KSPL 52 INS 21658/2014
4 \ bYl 1 f-l-Žífj ÁUlů-D-J !

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně ]UDr. Alexandry Jiříčkové a soudců JUDr. lng. ]aroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty Hvudečkové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , ICO 66966582, bytem Rokycanova 1929, Sokolov, adresa pro doručení Slezská 1552, Sokolov, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Petra Zapletala, sídlem Kodaňská 558/25, Praha 10, proti usnesení Krajského soudu vPlzni č. j KSPL 52 INS 21658/2014 13-29 ze dne 20. listopadu 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu vPlzni č. j. KSPL 52 INS 21658/2014-3 29 ze dne

20. listopadu 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni schválil konečnou zprávu insolvenčního správce Mgr. Petra Zapletala (dále jen správce) ze dne 19. 9. 2017 (E: 27; bod 1. výroku), přiznal správci odměnu ve výši 54 450 Kč, vč. DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 5 292,39 Kč, vč. DPH a zamítl návrh správce na přiznání odměny ve výši 15 730 Kč (bod II. výroku), určil, že odměna správce v částce 5 597,61 Kč bude uhrazena z majetkové podstaty a včástce 48 852,39 Kč bude uhrazena ze státních prostředků, a že hotové vydaje správce ve výši 5 292,39 Kč budou hrazeny z majetkové podstaty (bod III. vyroku), určil, že Česká republika je povinna zaplatit správci odměnu ve výši 48 852,39 Kč (hod IV. vyroku), zrušil konkurs na majetek dlužníka Zdeňka anonymizovano (dále jen dlužník), jenž je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (bod V. vyroku) a uložil správci povinnosti spojené se zrušením konkursu a povinnost podat o jejich splnění zprávu do 30 dnů ode dne doručení usnesení (body VI. a VII. vyroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně mimo jiné uvedl, že usnesením ze dne 23. 6. 2017 (13 25) bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Dne 19. 9. 2017 (Pr-27) předložil správce konečnou zprávu, jež byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláškou ze dne 3. 10. 2017 (13 28) a obsahovala poučení o možnosti vznést proti ní námitky, které však nebyly nikým podány, a proto soud konečnou zprávu bez nařízení jednání schválil, cituje Š 304 odst. 2 a 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Soud shrnul, že celkové příjmy v oddlužení činily 24 082 Kč, že nezajištěnym věřitelům bylo vyplaceno 13 192 Kč, že při určení odměny správce postupoval podle Š 2a poslední věta vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce (dále jen vyhláška), vycházeje z toho, že vkonkursu nedošlo ke zpeněžení, a že příjmy majetkové podstaty pocházely jen z období schváleného oddlužení dlužníka. Uvedl, že odměna správce činí nejméně 45 000 Kč z počtu přezkoumanych pohledávek podle Š 2a vyhlášky, plus DPH, a nikoliv podle $ 1 odst. 5

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

.g .LLLJLJqqr Já.: LLHULLUJUÍ QUL-r

4 VSPH 49/2018 jar v Ěw fu 1-H...-__. a 5 2a vyhlášky, jak navrhoval správce ve výši 54 450 Kč a ve vyší 15 730 Kč za přezkoumané přihlášky. Soud mu proto nepřiznal částku 15.730 Kč a tuto zamítl. Uvedl dále, že o náhradě jeho hotových výdajů rozhodl podle 5 7 vyhlášky, že o způsobu úhrady odměny a hotových výdajů správce rozhodl podle 5 38 odst. 2 IZ a o zrušení konkursu rozhodl podle 5 308 odst. 1 písm. d) 12, nebot: v majetkové podstatě nejsou k dispozici prostředky pro uspokojení věřitelů. Dalšími body výroku uložil správci povinnosti podle 5 313 odst. 2 IZ.

