KSPL 52 INS 30760/2012-A-11
KSPL 52 INS 30760/2012-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Šperl, rč. 570320/0206, Klostermannova 499, 342 01 Sušice, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.01.2013, č.j. KSPL 52 INS 30760/2012-A-9 se zrušuje.

II. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem ze dne 06.12.2012 bylo v této věci zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 22.01.2013, č.j. KSPL 52 INS 30760/2012-A-9 bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 30.01.2013 vzal dlužník svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) (dále jen IZ ) může insolvenční navrhovatel vzít svůj insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Protože do dne podání zpětvzetí insolvenčního návrhu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ani jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, které by nabylo právní moci, a insolvenční návrh byl vzat zpět, rozhodl soud tak, jak je uvedeno shora ve výroku I. a II., zrušil rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu a zastavil řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, případně i osoby, které k návrhu přistoupily. -pokračování-2 52 INS 30760/2012

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Odvolání se podává do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 28.02.2013

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně Za správnost: Lada Priglová