KSPL 52 INS 23117/2014-B-20
KSPL 52 INS 23117/2014-B-20

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , rč. 600625/7070, bytem Kostelec 25, Stříbro, o návrhu syna dlužníka, Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostelec 25, Kostelec, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, také v působnosti věřitelského orgánu, t a k t o: Synovi dlužníka Miroslavu Kuchárovi, anonymizovano , bytem Kostelec 25, Kostelec, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Odůvodnění Návrhem doručeným soudu dne 29. 06. 2016 se na soud obrátil syn dlužníka Miroslav Kuchár a požádal soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Tímto majetkem je pozemek parc. č. st. 39/2, jehož součástí je stavba č. p. 98, pozemek zapsán na LV č. 17, stavba zapsána na LV č. 189, vše u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, k. ú. Kostelec u Stříbra, obec Kostelec. Nabídnutá kupní cena je 2.250.000,--Kč. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-17. Cena dle znaleckého posudku činí 2.150.000,--Kč a zajištěný věřitel s prodejem souhlasí. Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Soud vyzval dne 01. 09. 2016 zástupce věřitelů, aby se k žádosti syna dlužníka vyjádřil a stanovil mu k tomu lhůtu s tím, že nevyjádří-li se, bude mít soud za to, že s povolením výjimky souhlasí. Zástupce věřitelů se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. V daném případě soud vycházeje dále z obsahu spisu, z popsané situace v žádosti Miroslava anonymizovano a z domněnky souhlasu zástupce věřitelů dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ. Proto tímto rozhodnutí výjimku Miroslavu Kuchárovi, jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., povolil. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Krajský soud v Plzni dne 30. 09. 2016 JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Šilhánková isir.justi ce.cz