KSPL 52 INS 25263/2013-B-34
KSPL 52 INS 25263/2013-B-34

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentkou soudce Mgr. Petrou Harazinovou v insolvenční věci dlužníka: Milan Badinka, IČ: 76010481, rč. 670909/0564, Milhostov 57, 350 02 Cheb, o návrhu druha matky dlužníka Jozefa Harasníka, bytem Milhostov 67, 350 02 Cheb, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o:

Druhovi matky dlužníka Jozefu Harasníkovi, bytem Milhostov 67, 350 02 Cheb, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Odůvodnění

Návrhem doručeným soudu dne 02.09.2015 se obrátil na soud druh matky dlužníka Jozef Harasník a požádal soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Tímto majetkem je nemovitost: rodinný dům č.p. 67 na pozemku parc. č. 176-zastavěná plocha a nádvoří, stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 177 a pozemek parc. č. 178-ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 109, k.ú. Milhostov, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Cheb-Milhostov. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-29.

Podle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Působnost věřitelského orgánu vykonává soud. V daném případě soud vycházeje z obsahu spisu, z vyjádření insolvenčního správce (č.l. B-31) a z popsané situace v žádosti Jozefa Harasníka dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto tímto rozhodnutí výjimku Jozefu Harasníkovi, jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku, povolil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ke zdejšímu soudu námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.). Usnesení je pravomocné marným uplynutím lhůty k podání námitek. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Krajský soud v Plzni dne 04.11.2015

Mgr. Petra Harazinová, v.r. asistentka soudce

Za správnost: Michaela Kropáčková