KSPL 52 INS 2595/2013-P-3
KSPL 52 INS 2595/2013-P-3-5

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Miloslav Silovský, IČ: 71579982, rč. 790728/1987, bytem Strašín 16, 342 01 Sušice, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 : Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipová 906, 341 01 Horažďovice, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.09.2013, č.j. KSPL 52 INS 2595/2013-P-3-2,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.09.2013, č.j. KSPL 52 INS 2595/2013 -P-3-2, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky P-3 věřitele V-3 ve výši 73.956,96 Kč s e z r u š u j e .

Odůvod ně ní:

V předmětné insolvenční věci nebyla na program přezkumného jednání uskutečněného dne 25.07.2013 zařazena přihláška pohledávky P-3 věřitele V-3 v částce 73.956,96 Kč, neboť se jedná o pracovně právní nároky a nepodléhají přezkumu a o tyto nároky probíhá soudní řízení u OS v Klatovech (dokument B-6).

Na základě této skutečnosti soud přihlášku P-3 věřitele V-3 odmítl ve výši 73.956,96 Kč (-2).

Proti tomuto usnesení podal právní zástupce věřitele V-3 odvolání, které bylo soudu doručeno 24.09.2013, tedy včas (dokument P-3-3). Odvolání bylo odůvodněno tím, že pohledávka věřitele V-3 nelze zařadit pod ustanovení § 170 zákona č. 182/2006 Sb. a navrhl, aby Krajský soud vydané usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky zrušil.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. -pokračování--2-

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 19.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudkyně