KSPL 52 INS 24008/2014-A-15
Č.j. KSPL 52 INS 24008/2014-A-15

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ: 29119642, se sídle m Nečtiny 216, 331 62 Nečtiny, věřitel-navrhovatel: CAVEAT EMPTOR s.r.o., IČ: 28750845, se sídlem Blatenská 3218/83, 430 01 Chomutov, zast. Doc. JUDr. Milan Kindl CSc., 28. Října 3649, 430 01, Chomutov, o návrhu na vydání předběžného opatření k návrhu jednoho z jednatelů dlužníka Ing. Romana Hlaváčka a o ustanovení předběžného správce takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud dočasně, až do doby vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatele, zakázal vykonávat funkci jednatele společnosti AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ 29119642 panu Pavlu Patrovskému, nar. 02.01.1970 s e z a m í t á.

II. Dlužníku se us t a no v u je předběžný insolvenční správce.

III. Předběžným insolvenčním s právcem dlužníka se usta no vuje Voleský a partne ři, v.o.s., IČ 26717514, se sídlem Staroprame nná 14, 150 00 Praha 5 (Slovenská 1596, 356 01 Sokolov).

IV. Ustanovený předběžný insolvenční správce vykonává před rozhodnutím o úpadku dlužníka činnosti stanovené v zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platné m znění a další povinnosti uložené mu soudem, přiče mž má práva a povinnosti ve stejném rozsahu jako insolvenční správce v době po rozhodnutí o úpadku.

V. Předběžnému insolvenčnímu správci se ukl á dá podat soudu zprávu o rozsahu majetkové podstaty dlužníka, o zajištění majetku dlužníka a o ekonomické situaci dlužníka, a to ve lhůtě 14 dnů od zveře jnění tohoto us nesení v insolvenčním re jstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 23.09.2014 se Ing. Roman Hlaváček, jednatel společnosti AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ 29119642 (dále jen navrhovatel předběžného opatření) domáhal vydání předběžného opatření, kterým by soud až do doby pravomocného rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatele zakázal výkon funkce druhého jednatele společnosti AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ 29119642 pana Pavla Patrovského a aby určil, že jsou neúčinné udělené plné moci za společnost AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ 29119642 jednatelem panem Pavlem Patrovským.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 02.09.2014 na návrh navrhovatele CAVEAT EMPTOR s.r.o., IČ: 28750845, se sídlem Blatenská 3218/83, 430 01 Chomutov. Podáním, které bylo soudu doručeno dne 09.09.2014 se jednatel dlužníka Pavel Patrovský k insolvenčnímu návrhu vyjádřil tak, že považuje návrh za důvodný a k návrhu se připojuje. Zároveň požádal o ustanovení předběžného správce, který by zajistil účetnictví dlužníka. Dne 22.09.2014 bylo zdejšímu soudu doručeno vyjádření od druhého jednatele dlužníka pana Ing. Romana Hlaváčka. Ten uvedl, že insolvenční návrh navrhovatele považuje za nedůvodný a účelový a že celé insolvenční řízení je zosnováno a řízeno panem Pavlem Patrovským, taktéž jednatelem společnosti, který ze společnosti vyvedl know-how spočívající v odběratelsko-dodavatelských vztazích do svojí společnosti PP-EXPORT s.r.o., která má stejný předmět podnikání, stejné odběratele a dodavatele. Podaným insolvenčním návrhem a svým jednáním se Pavel Patrovský snaží zbavit zákazu konkurence.

