KSPL 52 INS 26810/2014-A-12
KSPL 52 INS 26810/2014-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou, v insolvenční věci dlužníka: Michaela Nevečeřalová, IČ: 71403817, rč. 825101/2462, bytem Na Padělkách 508, 696 15 Čejkovice, o návrhu JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora, Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, 750 00 Přerov, na vydání předběžného opatření (návrh veden pod č.j. KSPL 52 INS 26810/2014-A-10),

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Tomášovi Vránovi, Exekutorský úřad Přerov se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 103 EX 16784/10, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, 750 00 Přerov je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,--do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Plzni: č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol 4902681014.

Odůvodnění:

Dlužník podal ke zdejšímu soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, ve kterém se domáhal, aby soud vydal rozhodnutí o jeho úpadku. Dne 02.10.2014 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dne 21.10.2014 byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,--Kč. Dlužník proti povinnosti zaplatit zálohu podal dne 04.11.2014 odvolání, ve kterém požadoval zrušení rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,--Kč, neboť v současné chvíli nemá k dispozici dostatek finančních prostředků k řádnému uhrazení této zálohy.

Návrhem ze dne 19.11.2014, doručeným soudu dne 19.11.2014 (vedeným v insolvenčním rejstříku pod č. j.-A-10) se soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení dražby. Proti dlužníkovi je vedeno exekuční řízení pod sp. zn. 103 EX 16784/10, které bylo nařízeno na základě usnesení Okresního soudu v Lounech, č. j. 7 EXE 3372/2010-36 ze dne 17.08.2010, vedením exekuce byl pověřen JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov.

Soudní exekutor v návrhu na vydání předběžného opatření uvedl, že na den 19.11.2014 je nařízena dražba nemovitých věcí dlužníka. Dlužník si podal již pátý insolvenční návrh. Předcházející řízení vedená u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 52 INS 451/2013, KSPL 52 INS 26181/2013, KSPL 52 INS 30995/2013 a KSPL 52 INS 9950/2014 vždy skončila bez meritorního rozhodnutí o úpadku dlužníka, když řízení byla zastavena pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dále uvedl, že je zřejmé, že dlužník o nařízených exekucích dlouhodobě ví, podal již pět insolvenčního návrhů, aniž by následně řádně pokračoval v dokončení insolvenčního řízení směrem k prohlášení úpadku a ochraně před věřiteli v zájmu spravedlivého uspořádání mezi věřiteli a dlužníkem. Namísto toho dlužník podává insolvenční návrhy opakovaně a zcela účelově, aby zamezil provádění exekucí. Je tedy zřejmé, že dlužník nepodává své insolvenční návrhy poctivě v zájmu uspokojení věřitelů. Zcela záměrně zneužívá ochrany insolvenčního zákona ku škodě věřitelů, když na výzvu soudu nikdy požadovanou zálohu nesložil. Soudní exekutor navrhl, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Tomášovi Vránovi, Exekutorský úřad Přerov se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 103 EX 16784/10, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodu zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ) jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Podle § 109 odst. 6 IZ se k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle § 109 odst. 1 písm. c) v insolvenčním řízení nepřihlíží.

Soud shledal soudním exekutorem popsaný stav jako správný a zcela se ztotožňuje s jeho právním názorem. Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že dlužník podal dne 08.01.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu ke zdejšímu soudu, přičemž řízení bylo zastaveno dne 12.09.2013 pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Druhé insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo u zdejšího soudu zahájeno dne 20.09.2013. Návrh dlužníka byl dne 24.10.2013 odmítnut z důvodu, že v návrhu chybí zejména konkrétní tvrzení, z nichž by bylo možno dovozovat, že závazky dlužníka jsou déle jak 30 dnů po splatnosti. Třetí insolvenční návrh podal dlužník dne 04.11.2013. Řízení bylo dne 14.03.2014 zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Čtvrtý insolvenční návrh soud obdržel dne 09.04.2014. Soud opět uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník požadovanou zálohu nezaplatil, proto bylo řízení dne 10.09.2014 zastaveno. Zatím poslední návrh dlužníka pochází ze dne 02.10.2014. Opět byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu. Dlužník se proti tomuto usnesení dne 04.11.2014 odvolal. Soud má za to, že dlužník podává insolvenční návrhy účelově, aby oddálil nařízení dražby a zpeněžení majetku. Z uvedených skutečností vyplývá, že dlužník opakovaným zahajováním insolvenčního řízení, za situace, když již probíhá exekuční řízení na jeho majetek, zneužívá v uvedených ustanoveních zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení. Tato domněnka soudu je podložena i tím, že dlužník opakovaně odmítl zaplatit zálohu na náklady insolvenčnímu řízení a proti usnesení, jímž mu byla tato povinnost uložena, podal odvolání. Soud se ztotožňuje s názorem soudního exekutora, že dlužník si nejpozději od zahájení exekučního řízení musí být vědom své situace, a tak skutečným důvodem jeho podání insolvenčního návrhu v současné chvíli je snaha oddálit prodej majetku dlužníka. Soud má za to, že jsou dány podmínky uvedené v § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a proto vydává toto předběžné opatření.

Soud konstatuje, že v případě způsobu řešení jeho úpadku konkursem dojde ke zpeněžení nemovitého majetku a postupnému uspokojení věřitelů podle pořadí vzniku zajištění na těchto nemovitostech, čehož si dlužník musí být vědom. V případě, že dojde ke zpeněžení majetku dlužníka v exekučním řízení před rozhodnutím o úpadku v řízení insolvenčním, nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, neboť věřitelé v exekučním řízení mají možnost v souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platné znění (dále je o.s.ř.), přihlásit své pohledávky do exekučního řízení, což dle soudního exekutora již řada z nich učinila. Zároveň budou věřitelé v rámci rozvrhu v exekučním řízení uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení, a to s pořadím ke dni vzniku zástavního práva (dle ustanovení § 337c odst. 5 písm. d) o.s.ř. v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 IZ). Provedení exekuce tak bude mít do majetkové sféry dlužníka stejný dopad, jako prohlášení konkursu a zpeněžení majetku v konkursu, s tím rozdílem, že dojde k uspokojení věřitelů dlužníka výrazně dříve, než v případě zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení. V případě, že bude po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek dlužníka, je soudní exekutor povinen ve smyslu ustanovení § 46 odst. 7 EŘ, vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení v rámci insolvenčního řízení.

Ohledně rozhodnutí soudu, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS 26810/2014 k dispozici v tomto řízení, soud dodává, že soudní exekutor je povinen výtěžek dosažený zpeněžením majetku ve veřejné dražbě deponovat na svém účtu po celou dobu insolvenčního řízení, a to až do rozhodnutí o úpadku dlužníka. Poté je soudní exekutor povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci.

Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné doručením (ustanovení § 76d o.s.ř).

Odvolání proti usnesení o předběžném opatření nemá odkladný účinek, neboť vykonatelnost usnesení není vázána na právní moc (ustanovení § 171 odst. 2 o.s.ř.).

Toto usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, osobě, která podala návrh na vydání předběžného opatření a insolvenčnímu navrhovateli (ustanovení § 82 odst. 5 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 20.11.2014

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Šárka Bezvodová