KSPL 53 INS 10989/2016-B-16
č. j. KSPL 53 INS 10989/2016-B-16

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem v insolvenční věci

dlužníka: Martin Rimanovský, rč: 781206/1884 bytem Horní Vojtanov 40, 351 34, Vojtanov

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka Martina Rimanovského, rč: 781206/1884, bytem Horní Vojtanov 40, 351 34, Vojtanov, se zrušuje. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Martina Rimanovského, rč: 781206/1884, bytem Horní Vojtanov 40, 351 34, Vojtanov, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO 29314909, sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, se určuje odměna ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje přiznané insolvenčnímu správci činí 22 869 Kč včetně DPH). IV. Odměna insolvenčního správce ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje činí 22 869 Kč včetně DPH) budou zcela uhrazeny ze státních prostředků. V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit insolvenčnímu správci dlužníka, jímž je Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO 29314909, sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, odměnu insolvenčního správce ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje činí 22 869 Kč včetně DPH), a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. VI. Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO 29314909, sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, se zprošťuje funkce insolvenčního správce dlužníka.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 6. září 2016, č. j.-B-5, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 2. Podáním, doručeným soudu dne 18. října 2017 (dokument B-7 spisu), podal insolvenční správce po výzvě soudu zprávu o plnění oddlužení, z níž vyplývá, že dlužník neplní povinnosti v rámci schváleného způsobu oddlužení, s insolvenčním správcem nekomunikuje a zřejmě se

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková. isir.justi ce.cz

zdržuje a pracuje v zahraničí, na oddlužení nezasílá vůbec nic. Aktuální míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 0 % a očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 0 %. Insolvenční správce proto navrhl zrušení schváleného oddlužení, neboť dle insolvenčního správce je zřejmé, že dlužník na své povinnosti rezignoval a nemá o další pokračování oddlužení zájem. 3. Na výzvu soudu ze dne 30. října 2017 (dokument B-8 spisu) dlužník vůbec nereagoval. 4. K jednání, konanému dne 12. února 2018, se dlužník bez omluvy vůbec nedostavil. Insolvenční správce uvedl, že dlužník od počátku řádně neplní své povinnosti z oddlužení. 5. Podle článku II., odstavce prvního, přechodných ustanovení k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 6. Podle § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. 7. Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. 8. Podle § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. 9. Podle § 418 odst. 8 věta druhá IZ proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 10. V projednávané věci učinil soud z obsahu spisu a z vyjádření insolvenčního správce skutková zjištění jednak o tom, že dlužník neplní podstatné povinnosti informovat soud a insolvenčního správce o plátcích svých příjmů a předkládat soudu a insolvenčnímu správci pravidelně přehledy svých příjmů. Dále má soud za zjištěné, že dlužníku vznikl po schválení oddlužení splatný dluh s dobou delší 30 dnů po lhůtě splatnosti na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce ve správcem vyčíslené výši 22 869 Kč, který dlužník přes výzvu soudu k nápravě do dnešního dne nezaplatil. Dlužník dlouhodobě nehradí plnění do majetkové podstaty. Pakliže by tak za dané situace bylo nadále vedeno oddlužení dlužníka, nejen že by nedocházelo k dalšímu uspokojování věřitelů, nýbrž vznikaly by další splatné závazky dlužníka na zálohách na odměnu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

a hotové výdaje insolvenčního správce. 11. Tato zjištění nutně ústí v závěr, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka podle § 418 odst. 1 písm. a), b) a c) IZ a důvody pro zastavení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, kdy majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, a rovněž důvody pro zproštění insolvenčního správce funkce (§ 418 odst. 4, 5 IZ), o čemž soud rozhodl ve výrokových částech ad. I, II a VI tohoto usnesení. 12. Podle § 38 odst. 2 IZ se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. 13. O odměně a hotových výdajích insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. 14. V daném případě si insolvenční správce vyúčtoval odměnu za 21 měsíců trvání oddlužení, a to ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a za totéž období také náhradu hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH, které insolvenčnímu správci soud výrokem III. tohoto usnesení také přiznal. 15. Soud zároveň výrokem IV. usnesení rozhodl o způsobu uspokojení nároku insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje, a to tak, že odměna insolvenčního správce ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH (celkem odměna a hotové výdaje činí 22 869 Kč včetně DPH) budou zcela uhrazeny ze státních prostředků. 16. Výrokem V. usnesení pak soud uložil státu, aby insolvenčnímu správci přiznanou odměnu a náhradu hotových výdajů uhradil.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 IZ (§ 418 odst. 8 IZ).

Proti výrokům II., III., IV., V. a VI. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 IZ a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 IZ).

Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 IZ).

Plzeň 26. února 2018

Mgr. Michal Reitspies v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kropáčková.