KSPL 52 INS 36339/2013-B-20
KSPL 52 INS 36339/2013-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Miladou Holou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Dráb, IČ: 72197731, rč. 661130/1972, Sítiny 1, 353 01 Mnichov, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o:

Synovi dlužníka Janu anonymizovano , anonymizovano , Sítiny 1, 353 01 Mnichov, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí: stavební pozemek st. 71/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.347 m2, jehož součástí je rodinný dům-dům č.p. 1, pozemek č. 77-zahrada o výměře 838 m2, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 40 pro k.ú. Sítiny, obec Mnichov, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, zapsaného v soupisu majetkové podstaty pod položkou č.1 (uveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č.l. B-2).

Odůvodnění

Dne 16.09.2016 se obrátil na soud syn dlužníka Jan Dráb a požádal o udělení souhlasu ke koupi nemovitých věcí zapsaných na LV č. 40 v k.ú. Sítiny. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-14. Insolvenční správce s povolením výjimky projevil souhlas podáním ze dne 09.11.2016, neboť se doposud nepodařilo nalézt jiného vhodnějšího zájemce a nabídka syna dlužníka je nabídkou jedinou. Zároveň insolvenční správce sdělil, že na účet majetkové podstaty již byla připsána částka 510.000,-Kč.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Usnesením č.j.-B-4 ze dne 05.05.2014 bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Podáním ze dne 26.05.2015 insolvenční správce informoval soud o průběhu zpeněžování nemovitých věcí dlužníka. Od června 2014 byly nemovité věci inzerovány na významných realitních serverech a na Facebooku. Žádný zájemce však neprojevil zájem. Dle insolvenčního správce je nemovitost v zanedbaném stavu, případné rekonstrukce by byly nákladné. Proto byla nabídková cena se souhlasem člena prozatímního výboru, České správy sociálního zabezpečení, snížena na částku 750.000,-Kč a isir.justi ce.cz nadále bylo pokračováno v inzerci prostřednictvím realitní kanceláře Západoreal s.r.o. Z další zprávy insolvenčního správce ze dne 04.03.2016 vyplynulo, že se dosud nepodařilo nalézt žádného zájemce. Z tohoto důvodu bylo navrženo opětovné snížení nabídkové ceny na částku 300.000,-Kč až 400.000,-Kč.

Vzhledem k tomu, že se nemovité věci dlužníka ani do současné doby nepodařilo zpeněžit z důvodu nulového zájmu o tento druh nemovitosti a jeho stav, dospěl soud k závěru, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, a proto tímto rozhodnutím výjimku Janu anonymizovano , jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku, povolil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ke zdejšímu soudu námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.). Usnesení je pravomocné marným uplynutím lhůty k podání námitek. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 23.11.2016

Bc. Milada Holá, v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Jana Šilhánková