3. Jen proti bodům I. až IV. vyroku tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil nebo změnil tak, že má nárok na odměnu uvedenou v konečné zprávě ve výši 70 180 Kč, sestávající z částky 54 450 Kč, vč. DPH, jako odměny z výtěžku zpeněžení v konkursu podle $ 1 odst. 5 vyhlášky a z částky 15 730 Kč, vč. DPH, jako odměny za každou přezkoumanou přihlášku pohledávek věřitelů podle Š 2a vyhlášky. Namítal, že soud I. stupně věc nesprávně posoudil podle Š 2a vyhlášky s odůvodněním, že nedošlo ke zpeněžení majetku, avšak správce měl za to, že ke zpeněžení majetku došlo tím, že vprůběhu oddlužení byli částečně uspokojení nezajištění věřitelé. Argumentoval i rozhodnutím Vrchního soudu v Praze č. j. 1 VSPH 2363 / 2016 13-30 ze dne 17. 5. 2017.

4. Odvolací soud podle Š 212 a 5 212a o.s.ř. přezkoumal usnesení vodvolánírn napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

5, Podle Š 304 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčrúrnu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému vyboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě avyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schváH předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-lí námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti ním jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímú správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 ibez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnudm mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 vorm Liv/zoro

6. Z citovaného ustanovení je patrný postup při projednání a schválení konečné zprávy, tedy především to, že insolvenční soud nejprve předloženou konečnou zprávu s vyúčtováním předběžně sám přezkoumá a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené a teprve pak-po její úpravě-o ní uvědomí účastníky a zveřejní ji vyhláškou. Smyslem tohoto postupu je, aby konečná zpráva s vyúčtováním byla zveřejněna ve věcně správném obsahu a nebudou-li proti ní podány žádné námitky, jimiž by bylo třeba se zabývat mohla být schválena ve zveřejněné podobě. jsou-li proti ní včas podané námitky, pak podle výsledku jejich projednání rozhodne insolvenční soud o konečné zprávě tak, že ji schválí (nejsou-li námitky vůči ní důvodné), nebo správci nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování (jsou-li námitky proti ní důvodné, avšak nemění její podstatu) anebo konečnou zprávu odmítne (jsou-li námitky vůči ní důvodně a konečnou zprávu mění jako celek) a správci uloží předložit konečnou zprávu novou.

7. Odvolací soud považuje za nutné zdůraznit, že projednáním konečné zprávy avyúčtování se definitivně uzavírá fáze zjišťování azpeněžování majetkové podstaty, sumarizují se též výdaje a určuje odměna správce. Tím se za účasti věřitelů staví najisto (co do aktiv i pasiv) výsledky konkursu, resp. dosavadního insolvenčního řízení, jestliže před konkursem byl úpadek dlužníka řešen jiným způsobem. Tyto výsledky pak indikují další postup ve věci, jímž je buď úplné uspokojení případných dosud neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (Š 168 a 169 IZ), provedené dle Š 305 odst. 1 IZ po zapravení zajištěných pohledávek v rozsahu stanoveném vs 167 a 298 IZ a následované rozvrhem dle Š 306 IZ, nebo zrušení konkursu pro nedostatek majetku dle Š 308 odst. 1 písm. d) IZ.

8. Tomu odpovídají i předepsané povinné obsahové náležitosti konečné zprávy vymezené v Š 302 odst. 2 a 3 IZ, Proto je způsobilá projednání jedině taková konečná zpráva (a s ní související vyúčtování odměny správce), která vyhovuje uvedeným náležitostem, nevykazuje v tom směru žádné zřejmé nejasnosti či neúplnosti a všechny položky příjmů, výdajů a dosud neuhrazených pohledávek vrežimu za podstatou jsou vní jednotlivě a přehledně specifikovány tak, aby insolvenčnímu soudu i účastníkům umožnily snadnou orientaci ve zde uvedených údajích a provedení kontroly jejich věcné správnosti, již musí být insolvenční správce připraven doložit a již je soud povinen přezkoumat (a to i pokud nejsou žádné námitky v tomto směru podány). Z toho také plyne, že případné nedostatky obsahových náležitostí konečné zprávy a vyúčtování nemohou být nahrazeny připojením dokladů týkajících se jednotlivých vykázaných položek, tedy připojením důkazů sloužících k prověření správnosti výsledků insolvenčního řízení (konkursu), které je správce povinen vkonečné zprávě shora popsaným způsobem vykázat. Jestliže konečná zpráva svyúčtováním nevyhovuje požadavkům, jež jsou na její zpracování kladeny, nemůže být zveřejněna (a následně projednána) dříve, než se insolvenčnímu soudu podaří její nedostatky postupem dle Š 304 odst. 1 IZ odstranit.

9. Příslušné podstatné závěry vyplývající z (řádné) konečné zprávy a vyúčtování správce po jejich projednání postupem dle Š 304 IZ vjejich původní podobě formulované insolvenčním správcem nebo ve znění úprav provedených dle 5 304 odst. 4 písm. b) IZ, popř. jiných změn, o nichž soud I. stupně rozhodl, potom musí být vyjádřeny ve výroku usnesení, jímž soud konečnou zprávu a vyúčtování schvaluje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10,

11.

4 VSPH 49/2018

V daném případě soud I. stupně schválil konečnou zprávu, aniž by ve výroku napadeného usnesení jakýmkoliv způsobem vyjádřil obsah jejího znění, resp. jen pod body II. až IV. výroku usnesení rozhodl o odměně správce a jeho hotových výdajích, a proto již jen tím zatížil řízení vadou, nebot je toto jeho rozhodnutí zcela nepřezkoumatelné.

Zároveň odvolací soud dospěl k závěru, že soud I. stupně postupoval nesprávně podle Š 304 odst. 5 IZ, pokud dospěl k závěru o jiném způsobu výpočtu odměny správce a dále pokračoval bez dalšího podle Š 304 odst. 2 IZ a konečnou zprávu zveřejnil v insolvenčním rejstříku, aniž by předtím, postupem podle Š 304 odst. 1 IZ, tuto nesrovnalost ve vyúčtování odměny správce odstranil. Byl li tedy soud I. stupně po předložení konečně zprávy a vyúčtování odměny správce toho názoru, že správce vypočetl svou odměnu nesprávným způsobem, měl postupovat podle Š 304 odst. 1 IZ a vést jej k odstranění této chyby a k předložení upravené konečné zprávy, kterou by pak zveřejnil dle Š 304 odst. 2 IZ. Při dodržení tohoto zákonem předvídaného postupu by byla účastníkům řízení (včetně správce) pravidelně zachována možnost uplatnit námitky (resp. výhrady) proti způsobu určení výše jeho odměny, jejichž podání (v případě, že by jim nebylo vyhověno) následně legitimuje účastníky řízení podle Š 304 odst. 6 IZ též k podání odvolání proti rozhodnutí o schválení konečné zprávy a tím ikpřezkumu věcné správnosti takového rozhodnutí. Dle názoru odvolacího soudu, pokud soud I. stupně takto nepostupoval a schválil konečnou zprávu a vyúčtování podle Š 304 odst. 5 IZ v jiném znění, než které zveřejnil v insolvenčním rejstříku, může proti takovému rozhodnutí, podat odvolání též účastník řízení a insolvenční správce, který nepodal námitky proti konečné zprávě, s níž byl srozuměn. Opačně pojetí, jež by účastníkům insolvenčního řízení (v souladu s Š 305 odst. 6 IZ) automaticky zapovídalo legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí, jímž byla schválena konečná zpráva a vyúčtování v jiném, než ve Zveřejněném znění, s nímž byli účastníci řízení sroZuměni a proti němuž ničeho nenamítali, by ve svém důsledku vedlo k vyloučení přeszu věcné správnosti takového rozhodnutí a bylo by též v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (Š 5 písm. a/ IZ).

12. Jinak řečeno, k podání odvolání proti rozhodnutí, jímž byla bez námitek schválena konečná

13,

14. zpráva a vyúčtování (Š 304 odst. 5 IZ), jsou legitimováni účastníci řízení také v případě, že konečná zpráva a vyúčtování byla schválena-k jejich tíži-v jiném, než ve zveřejněném znění, s nímž byli tito účastníci řízení srozuměni a proti němuž námitky nepodali (Š 304 odst. 2 IZ); blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 4. 2015, č. j. KSPl I 37 INS 3081/2010, 4 VSPH 40/2015-B-92, ze dne 19. 2. 2016).

Odvolací soud dodává, že:

Podle Š 38 odst. 1 IZ účinného od 1. 7. 2017 má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

LI Vól'f'l LI-Ú/ÁULÚ a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle Š 38 odst. 3 IZ vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle Š 38 odst. 7 IZ způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 7. 8. 2014 (ik 1), proto se na daný případ uplatní vyhláška ve znění účinném od 1. 1. 2014.

Podle Š 4 odst. 2 vyhlášky pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle Š 1, nejméně však částku určenou podle Š 3.

Podle Š 3 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle Š1, nejméně však 45 000 Kč, b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle Š 1 odst. 2.

Podle Š 1 odst. 1 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce. Podle odst. 2 odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna od 0 do 1 mil. Kč 9 %. Podle odst. 3 činí odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele při výtěžku od 0 do 500 tis. Kč 25 %. Podle odst. 4 se pro účely vyhlášky výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou. Podle odst. 5 pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

21.

22.

4 VSPH 49/2018

Podle Š 283 odst. 1 IZ zpeněžením majetkově podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatně postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen.

Podle Š 2a vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnírnu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně

45 000 Kč.

23. Jak Vrchní soud v Praze vyložil např. v usnesení ze dne 2. 7. 2013, č. j 3 VSPH 1681/2012 B 37,

24.

25.

KSPL 29 INS 9586/2010, 2 citovaných ustanovení vyhlášky vyplývá, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, odměna insolvenčního správce se určí (vypočte) postupem podle Š 1 vyhlášky za předpokladu, že v insolvenčním řízení bylo dosaženo alespoň jednoho z výtěžků, z nichž se odměna podle tohoto ustanovení vypočítává, tedy že byl dosažen výtěžek zpeněžení připadající na zajištěného věřitele dle Š 1 odst. 2 vyhlášky, anebo výtěžek určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele dle Š 1 odst. 3 a 4 vyhlášky výtěžek určený k uspokojení nezajištěných věřitelů (kromě věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou dle Š 168 IZ), tj. výtěžek určený k uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou dle Š 169 IZ a pohledávek ostatních nezajištěných věřitelů zahrnutých do rozvrhu. Jestliže součet odměn příslušejících správci z uvedených rozhodných výtěžků, anebo výtěžek z jednoho z nich, pokud druhý rozhodný výtěžek k dispozici není, činí méně než 45 000 Kč, náleží ínsolvenčnírnu správci podle Š 1 odst. 5 vyhlášky odměna v této výši.

Výtěžkem zpeněžení se přitom, rozumí též finanční prostředky dlužníka v hotovosti nebo na jeho účtech, včetně jím složené zálohy na náklady insolvenčního řízení, a ovšem také příjmy dlužníka vyplacené do majetkové podstaty v rozsahu vymezeném v Š 207 odst. 2 IZ, ve kterém do majetkové podstaty náleží (tedy v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky). jedině pokud v insolvenčním řízení nebylo dosaženo žádného z výše uvedených rozhodných výtěžků (protože tu nebylo zpeněženého majetku sloužícího k zajištění, ani tu nebylo jiného zpeněženého majetku nebo příjmů podstaty či jen v takové výši, která postačuje toliko k uspokojování pohledávek za podstatou dle Š 168 IZ), jde o situaci, kdy nelze odměnu insolvenčního správce určit dle Š 1 vyhlášky a kdy ji určí insolvenční soud úvahou podle Š 5 vyhlášky, podle kritérií v tomto ustanovení uvedených.

