KSPL 52 INS 25467/2014-B-49
KSPL 52 INS 25467/2014-B-49

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sofií Vodičkovou v insolvenční věci

dlužnice : Sabiny Staníčkové Reicheltové, IČO 73470066, rodné číslo 735917/0071, Kasejovice 204, 335 44 Kasejovice,

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Sestře dlužnice Janě anonymizovano , anonymizovano a švagrovi dlužnice Štěpánu anonymizovano , nar. 21. 08. 1976, oba bytem U Karlova Stánku čp. 740, 156 00 Praha 5-Zbraslav, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to těchto nemovitých věcí: -pozemek-Stavební parcela St.p.č. 356 o výměře 525 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav; -pozemek-Stavební parcela St.p.č. 357 o výměře 200 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 204, rod. dům (část obce Kasejovice); -pozemek-pozemková parcela č. 150/3 o výměře 1146 m2, zahrada; -pozemek-pozemková parcela č. 153 o výměře 322 m2, zahrada; -pozemek-pozemková parcela č. 154/1 o výměře 170 m2, zahrada; -pozemek-pozemková parcela č. 154/2 o výměře 188 m2, zahrada,

to vše v katastrálním území a obci Kasejovice, zapsáno na LV č. 1293 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.

Odůvodnění:

Dne 04. 09. 2017 se obrátili na soud sestra a švagr dlužnice a požádali o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-39.

Podle § 295 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Usnesením č.j.-A-17 ze dne 12. 12. 2014 byl prohlášen konkurs na majetek dlužnice. Do soupisu majetkové podstaty insolvenční správce zapsal ve výroku uvedené nemovité věci dlužnice, a to na základě rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 152 ICm 25467/2017 ze dne 25. 04. 2017, jímž bylo určeno, že darovací smlouva ze dne 30. července

Souhlas s prvopisem potvrzuje Zuzana Millerová isir.justi ce.cz

2014, kterou dlužnice darovala svému synovi Matthiasi Reicheltovi nemovitosti zapsané na LV 1293 v k.ú. Kasejovice, obec Kasejovice, je vůči věřitelům neúčinným právním úkonem. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 16.08.2017.

Usnesením ze dne 25. 10. 2017, č.j.-B-42 vyzval soud prozatímní věřitelský výbor, aby ve lhůtě 7 dnů sdělil soudu, zda souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice.

Dne 01. 11. 2017 sdělil věřitel C.S. CARGO a.s. IČ: 64259374, Hradecká 1116, 506 01 Jičín, že s povolením výjimky souhlasí (B-43). Další člen prozatímního věřitelského výboru PKP Logistic s.r.o. se po urgenci soudu vyjádřil tak, že s prodejem nesouhlasí (B-46) avšak ani k výzvě soudu své stanovisko nikterak neodůvodnil. Další člen prozatímního věřitelského výboru a.s. Raiffeisenbank se nevyjádřil, resp. nevyslovil svůj nesouhlas s návrhem na povolení výjimky.

S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že jsou dány podmínky pro povolení ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, když dospěl k závěru, že povolením výjimky nedojde ke zkrácení práv věřitelů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 in fine insolvenčního zákona ).

Plzeň 8. února 2018

JUDr. Eva Sofia Vodičková v. r. samosoudkyně

Souhlas s prvopisem potvrzuje Zuzana Millerová