KSPL 52 INS 31344/2013-P
KSPL 52 INS 31344/2013-P 11-7

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Karel Němec, rč. 710519/1863, Přátelství 2050/10, 350 02 Cheb, o odvolání věřitele Credium a.s. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21.09.2016, č.j. KSPL 52 INS 31344/2013-P 11-4,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21.09.2016, č.j. KSPL 52 INS 31344/2013-P 11-4 s e m ě n í tak, že zpětvzetí přihlášky P 11 věřitele č. 10 Credium, a.s., IČ 25139886, Office Park, Bucharova 2657/12, 158 00, Praha 13, ze dne 14.09.2016 bere insolvenční soud na vědomí.

Odůvod ně ní:

Usnesením č.j. KSPL 52 INS 31344/2013-P 11-4 ze dne 21.09.2016 vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky P 11 věřitele č. 10 ze dne 14.09.2016 ve výši 171.231,82 Kč.

Věřitel proti usnesení podal včas odvolání, které odůvodnil tak, že insolvenční soud rozhodl o zpětvzetí přihlášky pohledávek v rozporu s tím (resp. nad rámec toho), jak bylo věřitelem navrhováno, když rozhodl o zpětvzetí přihlášky pohledávek věřitele ve výši 171.231,82 Kč. Ke dni zpětvzetí přihlášky pohledávek věřitelem dne 14.09.2016 již však pohledávka věřitele v uvedené výši neexistovala, neboť v mezidobí částečně zanikla splněním z důvodu jejího splácení dlužníkem dle splátkového kalendáře. Dle věřitele není nutné zbývající výši v rozhodnutí vyčíslovat přesnou částkou. Z tohoto důvodu navrhl, aby bylo napadené usnesení změněno.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 22.11.2016

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Šilhánková isir.justi ce.cz