KSPL 52 INS 23176/2014-Bw16
5 VSFH ITEZ/ZUIT-b-Zó

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. deřicha Havlovce a soudců ]UDr. Mchala Kubína. a Mgr. Věrý Modlitbové v insolvenční věci dlužníce: Ladislava anonymizovano , anonymizovano , zemřelá 22. 6. 2016 naposledy býtem, Buková 18, 346 01 Mezholezy insolvenčního správce: JUDr. Martin Aleš, insolvenční správce Ladislavý anonymizovano se sídlem Houšková 30, 326 00 Plzeň

() odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. května 2017, č. j KSPL 52 INS 23176/2014-Bw16 takto:

I. Bod II. výroku usneseni Krajského soudu v Plzni ze dne 25. května 2017, č. j KSPL 52 INS 23176 / 2014-13-16, se mění tak, že se insohreněnímu správci JUDr. Martinu Alešovi přiznává odměna ve Výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč s tím,

že tato částka v celkové výši 22 869 Kč byla uhrazena ze záloh prováděných v rámci oddlužení.

II.. Bod III. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. května 2017, č. j. KSPL 52 INS 23176/ 2014-B-16, se ruší..

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni zastavil insolvenční řízení (bod 1. výroku), insolvenčnímu správci ]UDr. Martinu Alešovi (dále též jen Správceíc) přiznal odměnu ve výši 18 150 Kč včetně DPH a hotové výdaje ve Výši 3 630 Kč včetně DPH s tím, že tato částka v celkové Výši 21 780 Kč bude uhrazena ze záloh prováděných v rámů splátek oddlužení; v částce 1 089 Kč návrh Správce na přiznání odměny a náhradý hotových výdajů zamítl (bod II. výroku) a Správci uložil vrátit provedenou srážku z příjmu dlužnice LadislaVý anonymizovano (dále též jen Dlužniceíň za měsíc červenec 2016 plátci příjmů Dlužnice (bod III. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 6. 11. 2014 na č. d. 151 8 zjistil úpadek Dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil Správce. Usnesením ze dne 19. 1. 2015 na č. d. B-6 schválil oddlužení Dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dne 22. 9. 2016 bylo soudu doručeno sdělení Správce o úmrtí Dlužnice dne 22. 6. 2016. Cituje Š 142 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále též jen IZíc), soud prvního stupně insolvenční řízení zastavil, nebot smrt Dlužnice je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pro který nelze v řízení dále pokračovat.

Současně soud prvního stupně určil Správci dle $ 3 písm. b) a Š ? odst. 4 Výhlášký č. 313 / 2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále též jen Výhláškaíť), odměnu ve výši 750 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schváleného oddlužení, tj. částku 2 1?8 Kč za dobu od zjištění úpadku do měsíce předcházejícího účinkům usnesení o splátkovém kalendáři (2 měsíce), a částku 19 602 Kč za dobu trvání účinků schváleného oddlužení (18 měsíců). Soud prvního stupně nepřiznal Správci Výúčtované nároky

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPI l 1782/2017 na odměnu a hotové výdaje za červenec 2016, za který byla ještě provedena srážka z ijrnu Dlužníce, kterou Správce rozvrhl mezi věřitele, když o úrnrtí Dlužníce se dozvěděl až v záH 2016. Okamžikem úmrtí Dlužníce byly srážky z příjmu provedeny bez právního důvodu, nebot samotný příjem nemohl Dlužníci po její smrti náležet. Tyto prostředky tak nelze v insolvenčním Ezení použít k rozdělení mezi věřitele a Správci z nich přiznat jeho nároky. Tyto je třeba vrátit plátci ijmu Dlužníce.

Proti bodu II. a III. výroku tohoto usnesení se Správce včas odvolal a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná na odměně a náhradě hotových výdajů ještě částku 1 089 Kč, a že se mu povinnost uvedená v bodě III. výroku neukládá. Dle názoru Správce mu odměna a náhrada hotových výdajů náleží i za červenec 2016, v němž v souladu s pravomocným usnesením o schválení oddlužení splátkovým kalendářem rozvrhl přijaté peněžní prostředky z účtu majetkové podstaty mezi nezajištěné věřitele. Konal tak v dobré víře, když se o úmrtí Dlužnice dozvěděl až v září 2016. Upozornil, že i ze znění $ 3 písm. b) a $ 7 odst. 4 Vyhlášky vyplývá, že nároky insolvenčního správce jsou vázány na dobu faktického plnění splátkového kalendáře. Povinnost uloženou bodem III. výroku napadeného usnesení považuje Správce za nepřípustný zásah do jeho hmoměprávních poměrů. jelikož srážka z důchodu Dlužnice byla již rozvržena mezi věřitele, soud de facto uložil Správci povinnost vrátit srážku plátci příjmu dlužníce z jeho vlastních prostředků.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle $ 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů V pHpadě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. ]e-lí insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li jí, ve zprávě o své činnosti Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností, nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst, 4). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6). Tímto předpisem je TVyhláška.

