KSPL 52 INS 30277/2013-A-10
KSPL 52 INS 30277/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou, v insolvenční věci dlužníka: Mojmír Fiala, IČ: 61379956, rč. 720826/9530, bytem Bohy 38, 331 41 Kralovice, o návrhu JUDr. Ing. Petra Kučery, soudního exekutora, Exekutorský úřad Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 65402367, na vydání předběžného opatření (návrh veden pod č.j. KSPL 52 INS 30277/2013-A-9),

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zaháje ním insolvenčního řízení v ust. § 109 odst. 1 pís m. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Ing. Petru Kuče rovi, Exekutorský úřad Kladno se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodeje m koní vedenou pod sp. zn. 150 EX 2311/11 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 65402367 je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,--do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Plzni: č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol 0493027713.

Od ůvo d ně n í:

Dlužník podal ke zdejšímu soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém se domáhal, aby soud vydal rozhodnutí o jeho úpadku. Dne 29. 10 2013 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Insolvenční soud rozhodl dne 31.10.2013 o insolvenčním návrhu dlužníka tak, že se insolvenční návrh odmítá. Neboť insolvenční návrh dlužníka neobsahoval tvrzení, ze kterých by vyplývalo, že má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti, a ani údaj o tom, jak dlouho po splatnosti tyto závazky dlužník neplní a neobsahoval ani tvrzení osvědčující dlužníkův úpadek pro platební neschopnost (§ 3 odst. 1 IZ), proto nezbylo, nežli jej usnesením-A-8 odmítnout. Toto usnesení dosud nenabylo právní moci. -pokračování-2

Návrhem ze dne 31.10.2013, doručeným soudu dne 31.10.2013 (vedeným v insolvenčním rejstříku pod č.j.-A-9) se soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení již nařízené dražby.

Soudní exekutor uvedl, že je pověřený provedením exekuce na základě vykonatelného platebního rozkazu č.j. 29 Ro 430/2006-28 ze dne 01.09.2006, který vydal Okresní soud v Karlových Varech a usnesení č.j. 5 EXE 1056/20011-19, které vydal Okresní soud Plzeň-sever dne 04.01.2012 v souladu s opravným usnesením č.j. 5 EXE 1056/2011-24 ze dne 15.02.2012, které vydal Okresní soud Plzeň-sever, k vymožení pohledávky oprávněného Jiřího Haška, bytem Náměstí Komenského 215, Velká Dobrá, IČ 11277661 ve výši 54.847,10 Kč, s příslušenstvím, proti povinnému Mojmíru Fialovi, bytem Bohy 38, Bohy, IČ 61379956.

Soudní exekutor vydal dne 20.09.2013 dražební vyhlášku č.j. 150 EX 2311/11-73. Dražební jednání se mělo uskutečnit dne 31.10.2013 ve 12:00 hod. v hospodářském objektu, který se nachází na začátku obce Rousínov, okres Rakovník. Z důvodu zahájení insolvenčního řízení byla veřejná dražba odročena usnesením č.j. 150 EX 2311/11-103 ze dne 30.10.2013. Exekutor dále uvedl, že předmětem dražby je 65 koní, kteří jsou ve vlastnictví dlužníka a jsou dle odborníků ve velmi zuboženém stavu, kdy veterinární správa již podala návrh na jejich odebrání majiteli. Původně dražba koní byla nařízena na den 24.09.2013 u soudního exekutora JUDr. Milana Usnula. Dlužník dražbu odvrátil úhradou dluhu. Při šetření veterinární správy bylo nalezeno na farmě v Rousínově pět uhynulých koní, šest jich mělo nedostatečnou výživu a u ostatních byla zanedbaná péče. Případem se zabývá i Policie ČR, kdy byly zahájeny úkony proti dlužníkovi, který je podezřelý ze spáchání trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Z návrhu exekutora také vyplývá, že se dlužník snaží obstrukčními metodami oddálit dražbu, když zdravotní stav koní je velmi špatný a předpokládaný výtěžek se s dalším odkladem snižuje. Nízké venkovní teploty mohou způsobit úhyn koní. Koně jsou chováni ve venkovních prostorech bez přístřešku a bez krmiva. O koně již projevilo zájem mnoho zájemců, zejména z důvodu solidarity a ochrany zdraví koní. Soudní exekutor chce ihned po vydání předběžného opatření opětovně nařídit dražbu, nejlépe na pondělí 04.11.2013. Z těchto důvodů soudní exekutor podal návrh na předběžné opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Exekutor ve svém návrhu na vydání předběžného opatření odkazuje na judikaturu Vrchního soudu a to usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSOS 25 INS 8199/2013 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.06.2013.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodu zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve -pokračování-3vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Soud má za to, že dlužník podal svůj insolvenční návrh bezprostředně před termínem dražby a soudní exekutor byl nucen dražbu odročit. Dlužníkovi se tedy podařilo oddálit nařízenou dražbu a zpeněžení majetku. Je více než zjevné, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je obstruovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku dlužníka. V dané věci je dán naléhavý právní zájem, když předmětem dražby jsou koně, tedy věci, které jsou bezprostředně ohroženy zkázou nebo znehodnocením. Soud jako další důvody vhodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, spatřuje v chování dlužníka, které svědčí o tom, že insolvenční návrh podal zjevně jen proto, aby probíhající exekuci zabránil. Pro úplnost soud dodává, že insolvenční návrh dlužníka nesplňoval zákonem stanovené náležitosti pro které byl nepravomocně odmítnut. Dlužník se proti tomuto rozhodnutí soudu neodvolal. Ohledně rozhodnutí soudu, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, soud dodává, že soudní exekutor je povinen výtěžek dosažený zpeněžením majetku ve veřejné dražbě deponovat na svém účtu po celou dobu insolvenčního řízení.

Vzhledem ke shora uvedenému insolvenční soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

V Plzni dne 1.11.2013

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Šárka Ulčová