rč: 745228/2233, IČO 73396486 bytem Vančurova 230, 346 01, Horšovský Týn zastoupená advokátem JUDr. Františkem Grznárem sídlem Paroubkova 228, 344 01 Domažlice

o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto: I. Soud schvaluje zprávu o přezkumu zveřejněnou dne 30. října 2017 jako dokument B-1 spisu. II. Dlužnice Martina Heinlová, rč: 745228/2233, IČO 73396486, bytem Vančurova 230, 346 01, Horšovský Týn, není oprávněna podat návrh na povolení oddlužení. III. Soud neschvaluje oddlužení dlužnice Martiny Heinlové, rč: 745228/2233, IČO 73396486, bytem Vančurova 230, 346 01, Horšovský Týn. IV. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužnice Martiny Heinlové, rč: 745228/2233, IČO 73396486, bytem Vančurova 230, 346 01, Horšovský Týn, se zastavuje. V. Insolvenční správkyni DV Insolvence, v.o.s., IČO 01929101, sídlem V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4, 01929101, se odměna a náhrada hotových výdajů nepřiznává. VI. Insolvenční správkyně DV Insolvence, v.o.s., IČO 01929101, sídlem V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4, 01929101, se zprošťuje funkce.

Odůvodnění: 1. Dlužnice podala dne 23. června 2017 (dokument A-1 spisu) u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V insolvenčním návrhu uvedla, že je podnikající fyzickou osobou s přerušením provozování živnosti od 12. května 2016 do 12. května 2018 a má závazek z podnikání k věřiteli: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČO 47114975, v zůstatku 10 082 Kč. Tohoto věřitele informovala o chystaném podání návrhu na povolení oddlužení a vyzvala jej k vyjádření se k řešení úpadku ve formě oddlužení. Věřitel ničeho prozatím nenamítal a dlužnici není známo, že by s jejím oddlužením nesouhlasil. Z tohoto důvodu má dlužnice za to, že je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení. Dále uvedla, že má 8 věřitelů, u nichž má 8 závazků, kdy označila své věřitele, a uvedla výši závazků a data jejich splatností. Celková výše závazků dlužnice činí dle tvrzení dlužnice 441 069 Kč. 2. K návrhu dlužnice doložila též seznam majetku, z něhož vyplývá, že vlastní pouze osobní automobil Peugeot 307 (z roku 2002) v současné odhadované ceně 20 000 Kč, nábytek v odhadované ceně 5 000 Kč, pračku v odhadované ceně 1 000 Kč, lednici v odhadované ceně

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. isir.justi ce.cz

1 000 Kč a televizor v odhadované ceně 500 Kč. 3. Podáním, doručeným soudu elektronicky dne 31. července 2017 (dokument P1-1 spisu), podal věřitel Jaroslav Pôbiš, IČO 68792441, prostřednictvím svého právního zástupce advokáta Mgr. Ing. Václava Krále přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice. Pohledávka dle věřitele není zajištěna majetkem dlužnice, a je v celkové výši 7 163,20 Kč. 4. Podáním (dokument P1-2 a A-7 spisu), doručeným soudu téhož dne (31. července 2017) věřitel Jaroslav Pôbiš, IČO 68792441, sdělil soudu, že jím přihlášená pohledávka má původ v podnikatelské činnosti dlužnice. Ve věci dlužnice byl veden spor u Okresního soudu v Sokolově pod č. j. 12 C 328/2016, v rámci kterého byla dlužnice v postavení žalobkyně a věřitel v postavení žalovaného. Dlužnice, jako žalobkyně, se podaným návrhem domáhala na věřiteli, jako žalovaném, zaplacení částky ve výši 112 500 Kč s příslušenstvím z titulu tvrzené pohledávky dlužnice za věřitelem, vyplývající z podnikatelské činnosti dlužnice, jak ostatně i dlužnice v rámci uvedeného sporu sama uvedla ve svém podání ze dne 20. 7. 2016. Dlužnice v rámci řízení vedeného před Okresním soudem v Sokolově pod č. j. 12 C 298/2015, tvrdila, že v letech 2011-2015 (tj. před přerušením provozování živnosti dlužnice) provedla služby spočívající v účetním poradenství a asistenčních službách ve prospěch věřitele a věřitel dlužnici za tyto služby ničeho nezaplatil. Tento nárok byl následně rozhodnutím Okresního soudu v Sokolově č. j. 12 C 298/2015-123 ze dne 26. září 2016 vyloučen k samostatnému řízení pod č. j. 12 C 328/2016. Rozhodnutím Okresního soudu v Sokolově, č. j. 12 C 328/2016-71 ze dne 18. května 2017 bylo po dispozičním úkonu dlužnice, jako žalobkyně, kterým vzala dlužnice svůj návrh zpět, řízení zastaveno a dlužnici uloženo, aby zaplatila věřiteli náhradu nákladů řízení ve výši 7 163,20 Kč. 5. Dle věřitele nesplňuje návrh dlužnice na řešení jejího úpadku oddlužením základní náležitosti uvedené v ust. § 389 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, když dle výše uvedeného má dlužnice za věřitelem dluh vyplývající z podnikatelské činnosti dlužnice a souhlas věřitele dle ust. § 389 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona nebyl dán. K posouzení dluhů vyplývajících z podnikatelské činnosti věřitel dále uvedl, že dluhy vzešlými z podnikání dlužnice, které ve smyslu § 389 odst. 1 insolvenčního zákona zásadně brání povolení oddlužení, mohou být i takové dluhy, které v hmotněprávní rovině nevzešly z (jen) obchodních závazkových vztahů, např. dluhy, jež mají původ v občanskoprávních vztazích, do nichž dlužnice vstupovala jako podnikatel, nebo jeho veřejnoprávní dluhy (nedoplatky na daních a na pojistném apod.), měly-li původ v dlužničině podnikání (srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2011 sp. zn. 29 NS ČR 20/2011). S ohledem na uvedenou skutečnost tak věřitel nesouhlasí se schválením oddlužení pro nedostatek předpokladů pro schválení oddlužení. 6. Podáním, doručeným soudu dne 9. srpna 2017 (dokument A-8 spisu) dlužnice doplnila svůj insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení o věřitele Dušana Pôbiše, vůči kterému má závazek ve výši 50 000 Kč a dále o věřitele Mgr. Ing. Václava Krále, vůči němuž má závazek ve výši 51 345 Kč. Opravený seznam závazků (doplněný o výše uvedené věřitele) s podpisem dlužnice a jejím prohlášením, že seznam závazků je správný a úplný, však dlužnice soudu nedoložila. 7. Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j.-A-9, ze dne 8. září 2017, soud zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením. 8. Podáním, doručeným soudu dne 25. října 2017 (dokument A-17 spisu) předložila dlužnice smlouvu o důchodu ze dne 23. října 2017, uzavřenou s Tomášem Hruškou, který se v ní zavázal poskytovat dlužnici důchod ve výši 3 500 Kč měsíčně po dobu 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců s tím, že pokud nebude schváleno oddlužení během 6 kalendářních