Podle $ 3 písm. b) Vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a podle $ 7 odst. 4 Vyhlášky náleží msolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že usnesením ze dne 6. 11. 2014 na č. d. 151-8 soud prvního stupně zjistil úpadek Dlužníce, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil Správce. Usnesením ze dne 19. 1, 2015 na č. d. Pav-6 soud schválil oddlužení Dlužníce plněním splátkoyého kalendáře, jenž měl být plněn z příjmu od Ceské správy sociálního zabezpečení (dále též jen CSSZÚ. Ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 27. 7. 2016 (č. d. 13-10) vyplývá, že Správce přerozdělil postižitelné finanční prostředky za období únor _ červenec 2016. Podáním ze dne a. 9. 2016 (e. d. Bnl 1) Čssz Ssang, že Dlužníce dne 22. 6. 2016 zemřela a důchod jí byl naposledy vyplacen za červen 2016, a současně uvedla: Protože byla poukázána ještě splátka, která nebyla sražena z důchodu, vznikl přeplatek, který

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

3 VSPH 1782/2017 bude vyžádán výzvou. Ve zprávě ze dne 22. 9. 2016 (č. d. B 13) Správce sdělil, že za období únor 2015 až červenec 2016 byla věřitelům přerozdělena částka 51 037 Kč. Současně vyúčtoval za období od listopadu 2014 (zjištění úpadku) do července 2016 svou odměnu ve výši 19 057,50 Kč (21 měsíců a 750 Kč + 21% DPH) a náhradu hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč (21 měsíců a 150 Kč + 21% DPH), přičemž odměna i náhrada hotových výdajů byly již uhrazeny formou záloh.

Podle výše citovaných ustanovení má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, Ačkoliv účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře v posuzovaném případě trvaly až do května 2017, kdy soud prvního stupně insolvenční řízení z důvodu úmrtí Dlužnice zastavil, reálně byl splátkový kalendář plněn do července 2016, kdy byly na účet majetkové podstaty připsány poslední Enanční prostředky, s nimiž Správce naložil v souladu s pravomocným usnesením o schválení oddlužení. Podle názoru odvolacího soudu má proto Správce zásadně nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů v paušální výši dle shora uvedené vyhlášky za (celé) období od vydání usnesení o povolení oddlužení do faktického skončení plnění splátkového kalendáře, tedy i za červenec 2016, nebot i v tomto měsíci, při nevědomosti o úmrtí Dlužnice, Správce vykonával svou činnost uloženou mu jak soudem prvního stupně, tak IZ.

Postup soudu prvního stupně, jenž Správci uložil, aby vrátil ČSSZ provedenou srážku z pEjmu Dlužníce, který v napadeném rozhodnutí není po právní stránce jakkoli odůvodněn, nemá oporu v zákoně. Správce postupoval dle usnesení o schválení oddlužení a z prostředků určených pro plnění splátkového kalendáře přednostně uspokojil své nároky jakožto pohledávku za majetkovou podstatou dle Š 168 odst. 2 písm. a) IZ a zbytek následně přerozdělil věřitelům. To vše v době, kdy o úmrtí Dlužnice nevěděl a nelze mu tak v jeho činnosti ničeho vytknout.

Nad rámec uvedeného odvolací soud poznamenává, že na shora prezentovaných závěrech nemění nic podání ČSSZ ze 14. 2. 2018 (dokument 13 21), jež podrobně osvětluje, jak došlo k odeslání srážky z důchodu dlužníce insolvenčnímu správci ve výši 2 520 Kč za období od 18. 7. 2016 do 17. 8. 2016 (červenec/ srpen), jež měla představovat srážku z ijmu dlužníce za období, kdy jí důchod již s ohledem na daním úmrtí nenáležel, neboť se těchto nároků ve skončeném insolvenčním řízení dlužníce domáhat nemůže.

Proto odvolací soud bod ll. výroku napadeného usnesení soudu prvního stupně podle Š 220 odst. 1 ve spojení s S 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), za použití &$ 7 IZ změnil tak, že se Správci přiznává odměna ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH, a bod III. výroku napadeného usnesení za přiměřené aplikace Š 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil jako rozhodnutí, jehož vydání zákon nepředpokládá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a 5 240 odst. 1 o.s.ř,). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 IZ).

Praha 15. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec vr. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr "7%