KSPL 52 INS 785/2015-B-13
KSPL 52 INS 785/2015-B-13

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka Tomáše Pura, rč. 800810/5765, bytem Křelovice 41, Pernarec, o návrhu bratra dlužníka, Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , bytem Křelovice 41, Pernarec, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, také v působnosti věřitelského orgánu,

t a k t o:

I. Bratrovi dlužníka Ondřeji Trávníčkovi, nar. , bytem , s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

II. Bratrovi dlužníka Ondřeji Trávníčkovi, nar. , bytem , soud ukládá zúčastnit se prvního kola dražby, o jejímž konání bude informován insolvenčním správcem, a učinit podání ve výši alespoň 945.000,--Kč.

Odůvodnění Návrhem doručeným soudu dne 11. 05. 2016 se na soud obrátil bratr dlužníka Ondřej Trávníček a požádal soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Tímto majetkem je pozemek parc. č. st. 44, jehož součástí je stavba č. p. 41, vše zapsáno na LV č. 258 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň- sever, k. ú. Křelovice u Pernarce, obec Křelovice. Nabídnutá kupní cena je 945.000,--Kč. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-9. V daném případě zajištěný věřitel udělil insolvenčnímu správci pokyn zpeněžit předmětný majetek veřejnou dražbou s tím, že nejnižší podání stanovil na 80 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tedy 883.472,--Kč.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V řízení nebyl zvolen věřitelský výbor ani zástupce věřitelů, soud proto posoudil žádost bratra dlužníka rovněž v působnosti věřitelského orgánu. isir.justi ce.cz

Předem je nutné konstatovat, že pokynem zajištěného věřitele je insolvenční správce vázán. Zpeněžení zajištěného majetku tedy musí proběhnout veřejnou dražbou. Nic však nebrání tomu, aby se bratr dlužníka takové dražby zúčastnil, zejména pokud zamýšlí nabídnout vyšší částku, než jakou stanovil zajištěný věřitel jako nejnižší podání. Soud proto dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ, a výjimku Ondřeji Trávníčkovi, jakožto osobě blízké dlužníku ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povolil. Zároveň soud bratrovi dlužníka uložil povinnost zúčastnit se dražby a učinit tam podání ve výši, kterou uvedl ve své žádosti, jelikož výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty mu byla udělena právě s přihlédnutím k této částce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 06. 09. 2016

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Šilhánková