KSPL 52 INS 5769/2013-B-20
KSPL 52 INS 5769/2013-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentkou soudce Mgr. Petrou Šindelářovou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , rč. 705325/1832, bytem Říjnová 631, 357 35 Chodov, o návrhu dcery dlužnice Michaely anonymizovano , bytem Říjnová 631, 357 35 Chodov, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o:

Dceři dlužnice Michaele anonymizovano , anonymizovano , bytem Říjnová 631, 357 35 Chodov, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Odůvodnění

Návrhem doručeným soudu dne 26.08.2014 se obrátila na soud dcera dlužnice Michaela anonymizovano a požádala soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Tímto majetkem je nemovitost: byt č. 631/4 v domě č.p. 631,632 stojícím na pozemcích parc. č. 2189,2188, zapsáno na LV 5087 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov a spoluvlastnický podíl ve výši 552/20521 na společných částech domu č.p. 631,632 a pozemcích parc. č. 2189,2263 v k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov, okres Sokolov, Kraj Karlovarský, zapsáno na LV 3609 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-18.

Insolvenční správce uvedl, že soudu doporučuje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, jelikož se za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem dlouhodobě nedaří nemovitost zpeněžit a je zájem na co největším uspokojení věřitelů.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V souladu s ustanovením § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) vykonává v současné době působnost věřitelského orgánu soud.

V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce a vycházeje dále z obsahu spisu a z popsané situace v žádosti Michaely anonymizovano dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto tímto rozhodnutí výjimku Michaele anonymizovano , jakožto osobě blízké dlužnici ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku, povolil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ke zdejšímu soudu námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.). Usnesení je pravomocné marným uplynutím lhůty k podání námitek. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 17.09.2014

Mgr. Petra Šindelářová, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Šárka Bezvodová