Popsaná východiska se při určení odměny správce obdobně uplatní i v případě, že konkurs není prvotním, nýbrž následným (konečným) způsobem řešení dlužníkova úpadku, tedy (podle Š 4 odst. 2 vyhlášky) i v případě, že dle Š 418 IZ došlo k přeměně schváleného oddlužení prováděného splátkovým kalendářem v konkurs. Pak je ve smyslu výše uvedeného rozhodné, zda v insolvenčním řízení (v rámci oddlužení nebo v následném konkursu) byl zpeněžen

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

26.

27.

28.

ÍYULLLTJÍLULU majetek sloužící k zajištění, z jehož výtěžku generujícího odměnu dle Š 1 odst. 2 vyhlášky byl uspokojen zajištěný věřitel, anebo zda bylo dosaženo výtěžku ze zpeněžení majetku či jiného příjmu podstaty nesloužíciho k zajištění, který při zapravení pohledávek za podstatou dle Š 168 IZ postačuje i k uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů (včetně pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou dle Š 169 IZ), a který tak generuje odměnu správce dle Š 1 odst. 3 a 4 vyhlášky.

Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 4 VSPH 2383/2015 ze dne 19. 2. 2016 k Š 2a vyhlášky, určujícímu odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek, vyložil, že insolvenční správce má nárok na další odměnu podle Š 2a vyhlášky též v případě konkursu prohlášeného na majetek dlužníka po zrušení schváleného oddlužení (Š 418 IZ).

Odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil tyto rozhodné skutečnosti: usnesením ze dne 23. 9. 2014 (lil 8) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením; usnesením ze dne 17. 12. 2014 (B-5) bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; usnesením ze dne 23. 6. 2017 (13-25) bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka a byl prohlášen konkurs na jeho majetek; dne 20. 9. 2017 předložil správce konečnou zprávu ze dne 19. 9. 2017 (13 27), dle níž činily příjmy majetkově podstaty částku 24 082 Kč (příjmy sestávaly ze záloh hrazených dlužníkem a z plnění z darovací smlouvy), hotové výdaje správce činily 5 292,39 Kč (hotové výdaje vč. DPI I sestávaly z částky 3 993 Kč podle Š 7 odst, 4 vyhlášky za 22 měsíců oddlužení, poštovného ve výši 480 Kč a 264 Kč a poplatku za lustraci ve výši 555,39 Kč);

účastníci řízení byli uvědomění o konečné zprávě a o možnosti podat námitky vyhláškou ze dne

3. 10. 2017 (13-28), námitky podány nebyly; do seznamu přihlášených pohledávek ze dne 21. 11. 2014 (132) bylo zařazeno 13 přihlášek nezajištěných věřitelů (Pl, P3-P14), jež byly přezkoumány při přezkumném jednání konaném dne 9. 12. 2014 (B-3).

Příjmy majetkové podstaty v celkové výši 24 082 Kč (jejichž výše a správnost nebyly námitkami ani odvoláním napadeny) tvoří v dané věci zálohy hrazené dlužníkem a plnění z darovací smlouvy uzavřené před prohlášením konkursu. V souladu s předchozí ustálenou judikaturou odvolacího soudu jsou tyto příjmy majetkem náležejícím do majetkové podstaty (Š 206 odst. 1 písm. a/ IZ), jenž se v konkursu považuje za součást výtěžku zpeněžení podstaty ve smyslu Š 283 odst. 1 IZ, Odměna správkyně se proto určí dle Š 1 odst. 3 jako 25 % z částky 13 192 Kč

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

29.

30.

31,

32.

33.

)JFULLLul-uvfulu. \..il' J.LLJJ. J_J' n...-'Lf .LJ."HL.,J .f iLUJU-if UL |.

