KSPL 52 INS 31829/2012-A-10
KSPL 52 INS 31829/2012-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Kristinou Boučkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Dasnice 8, 357 09 Habartov, t.č. Křižíkova 1536, 356 01 Sokolov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 31829/2012-A-8 ze dne 28.01.2013 se z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění

Dne 17.12.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka, na základě kterého bylo téhož dne zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 28.01.2013 bylo rozhodnuto tak, že insolvenční návrh dlužníka se odmítá.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 07.02.2013 vzal dlužník svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět a zároveň se vzdal práva na odvolání.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ ) může insolvenční navrhovatel vzít svůj insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Podle § 130 odst.1 IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak, než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Protože do dne podání zpětvzetí insolvenčního návrhu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a usnesení, kterým byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut, do dne podání zpětvzetí insolvenčního návrhu nenabylo právní moci, rozhodl soud tak, že na základě shora uvedených zákonných ustanovení zrušil usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka a zároveň s ohledem na zpětvzetí insolvenčního návrhu rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, případně i osoby, které k návrhu přistoupily.

Odvolání se podává do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v -pokračování-2 52 INS 31829/2012

insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 13.03.2013

Kristina Boučková, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost: Lada Priglová