KSPL 52 INS 26445/2013
* v orn mu; euro-uuu:

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry ]iříčkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty

Hudečkové v insolvenční věci dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano bytem Kafkova 1405/45, 160 00 Praha 6 Dejvice

[) odvoláni dlužnice proti usnesení Krajského soudu vPlzní ze dne 4. ledna 2018, č. j KSPL 52 INS 26445/2013 13 104 takto: Usneseni Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 52 INS 26445 / 2013-B-104 ze dne 4. ledna 2018 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve vyroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni zamítl návrh dlužnice Martiny Máchově (dále jen dlužnice) na zproštění ]UDr. Evy Kabelkové (dále jen správkyně) funkce insolvenční správkyně.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně mimo jiné uvedl, že dlužnice dne 6. 10, 2017 (B. 31) navrhla zproštění správkyně funkce, protože jedná v rozporu s usnesením insolvenčního soudu ze dne 11. 4. 2016 (13-50) a s etickým chovánírníí, opětovně projevuje zaujatost vůči dlužníci, se kterou nekomunikuje, se zpožděním jí vrátila přeplatek na splátkách oddlužení stanovených v maximální výši 9 400 Kč, a to za měsíce leden, únor a březen 2017 celkem ve Výši 690 Kč, jenž jí byl neoprávněně strháván zaměstnavatelem ve výši 230 Kč měsíčně v důsledku pochybení správkyně, a také jí byla pozastavena Výplata vdovského důchodu z důvodu ztráty potvrzení o studiu její dcery správkyní.

Soud I. stupně vyšel ve svém rozhodnutí ze zpráv správkyně o průběhu oddlužení (B-98, 3 99), že dlužnice vobdobí od února 2015 do března 2016 neplnila řádně splátkový kalendář a v důsledku toho není schopna splnit podmínky oddlužení, že jakykoliv přeplatek na účtu majetkové podstaty dlužnice žádala obratem vyplatit, ačkoliv oproti pevně stanovené splátce 9 400 Kč, nižší než v zákonné výši, by měla nyní hradit vdůsledku neplnění povinností 12 600 Kč měsíčně tak, aby byli věřitelé uspokojení alespoň v 50 % celkové vyše jejich pohledávek K tvrzení dlužnice ohledně pozastavení vyplácení vdovského důchodu správkyně uvedla, že jí bylo Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) pouze sděleno, že dlužnice nepředložila doklad o studiu dcery, a proto došlo kpozastavení vyplaty dávek vdovského důchodu, avšak na splnění povinnosti dlužnice předložit potvrzení nemá správkyně vliv.

Soud I stupně shrnul, že usnesením ze dne 16 10. 2013 (A-10) bylz zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno jeho řešení oddluženírn a byla ustanovena správkyně, že usnesením ze dne 14. 7. 2014 (13 17) bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Konstatoval, že v dosavadním průběhu řízení správkyně řádně pm své povinnosti, tj. podává zprávy, vysvětlení svych postupů apod., a že tedy neshledal žádné její pochybení, které by odůvodňovalo postup podle Š 32 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Měl zároveň za to, že návrh na zproštění funkce správkyně podala dlužnice z důvodu své osobní nespokojenosti

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

4 VSPH 210/2018 s průběhem insolvenčního řízení v důsledku zpráv správkyně o neplnění splátkového kalendáře dlužníci. Soud I. stupně se také zabýval namítanou podjatosti správkyně, odkazuje na Š 24 IZ a uzavřel,

že dlužnice neuvedla žádný konkrétní důvod nebo konkrétní skutečnosti, pro něž by měla být správkyně z řízení vyloučena a jelikož neshledal žádné důvody pro její zproštění, návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala (P)-110) a požadovala, aby je odvolací soud zrušil z důvodu, že je správkyně proti ní od počátku zaujatá, že ji vyzývala, aby nesetrvávala na návrhu na povolení oddlužení, a že kvůli její zaujatosti spolu nemohou komunikovat. Uvedla, že dluhy převzala po zemřelém manželovi, které sama nevytvořila, že správkyně dlužníci vrátila přeplatek na splátkách oddlužení ve výši 690 Kč až na základě stížnosti zaslané předsedovi soudu, že v září 2017 obdržela od správkyně sdělení, že došlo kpozastavení výplaty vdovského důchodu a že jí proto bude měsíční splátka strhávána ze mzdy, ačkoliv důvodem pozastavení výplaty vdovského důchodu byla ztráta potvrzení o studiu dcery správkyní, jak zjistila u ČSSZ, která tyto skutečnosti s předstihem sdělila správkyni, jež zasáhla do práv dlužnice i tím, že zablokovala všechny její účty a zároveň nesprávně zahrnula vozidlo zn. Mercedes-Benz do soupisu majetkové podstaty a ocenila je částkou 16 000 Kč, přestože bylo odcizeno dne 6. 10. 2012.

Správkyně se k odvolání nevyjádřila.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu I. stupně a řízení jeho vydání předcházející podle Š 212 a Š 212a o.s.ř. a v souladu s Š 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle Š 32 IZ může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při Výkonu své funkce s odbornou péčí, anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst 1). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1. Ustanovení Š 29 odst. 4 a Š 31 odst. 5 a 6 IZ platí obdobně (odst. 2).

