KSPL 52 INS 30813/2013-B-38
KSPL 52 INS 30813/2013-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: INVESTMENT LOFIDAMI GROUP, a.s., IČ: 28002849, se sídlem Hlavní 30, 362 63 Dalovice, věřitel-navrhovatel: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17.09.2014, č.j. KSPL 52 INS 30813/2013-B-34,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17.09.2014, č.j. KSPL 52 INS 30813/2013-B-34, kterým byl vydán výtěžek zpeněžení věřiteli Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, ve výši 802.447,63 Kč a přiznán nárok na odměnu insolvenčnímu správci ve výši 98.065,93 Kč s e z r u š u j e .

Odůvod ně ní:

Usnesením č.j.-B-34 ze dne 17.09.2014 vyslovil soud souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ze zpeněžení skladových zásob zajištěnému věřiteli Česká spořitelna, a.s. Soud tak učinil na základě žádosti insolvenčního správce ze dne 21.08.2014, která byla soudu doručena dne 29.08.2014 a která je zveřejněna v insolvenčním rejstříku pod č.l. B-31.

Proti tomuto usnesení podal včas insolvenční správce Tomko a partneři, v.o.s. odvolání. Odůvodněno bylo tak, že pravděpodobně na základě chyby při zpracování datové zprávy došlo k jejímu mylnému zařazení do spisu, když z obsahu zprávy jasně vyplývá, že měla být zařazena do spisu KSPL 52 INS 23899/2013. Napadené usnesení tedy trpí zcela zjevnou vadou, neboť vychází z podání insolvenčního správce týkající se zcela jiného insolvenčního řízení, a to řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 52 INS 23899/2013 u Krajského soudu v Plzni ve věci dlužníka EPIAG LOFIDA-PORCELÁN CZ s.r.o. Insolvenční správce navrhl napadené usnesení v plném rozsahu zrušit předsedou senátu soudu I. stupně, popř. aby bylo zrušeno odvolacím soudem.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem ke skutečnosti, že skutečně došlo k mylnému zařazení žádosti insolvenčního správce o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli pod jinou spisovou značku, soud odvolání zcela vyhověl.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 01.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Bezvodová samosoudkyně