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

měsíců po měsíci, v němž byla smlouva uzavřena, pomíjejí její účinky. 9. Podáním, doručeným soudu dne 18. září 2017 (dokument A-11 spisu) věřitel Jaroslav Pôbiš, IČO 68792441, nesouhlasil s povolením řešení úpadku dlužnice oddlužením a uplatnil námitky, neboť věřitelem přihlášená pohledávka v celkové výši 7 163,20 Kč má původ v podnikatelské činnosti dlužnice a věřitel neprojevil svůj souhlas s řešením úpadku formou oddlužení. Věřitel dále uvedl, že dlužnice ve svém insolvenčním návrhu záměrně neuvedla pohledávku za věřitelem (tu následně uvedla až účelově ve svém doplnění návrhu, zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 09. 08. 2017; tedy po zveřejnění přihlášky pohledávky věřitele a jeho přípisu s nesouhlasem řešení úpadku dlužnice oddlužením, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 03. 08. 2017), a dále se věřitel domnívá, že majetek, který dlužnice uvedla, nebude postačovat k uspokojení věřitelů v souladu s ustanoveními insolvenčního zákona týkajících se oddlužení a nelze rozhodnout ani o úpadku dlužnice konkursem, neboť dle věřitele majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Soud však dle věřitele nebral toto věřitelovo sdělení v potaz a svým usnesením rozhodl o povolení řešení úpadku dlužnice oddlužením, přičemž insolvenční soud měl dle věřitele na základě sděleného stanoviska ze strany věřitele přijmout závěr o tom, že oddlužení není přípustné podle ust. § 389 IZ a rozhodnout o odmítnutí návrhu dlužnice dle ust. § 390 IZ (ve smyslu usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSUL 69 INS 561/2008, 1 VSPH 74/2008-B-16 ze dne 24. července 2008). Jelikož věřitel nemá v současné fázi žádného opravného prostředku proti uvedenému rozhodnutí insolvenčního soudu, žádá soud, aby sám zjednal nápravu a namísto rozhodnutí řešení úpadku dlužnice formou oddlužení rozhodl o neschválení oddlužení ve smyslu ust. § 405 odst. 1 IZ (ve smyslu usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSUL 69 INS 561/2008, 1 VSPH 74/2008-B-16 ze dne 24. července 2008) a dále o zastavení insolvenčního řízení dle ust. § 405 odst. 3 IZ, neboť jak plyne z podaného insolvenčního návrhu dlužnice, její majetek, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující ve smyslu ust. § 405 odst. 2 IZ. 10. Podáním, doručeným soudu dne 21. září 2017, se dlužnice prostřednictvím svého právního zástupce vyjádřila k podání věřitele Jaroslava Pôbiše. Dlužnice cituje ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) IZ platné od 1. července 2017. Dle dlužnice věřitel nesplnil podmínku nejpozději s přihláškou pohledávky sdělit svůj nesouhlas s oddlužením, když podání věřitele-nesouhlas s oddlužením dlužnice-došel soudu sice 31. 7 2017, ale až v 10:43:16 hodin, zatímco přihláška došla soudu v tentýž den již v 10:38:49 hodin. Námitky věřitele jsou tak dle dlužníka neúčinné, resp. opožděné a soud k nim nemůže přihlížet. Dále má dlužnice pochybnosti o tom, zda její dluh vůči tomuto věřiteli souvisí s podnikáním dlužnice, kdy dluh je vůči ostatním dluhům marginální a neschválení oddlužení by bylo jen komplikací pro dlužnici a ostatní (majoritní) věřitele. Dlužnice je přesvědčena, že podání věřitele je dáno osobní záští a nenávistí, kdy tento věřitel chce dlužnici jen ztěžovat průběh insolvenčního řízení. 11. Podáním, doručeným soudu dne 27. října 2017 (dokument B-1 spisu) předložila insolvenční správkyně soudu zprávu o přezkumu (včetně záznamu o jednání s dlužnicí s jejím podpisem a včetně přehledu přihlášených pohledávek, kdy u každé z pohledávek je vyjádření dlužnice s jejím podpisem, a dále seznam přihlášených pohledávek). Dlužnice ani insolvenční správkyně žádnou z přihlášených pohledávek nepopřely. Ze záznamu o jednání s dlužnicí vyplývá, že byla insolvenční správkyní poučena, že je třeba navýšit své přijmy tak, aby splňovala podmínky pro schválení oddlužení. 12. Týmž podáním předložila insovenční správkyně soudu zprávu pro oddlužení (včetně soupisu majetkové podstaty dlužnice). Ze zprávy vyplývá, že do insolvenčního řízení se přihlásilo 12 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1 103 155,64 Kč. Dlužnice má závazky pocházející z podnikatelské činnosti; jedná se o přihlášku P4, P11 a P1. Dlužnice má vyživovací povinnost k jednomu dítěti, které žije s dlužnicí ve společné domácnosti. Je zaměstnána a její čistý měsíční