4 VSPI l 49/2018 určené k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (tato částka již byla v rámci plnění splátkového kalendáře nezajištěným věřitelům reálně vyplacena, z čehož plyne, že zde byl k dispozici výtěžek určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele), a činí tak 3 298 Kč, k níž náleží částka odpovídající DPH ve výši 692,58 Kč. Takto vypočtená odměna však zjevně nedosahuje výše 45 000 Kč, a proto je třeba postupovat podle Š 1 odst. 5 vyhlášky. Odměna dle Š 1 odst. 5 vyhlášky ve výši 45 000 Kč spolu s DPH ve výši 9 450 Kč pak zjevně není nižší než paušální odměna správce, jež by mu náležela dle Š 4 odst. 2 vyhlášky ve spojení s Š 3 písm. b) vyhlášky, a jež by za 22 měsíců trvání splátkového kalendáře činila 19.965 Kč včetně DPI I.

Do seznamu přihlášených pohledávek ze dne 21. 11. 2014 (B 2) bylo zařazeno 13 přihlášek nezajištěných věřitelů (Pl, P3-P14), jež byly přezkoumány při přezkumném jednání konaném dne 9. 12. 2014 (lil 3). Správci tak dále ve smyslu výše citované judikatury-náleží též odměna ve výši 13 000 Kč za 13 přihlášek nezajištěných věřitelů + DPH 21 % ve výši 2 730 Kč, tj. celkem 15 730 Kč včetně DPH.

Dále odvolací soud dodává, pokud se týká rozhodnutí soudu I. stupně uvedená pod body V. až VII. výroku nadepsaného usnesení o zrušení konkursu a vydání s tím souvisejících rozhodnutí ukládajících správci povinnosti:

Podle Š 308 odst. 1 písm. d) IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží kvěcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. Proti rozhodnutí podle Š 308 odst. 1 mohou podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé (Š 309 IZ).

Pokud jde zrušení konkursu z důvodu absence postačujícího majetku dlužníka, je třeba připomenout, že teprve pravomocným schválením konečné zprávy se definitivně uzavírá fáze zjištiovánía zpeněžování podstatya sumarizují se výdaje a odměna správce, jež se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se staví najisto výsledky konkursu (co do aktiv i pasiv), jež pak indikují další postup konkursu; buď poměrné uspokojení pohledávek za podstatou (Š 297 ve spojení s Š 305 odst. 2 IZ) a poté zrušení konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušení konkursu bez dalšího (není li tu žádný nepoužitý výtěžek), s případným použitím zálohy na náklady insolvenčního řízení, anebo rozvrh, Ostatní mimořádně důvody zrušení konkursu při této úvaze odvolací soud ponechává pro větší srozumitelnost stranou.

Výsledek konkursu musí být s konečnou platností vyřešen v rozhodnutí o konečné zprávě; teprve ze zjištění v něm uvedených pak vychází další postup soudu, jenž naznačen shora. Zrušení konkursu pro nedostatek majetku vždy předchází pravomocné schválení konečné zprávy, zahrnující i rozhodnutí o nárocích správce.

34. jestliže soud tato pravidla nerespektoval a rozhodl o zrušení konkursu před právní mocí usnesení o schválení konečné zprávy, je také toto jeho rozhodnutí nesprávné z důvodu jeho předčasnosti a již jen z tohoto důvodu nemůže obstát.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

35.

36.

4 VleH 49/2U1č5

Dále odvolací soud dodává, že také rozhodnutí o tom, v jaké míře hradí stát nároky správce podle Š 38 odst. 2 IZ, vydá soud I. stupně až po právní moci usnesení o schválení konečné Zprávy v rozhodnutí, jímž se konkurs zrušuje (Š 308 IZ).

Na základě výše uvedených zjištění a veden názory vyjádřenými shora proto odvolací soud, jenž jinak shledal odvolání podané správcem důvodným, usnesení soudu I. stupně podle Š 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. zrušil jako celek a věc podle 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, v němž je vázán právním názorem odvolacího soudu podle Š 226 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. k/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ)

Praha 17. ledna 2018

JUDr. Alexandra Jiřičková v. předsedkyně senátu

FShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vol a.!