Dne 24.09.2014 byl soudu doručeno návrh na nařízení předběžného opatření s tím, aby bylo vydáno předběžného opatření, kterým by soud až do doby pravomocného rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatele zakázal výkon funkce druhého jednatele společnosti AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ 29119642 pana Pavla Patrovského a aby určil, že jsou neúčinné udělené plné moci za společnost AGROSTYL GROUP s.r.o., IČ 29119642 jednatelem panem Pavlem Patrovským. Odůvodněn byl tak, že jednatel společnosti pan Pavel Patrovský záměrně usiluje o způsobení škody insolvenčnímu dlužníku a jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy společnosti AGROSTYL GROUP, s.r.o. Jednatel Pavel Patrovský vytváří fiktivní závazky, kdy fiktivně vytvořil závazek vůči společnosti CAVEAT EMPTOR s.r.o. a postoupil neexistující pohledávku za AGROSTYL GROUP, s.r.o. společnosti Corsarius s.r.o. V tomto insolvenčním řízení dále jedná za dlužníka zcela bez jakékoliv konzultace s druhým jednatelem (navrhovatelem předběžného opatření). Pan Patrovský jménem společnosti AGROSTYL GROUP, s.r.o. vystavil vlastní směnku na řad CAVEAT EMPTOR s.r.o. Dle Ing. Romana Hlaváčka se jedná o účelové vystavenou směnku z důvodu, že nemá žádný ekonomický důvod, společnosti nebyla doručena oficiální cestou žádná výzva (zřejmě byla doručena pouze panu Patrovskému). Společnost Corsarius, s.r.o. má vůči dlužníku pohledávku na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Navrhovatel předběžného opatření se domnívá, že tato listiny musela být antedatována, když pan Patrovský tvrdil, že částka 1.600.000,--Kč je vkladem společníka. Ze strany pana Patrovského byla svolána mimořádná valná hromada, na které měla být řešena likvidace, nikoliv konkurs společnosti. Ing. Roman Hlaváček v návrhu na předběžné opatření dále uvedl, že se pan Patrovský v insolvenčním řízení vyjadřuje v rozporu se zájmy společnosti a hájí pouze své vlastní zájmy. Bezprostředně poté, co byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh, podal Pavel Patrovský jménem dlužníka vyjádření, ve kterém souhlasí s insolvenčním návrhem. Existuje tedy důvodná a reálná obava, že pan Patrovský činí a bude činit kroky směřující ke škodě společnosti AGROSTYL GROUP, s.r.o., s to nejen v rámci insolvenčního řízení. Jeho snahou je za každou cenu zlikvidovat AGROSTYL GROUP, s.r.o., tj. zájem přesně opačný, než je zájem této společnosti. Činí kroky proti zájmům této společnosti. Jeho zájmy jsou v současné době v rozporu se zájmy společnosti a z tohoto důvodu by neměl v insolvenčním řízení nadále zastupovat společnost a ani ji nadále účelově zadlužovat. Své tvrzení pan Ing. Hlaváček doložil následujícími listinami: Oznámení o postoupení pohledávky ze dne 28.07.2014, smlouvy o postoupení pohledávky a převodu práv a povinností ze dne 01.07.2014, dopis Romana Hlaváčka určený Pavlu Patrovskému ze dne 20.01.2014, e-mailová korespondence ze dne 19.12.2013 a 18.12.2013, faktura ze dne 11.12.2013, svolání mimořádné valné hromady ze dne 30.06.2014, výpis z obchodního rejstříku společnosti PP-EXPORT s.r.o. a zápis z jednání společníků společnosti AGROSTYL GROUP, s.r.o.

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona; dále jen IZ ), předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z obsahu insolvenčního návrhu navrhovatele ze dne 02.09.2014 (dokument A-1 insolvenčního spisu) vyplývá, že tento návrh obsahuje veškeré podstatné údaje, na jejichž základě lze dospět k závěru o nastalém úpadku dlužníka. Dále je patrné, že neobsahuje takové vady či nedostatky, pro které by bylo možné jej bez dalšího odmítnout podle ust. § 393 odst. 3 IZ.

Důvody uváděné v návrhu na vydání předběžného opatření spočívající v tvrzení, že jednatel společnosti činí úkony směřující proti zájmu dlužníka, soud neshledává hodnými zvláštního zřetele, jež by mohly zakládat potřebu vydání navrženého předběžného opatření. Dle výpisu z obchodního rejstříku jedná jménem společnosti kterýkoliv z jednatelů jménem společnosti samostatně. Podáním ze dne 09.09.2014 se dlužník k insolvenčnímu návrhu připojil. Význam pro posouzení důvodnosti návrhu na nařízení předběžného opatření má také skutečnost, že pan Ing. Roman Hlaváček dostatečně a jednoznačně neprokázal skutečnosti uvedené v návrhu na předběžné opatření (vyvedení know-how ze společnosti).

Soud proto návrh na vydání předběžného opatření jako nedůvodný tímto usnesením zamítl.

O insolvenčním návrhu navrhovatele doposud nebylo rozhodnuto. K návrhu dlužníka soud ustanovil předběžného správce. Úkolem předběžného insolvenčního správce by podle dlužníkova návrhu mělo být zajištění účetnictví dlužníka, které je spravováno společností EKODAT CZ a.s. a zjištění aktuální ekonomické situace dlužníka.

Z ustanovení § 112 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) se podává, že insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Povinností předběžného insolvenčního správce je vykonávat činnosti stanovené v IZ a uložené mu insolvenčním soudem; předběžný správce má přitom práva a povinnosti vymezené mu soudem. Soudem byl tímto usnesením, a to způsobem vyplývající z výrokové části ad. V, proto zároveň určen rozsah práv a povinností správce.

Podle § 112 odst. 3 IZ je povinností předběžného správce provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů). Ustanovený předběžný správce učiní opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění a o výsledcích této činnosti s popisem ekonomické situace dlužníka bude informovat soud (dále dle výrokové části ad. IV), přičemž je dále povinen řídit se pokyny insolvenčního soudu.

Dlužník je povinen poskytnout předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost.

Soudem ustanovený předběžný správce byl určen předsedou insolvenčního soudu postupem podle § 25 ve spojení s § 27 IZ (výroková část ad. III).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 IZ). Proti rozhodnutím uvedeným ve výrokových částech ad. II a III tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40; 306 17 Plzeň.

V odvolání proti rozhodnutí uvedenému ve výrokové části ad. III lze však namítat pouze to, že ustanovený předběžný insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý.

Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu I. stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží (§ 26 IZ).

Proti ostatním výrokovým částem tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 30. září 2014 JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Šárka Bezvodová