KSPL 52 INS 24388/2016-A-8
KSPL 52 INS 24388/2016-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou, v insolvenční věci dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Dvořákova 704/6, Karlovy Vary, o návrhu JUDr. Milana Makaria, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha- západ, IČ: 72075074, se sídlem Plzeňská 298/276, Praha, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh JUDr. Milana Makaria, soudního exekutora, na vydání předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, Exekutorský úřad Praha-západ se umožňuje provést již nařízenou dražbu nemovitých věcí ve společném jmění dlužníka a jeho manželky, a to:

-byt č. jednotky 704/52 v budově Stará Role, č.p. 704, LV 4156, byt. dům na pozemku parc. st. č. 1224, LV 4156,

zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, katastrální území 753858 Stará Role, na listu vlastnictví č. 4573,

včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti ideální 5810/479952, k:

-pozemku parc. st. č. 1224 o výměře 575 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, -budově Stará Role, č.p. 704 na pozemku parc. st. č. 1224, způsob využití: byt. dům,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, katastrální území 753858 Stará Role, na listu vlastnictví č. 4156,

nařízenou v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 3474/14 na 29. 11. 2016 od 10:00:00 hod. jako elektronická dražba prostřednictvím portálu elektronických dražeb na adrese www. e-drazby.cz, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

II. Navrhovatel JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha- západ, se sídlem Plzeňská 298/276, Praha, je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,--Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Plzni: č. účtu 3703- 4321311/0710, variabilní symbol 4902438816. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Insolvenční navrhovatel Libor anonymizovano , anonymizovano , bytem Fibichova 763/2A, Karlovy Vary, podal dne 25. 10. 2016 ke zdejšímu soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, ve kterém se domáhal, aby soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka. Téhož dne byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ ), se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Dle ustanovení § 109 odst. 6 IZ se k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) v insolvenčním řízení nepřihlíží. Insolvenční soud rozhodl dne 27. 10. 2016 o insolvenčním návrhu tak, že se insolvenční návrh odmítá. Návrhem, doručeným soudu dne 25. 10. 2016 (vedeným v insolvenčním rejstříku pod č. j.-A-6) se soudní exekutor JUDr. Milan Makarius domáhal vydání předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil nařízení a provedení dražby. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle ustanovení § 146 odst. 1 věty první IZ, účinností rozhodnutí podle ustanovení § 142 IZ (tj. usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, o zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu) zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Účinnost rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pak nastává okamžikem zveřejnění v insolvenčním návrhu (ustanovení § 89 odst. 1 IZ). Soud konstatuje, že vzhledem k tomu, že zveřejněním usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, stává se vydání předmětného opatření spočívajícího v omezení těchto účinků bezpředmětným. Soud z tohoto důvodu rozhodl ve výroku I. tohoto usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

K tomu soud dále uvádí, že se neztotožňuje s názorem, že soudní exekutor při podání návrhu na nařízení předběžného opatření vystupuje jako veřejný činitel a vykonává část pravomocí, jež na něj byly Českou republikou delegovány exekučním řádem. Nestanoví-li exekuční řád jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které jsou svěřeny občanským soudním řádem a dalšími právními předpisy soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu při provedení výkonu rozhodnutí, jedná se tedy pouze o takové úkony, které vyplývají z provádění exekuce samotné. Podání návrhu na nařízení předběžného opatření v insolvenčním řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ však úkonem, který by byl soudním exekutorem činěn při provádění exekuce podle exekučního řádu, není. Nelze tedy vycházet z toho, že při podání takového návrhu má soudní exekutor postavení státního orgánu při výkonu exekuční činnosti; v důsledku toho jej pak ani nelze považovat za osobu, jíž náleží moc soudní a jež je dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o soudních poplatcích osvobozena od placení soudních poplatků. Shodný názor k této otázce v minulosti již vyjádřil jak Vrchní soud v Praze (v rozhodnutí č. j. KSPL 52 INS 3141/2014, 2 VSPH 793/2014-A-36, ze dne 30. 03. 2015), tak i Vrchní soud v Olomouci (v rozhodnutí KSBR 31 INS 11036/2014, 2 VSOL 497/2014-A-12, ze dne 02. 06. 2014). Z tohoto důvodu soud navrhovateli uložil povinnost uhradit soudní poplatek dle položky 5 Sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň. Toto usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, osobě, která podala návrh na vydání předběžného opatření a insolvenčnímu navrhovateli (ustanovení § 82 odst. 5 IZ). Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, může se oprávněný domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí. Krajský soud v Plzni dne 27. 10. 2016

JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Ludmila Urbanová