KSPL 52 INS 3300/2014-B-81
KSPL 52 INS 3300/2014-B-81

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: LINTECH, spol. s r.o., IČ: 47717076, se sídlem Chrastavice 3, 344 01 Domažlice, o zrušení usnesení KSPL 52 INS 3300/2014-B-17, které bylo vyhlášeno na schůzi věřitelů dne 05.08.2015

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 05.08.2014, č.j. KSPL 52 INS 3300/2014 -B-17, kterým byla potvrzena volba členů věřitelského výboru, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPL 52 INS 3300/2014-B-17 ze dne 05.08.2014 soud potvrdil na schůzi věřitelů konané dne 05.08.2014 volbu členů věřitelského výboru ve složení věř. č. 1: Ing. Petr Kohel, věř. č. 2: Česká exportní banka, a.s. a věř. č. 28: Karel Kubr.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 2 Česká exportní banka, a.s. podáním ze dne 19.08.2014 odvolal a požadoval jeho zrušení.

Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 12.12.2014 1 VSPH 1898/2014-B-76 tak, že se odvolání odmítá, neboť jde o rozhodnutí vydané v rámci dohledací činnosti, jež nelze napadnout odvoláním. V posledním odstavci svého rozhodnutí však uvedl, že je zapotřebí, aby napadené usnesení vyhlášené na schůzi věřitelů, jímž potvrdil soud volbu členů věřitelského výboru, bez zbytečného odkladu zrušil a svolal novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení řádného věřitelského orgánu. Již první hlasování schůze věřitelů totiž bylo úspěšné a soud měl odvolatele ve funkci zástupce věřitelů buď potvrdit nebo nepotvrdit.

Soud tedy tímto usnesením rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Do doby ustanovení věřitelského orgánu a potvrzení volby jeho členů vykonává jeho funkci nadále prozatímní věřitelský výbor.

Soud k ustanovení řádného věřitelského orgánu svolá schůzi věřitelů.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 08.04.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v. r. Petra Vaňková samosoudkyně