KSPL 52 INS 9410/2013-A-13
KSPL 52 INS 9410/2013-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Evou vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Renáta Rotyková, rč. 846219/2079, bytem Janovská 494, 338 43 Mirošov, právně zastoupena advokátkou JUDr. Dagmar Vrbeckou, se sídlem Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01, Rokycany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21.06.2013, č.j. KSPL 52 INS 9410/2013-A-9,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 05.06.2013, č.j. KSPL 52 INS 9410/2013 -A-8, kterým byla uložena povinnost zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,--Kč s e z r u š u j e .

Odůvod ně ní:

Dne 05.06.2013 byla soudem uložena dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,--Kč s ohledem na majetkové poměry a dosahovaný příjem dlužníka.

Proti tomuto usnesení podala právní zástupkyně dlužníka odvolání, které bylo soudu doručeno 24.06.2013, tedy včas (dokument A-9). Odvolání bylo odůvodněno tím, že uložení povinnosti uhradit zálohu ve výši 40.000,--Kč se jeví jako nepřiměřeně přísné a formalistické a jde proti záměru insolvenčního zákona.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 23.08.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudce