KSPL 52 INS 29665/2013-B-102
KSPL 52 INS 29665/2013-B-102

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sofií Vodičkovou v insolvenční věci

dlužníka : Suchopár Václav, IČO 18691447, rodné číslo 491020/212, bytem Hazlov 46, 351 32 Hazlov zastoupen Mgr. Barborou Musilovou, advokátkou Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Dceři dlužníka paní Andree Suchopárové, nar. 11.5.1973 bytem Výhledy 79, 352 01 Hazlov, se dle § 295 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to za podmínky, že k nabytí majetku dojde na základě veřejné dražby.

Odůvodnění:

Dne 2.2. 2017 (B-33) a dne 23.3.2018 (B-99) se obrátila na soud dcera dlužníka a požádala o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka.

Podle § 295 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Usnesením č.j.-A-28 ze dne 11.7. 2014 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka. Do soupisu majetkové podstaty insolvenční správce zapsal řadu nemovitých věcí dlužníka, kdy k některým z nich svědčí ve prospěch dcery dlužníka předkupní právo, a to dle ust. § 3056 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Dne 6.2. 2017 sdělil zástupce věřitelů VHJ Invest a.s., že s povolením výjimky souhlasí (B-40). Kladně se vyjádřil k povolení výjimky i insolvenční správce (B-39).

S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že jsou dány podmínky pro povolení ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, když dospěl k závěru, že povolením výjimky nedojde ke zkrácení práv věřitelů.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Millerová isir.justi ce.cz

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 in fine insolvenčního zákona ), a to do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Plzeň 9. dubna 2018

JUDr. Eva Sofia Vodičková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Millerová