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

příjem činí 12 400 Kč. Současně má uzavřenu smlouvu o důchodu ze dne 19. června 2017 s Tomášem Hruškou na částku 3 500 Kč měsíčně. Do majetkové podstaty sepsala insolvenční správkyně pouze osobní automobil Peugeot v odhadní ceně 20 000 Kč a televizi v odhadní ceně 500 Kč. Dlužnice nehradí zálohu na odměnu insolvenčního správce. Předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů je dle výpočtu insolvenční správkyně v případě splátkového kalendáře ve výši 19,29 %, při zpeněžení majetkové podstaty pak 2,01 %. 13. Proti zprávě pro oddlužení a zprávě o přezkumu předložené insolvenční správkyní dne 27. října 2017 (zveřejněné usnesením Krajského soudu v Plzni č. j.-B-5, ze dne 1. února 2018), nebyly podány námitky. 14. Poté, co soud přezkoumal zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu, vůči nimž nebyly podány žádné námitky, zprávu o přezkumu schválil dle ustanovení § 410 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a to výrokem I. tohoto usnesení. 15. Výrok o schválení zprávy o přezkumu nemusí být odůvodněn podle ustanovení § 410 odst. 4 insolvenčního zákona, neboť proti zprávě o přezkumu nebyly podány námitky. 16. Podle § 389 odst. 1 IZ dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání. 17. Podle § 389 odst. 2 IZ dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele. 18. Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. 19. Podle § 395 odst. 2 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. 20. Podle § 397 odst. 1 IZ nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné. 21. Podle § 397 odst. 2 IZ nebude-li k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí svolána schůze věřitelů, rozhodne insolvenční soud o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405; musí se přitom vypořádat se stanoviskem věřitele podle § 389 odst. 2 písm. a). Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání dlužník a věřitel, který uplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a). Je-li rozhodnutí o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, vydáno

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

současně s rozhodnutím podle § 404, nemá odvolání odkladný účinek. 22. Podle § 405 odst. 1 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 23. Podle § 405 odst. 2 IZ jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. 24. Podle § 405 odst. 3 IZ nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 25. Podle § 405 odst. 5 IZ rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník. 26. V projednávané věci učinil soud z obsahu spisu a z vyjádření insolvenční správkyně tato skutková zjištění: 27. Dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení ačkoliv má dluhy z podnikání, které brání řešení dlužničina úpadku oddlužením, neboť souhlas věřitelů (u nichž má dluhy z podnikání) nebyl dán. Jeden z věřitelů, u něhož má dlužnice dluhy z podnikání (Jaroslav Pôbiš, IČO 68792441), a kterého dlužnice do dnešního dne jako svého věřitele vůbec neuvedla, ačkoliv jím přihlášenou pohledávku nepopřela, podal soudu (téhož dne jako svoji přihlášku) svůj nesouhlas s tím, aby dlužnici bylo oddlužení povoleno a schváleno. 28. Soud má dále za prokázané, že dlužnice k plnění svých povinností v insolvenčním řízení přistupuje velmi nezodpovědně, když v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků označila 8 svých věřitelů a uvedla, že její závazky jsou v celkové výši 441 069 Kč. Do insolvenčního řízení se však přihlásilo věřitelů 12 a celková výše závazků dlužnice činí 1 103 155,64 Kč, kdy žádnou z přihlášených pohledávek dlužnice nepopřela. 29. Ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jsou zde skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční správkyně zhodnotila předpokládané plnění věřitelům při obou způsobech oddlužení (i jejich kombinaci), přičemž z jejího zjištění vyplývá, že dlužnice není žádným ze způsobů oddlužení schopna uhradit nezajištěným