Podle Š 36 IZ insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péči; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojení v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (odst. 1). Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí lí insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskčmu orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (odst. 2). Obsah požadavků na plnění povinností insolvenčního správce podle odstavců 1 a 2, Š 31 odst. 6, Š 136 odst. 5, Š 246 odst. 1, Š 313 odst. 2, Š 371, Š 373 odst. 2, Š 383 odst. 1, Š 385 odst. 2 a Š 430a odst. 1 stanoví prováděcí právní předpis (odst. 3).

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména situaci, kdy při výkonu své funkce správce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z Š 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s Š 225 odst, 4 nebo Š 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikované. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také bezdůvodně nesplnění závazného pokynu insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelného rozsudku týkajícího se vyloučení majetku

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

15.

16.

_I-?LJLLLLLLJJFLIULU z majetkové podstaty. Vzávislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud ke zproštění funkce správce i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinností stanovené zákonem nebo uložené mu soudem, avšak obvykle, jedná-li se o pochybení méně závažně, se soud omezuje na uložení pořádkové pokuty správci.

Podle Š 24 odst. 1 věty prvé IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v Š 34.

Za zcela zásadní pochybení správkyně považuje dlužnice, že jí byla za měsíce leden, únor a březen 2017 neoprávněně strhávána zaměstnavatelem částka ve výši 230 Kč měsíčně přesahující částku splátek oddlužení stanovenou insolvenčním soudem usnesením ze dne 14 7. 2014 (B 17) ve spojení s usnesením ze dne 11 4 2016 (B 50; podle událostí v insolvenčním rejstříku B 51) v maximální výši 9 400 Kč Tato rozhodnutí insolvenčního soudu ukládala plátci vdovského důchodu ČSSZ povinnost srážet celý vdovský důchod a plátci mzdy ukládala srážet zbylou částku do výše splátek oddlužení ve výši 9 400 Kč, stanovených na základě žádosti dlužnice podané v insolvenčním návrhu o povolení nižších splátek nežli v zákonné výši, přičemž v době rozhodnutí soudu ze dne 11. 4. 2016 (13-50) činila tato zbylá částka 1 537 Kč. Dlužníce se dovolávala, že již v lednu 2017 (B 66) upozornila na to, že je jí strhávána plátcem mzdy částka o 230 Kč vyšší, než byla soudem stanovena, protože došlo k navýšení vdovského důchodu z původní částky 7 863 Kč na 8 093 Kč, že správkyně ještě v říjnu 2017 novému zaměstnavateli dlužnice oznamovala nesprávnou výši srážek z příjmů jako doplatku do částky 9 400 Kč a dlužníci přes opakované výzvy nevrátila přeplatek celkem ve výši

690 Kč za měsíce leden, únor a březen 2017.

To, že přeplatky provedené nad částku 9 400 Kč a vyplacené zaměstnavatelem srážkami z příjmů dlužnice bezodkladně správkyně nevrátila dlužníci, by bylo možno považovat za pochybení, nebot správkyni je k jejím rukám vyplácen vdovský důchod v plné výši, je jí známa mazírnální výše splátek oddlužení ve výši 9 400 Kč a výše doplatku do této částky, jenž je hrazen ze srážek z příjmů dlužnice. Správkyní však ospravedlnuje, že jednala v zájmu zachování maximální výše plnění ve prospěch pohledávek nezajištěných věřitelů a s ohledem na neplnění splátkového kalendáře dlužníci. Zároveň nelze přehlédnout, že to byl plátce mzdy, kdo byl vázán usnesením insolvenčního soudu ze dne 11. 4. 2016 (Er 50) a dopustil se chyby, pokud je nerespektoval a plnil srážky ze mzdy nad soudem stanovenou výši.

Pochybení, které je správkyni dlužnicí vytýkáno, je nevýznamné s přihlédnutím kplnění povinností, které jsou jí ukládané zákonem nebo soudem, a které správkyně náležitě plní Nemůže být proto důvodem pro její zproštění funkce, nebot správkyně předkládá průběžné zprávy o stavu řízení, při výkonu funkce postupuje s odbornou péči a neporušuje jinak své povinnosti insolvenčního správce Také dlužníci vytýkané zařazení vozidla Mercedes-Benz do soupisu majetkově podstaty může být dlužníci napraveno prostřednictvím návrhu směřujícího vůči správkyni, aby tento majetek vynala z majetkové podstaty (Š 226 IZ) K zablokování účtů dlužnice došlo vsouvislosti srozhodnutím soudu ze dne 15. 1. 2018 (B 109) o zrušení oddlužení dlužnice a prohlášení konkursu na její majetek. Okolnosti zastavení výplaty vdovského důchodu dlužnice toliko tvrdila a nedoložila.

Pokud se týká namítané podjatosti správkyně vůči dlužníci, ztotožnil se odvolací soud s názorem soudu I. stupně, že nebyla prokázána a z toho co vyplynulo z dosavadního průběhu insolvenčního řízení a z obsahu insolvenčního rejstříku je zřejmé, že je dlužníci, která je v tíživé životní situaci, dovozována z procesních postupů správkyně a soudu v insolvenčním řízení, což však nemůže být důvodem pro vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

___ .umgu ___... 1: | IV; .n Vrlfu

4 VSPH 210/2018

17. Odvolací soud shledal, že soud I. stupně nepochybil, pokud neshledal v činnosti správkyně pochybení, která by mohla být sankcionována jejím zproštěním funkce, a proto postupoval podle Š 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí kNejvyššírnu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 12. února 2018

JUDr. Alexandra Jiříčková v.r_ předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj