KSPL 52 INS 26687/2013-A-11
KSPL 52 INS 26687/2013-A-11 KSPL 52 INS 26702/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníků: Václava Bešty, rč. 810430/2162, bytem Hlávkova 14, 334 01 Přeštice a Petry Beštové, rč. 805626/1345, bytem Hlávkova 14, 334 01 Přeštice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 08.01.2014, č.j. KSPL 52 INS 26687/2013-A-9,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 08.01.2014, č.j. KSPL 52 INS 26687/2013-A-9 s e m ě n í tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníků s e n e z a stavuje.

Odůvod ně ní:

Dlužníci se na soud obrátili insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 26.09.2013.

Insolvenční soud usnesením ze dne 03.10.2013, které nabylo právní moci dne 16.10.2013 spojil insolvenční řízení dlužníků ke společnému řízení. Řízení dlužníků je vedeno pod sp.zn..

Usnesením soudu č.j.-A-9 ze dne 08.01.2014 bylo insolvenční řízení ve věci dlužníků zastaveno, neboť ve stanovené lhůtě neuhradili zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši dle usnesení soudu č.j. KSPL 52 INS 26687/2013-A-8 ze dne 21.10.2013.

Dne 21.01.2014 bylo soudu proti usnesení č.j.-A-9 doručeno včasné odvolání dlužníků (dokument A-10), ve kterém bylo uvedeno, že zálohu na náklady insolvenčního řízení hradila dlužnice ze svého účtu dne 16.12.2013, avšak nedopatřením se stalo, že do příkazu k úhradě zadala špatné číslo účtu, proto nebyla záloha zapsána na účet soudu.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zálohu na náklady insolvenčního řízení v celkové výši 5.000,-Kč dlužníci společně zaplatí uvedeným způsobem dle výroku usnesení soudu č.j.-A-8 -pokračování--2-ze dne 21.10.2013, kde jim soud tuto povinnost uložil a zároveň je poučil o následcích nezaplacení zálohy. Účet soudu č. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 0492668713.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 13. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Bezvodová samosoudkyně