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Dlužnice také nehradí zálohu na odměnu insolvenční správkyně. Proti zprávě pro oddlužení nebyly podány námitky. 30. Na základě výše uvedeného dlužnice řádně neplní povinnosti uložené jí soudem v usnesení ze dne 8. září 2017, č. j. KSPL 53 INS 13307/2017-A-9, neboť nehradí zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně. Postoj dlužnice k insolvenčnímu řízení tak soud považuje za lehkomyslný a nedbalý a je přesvědčen, že by v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nedocházelo k řádnému plnění splátkového kalendáře. 31. Soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro schválení oddlužení, a to ani jedním ze způsobů oddlužení, neboť dlužnice nedoložila souhlas, že její dluh vzniklý z podnikání nebrání řešení jejího úpadku oddlužením. 32. Z hlediska úvahy nad způsobem oddlužení splátkovým kalendářem vyplývá z obsahu spisu, že dlužnice má vyživovací povinnost k jednomu dítěti. Dlužnice disponuje průměrným čistým měsíčním příjmem ve výši 12 400 Kč. V režimu oddlužení tak z příjmů dlužnice lze, po odečtení nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužnice a její rodiny srážet částku 3 078 Kč + má dlužnice dále uzavřenu smlouvu o důchodu na částku 3 500 Kč měsíčně; celkem tedy částku 6 578 Kč měsíčně. Současně je nutno od výsledné částky odečítat dle § 3 a § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů odměnu (750 Kč) a náhradu hotových výdajů (150 Kč) insolvenčního správce, tj. 900 Kč bez DPH (s DPH pak 1 089 Kč) za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Výsledná částka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů, je částka, která je k dispozici věřitelům dlužníka, a v daném případě činí 5 489 Kč. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře by tedy dlužnice takto za pět let uhradila pouze částku 329 340 Kč. Výše dlužničiných závazků však činí 1 103 155,64 Kč a zákonem je vyžadováno uhrazení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, což v daném případě činí částku 330 946,69 Kč, když dlužnice nedoložila listinu, prokazující, že se s věřiteli dohodla na snížení podmínky úhrady alespoň 30 % hodnoty pohledávek. V daném případě je tak zřejmé, že předpoklad pro povolení oddlužení; tedy uhrazení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů; dlužnice nesplňuje. 33. V situaci, kdy dlužnice neprokázala, že její ekonomická nabídka postačuje k tomu, aby nezajištěným věřitelům zaplatila alespoň 30 % jejich pohledávek a současně uhradila odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně, přičemž soudu nepředložila souhlas žádného z věřitelů s nižším plněním, má soud za to, že v řízení vyšly najevo okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Pro úplnost soud dodává, že o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemohlo být vzhledem k dlužničině nemajetnosti vůbec uvažováno. 34. Za tohoto stavu nemá soud jinou možnost, než oddlužení neschválit, když v podrobnostech ohledně výpočtu plnění nezajištěným věřitelům odkazuje na bod 32 odůvodnění. 35. Protože majetek dlužnice je dle soupisu majetkové podstaty pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenční správkyně funkce. 36. Při rozhodování o odměně insolvenční správkyně a náhradě jejích hotových výdajů vycházel soud ze skutečnosti, že insolvenční správkyni k řádnému vyúčtování vyúčtování její odměny, hotových výdajů a nákladů, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku dlužnice, opakovaně řádně vyzval.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

37. Podáním, doručeným soudu dne 10. ledna 2018 (dokument B-4 spisu) však insolvenční správkně pouze sdělila, že od jejího ustanovení do funkce do prosince 2017 vznikl nárok na odměnu ve výši 3 630 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 726 Kč, včetně DPH. Jak insolvenční správkyně k těmto částkám dospěla, však již neuvedla. 38. Soud proto výrokem V. tohoto usnesení rozhodl tak, že se insolvenční správkyni odměna a náhrada hotových výdajů nepřiznává, neboť insolvenční správkyně přes výzvu soudu svoji odměnu a náklady dostatečně nespecifikovala.

Poučení: Proti výroku I. není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 IZ). Proti výroku II. může podat odvolání dlužník a věřitel, který uplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) IZ (§ 397 odst. 2 IZ). Proti výroku III. může podat odvolání pouze dlužník (§ 405 odst. 5 IZ). Proti výroku IV., V. a VI. mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé (§ 405 odst. 3 IZ). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věiteli, který uplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) IZ se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 IZ).

Plzeň 7. března 2018

Mgr. Michal Reitspies v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.