KSPL 52 INS 30973/2012-A-15
KSPL 52 INS 30973/2012-A-15

I

USNESENI

Krajský soud v Plzni rozhodl amosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Jakub Sevela, rč. 880816/2396, U Pivovaru 354/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, o insolvenčním návrhu dlužníka takto:

|. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20.12.2012, č.j. KSPL 52 INS 30973/2012-A-6 se zrušuje.

||. Insolvenční řízení s e z a sta v uje.

Odůvodnění:

|nso|venčním návrhem ze dne 10.12.2012 bylo vteto věci zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 20.12.2012, č.j. KSPL 52 INS 30973/2012-A-6 bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 02.01.2013 vzal dlužník svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) (dále jen IZ ) může insolvenční navrhovatel vzít svůj insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jineho rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Protože do dne podání zpětvzetí insolvenčního návrhu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ani jine rozhodnutí o insolvenčním návrhu, ktere by nabylo právní moci, a insolvenční návrh byl vzat zpět, rozhodl soud tak, jak je uvedeno shora ve výroku l. a ll., zrušil rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu a zastavil rizeni.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, případně i osoby, ktere k návrhu přistoupily.

Za správnost: Lada Priglová

Toto usnesení se považuje za doručeně okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. DIužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Odvolání se podává do 15 dnů k Vrchnímu soudu vPraze prostřednictvím Krajskěho soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustně (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 10.04.2013

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně