KSPL 52 INS 19289/2013-A-8
KSPL 52 INS 19289/2013-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Hradčanech 70/15, 326 00 Plzeň, o odvolání dlužníka ,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.07.2013 č.j. KSPL 52 INS 19289/2013 -A-6 s e z r u š u j e.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 31.07.2013 č.j.-A-6 soud uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 02.09.2013 odvolání s tím, že dokládá novou smlouvu o důchodu, aby tak navýšil své příjmy a splnil tak předpoklad plnění splátkového kalendáře a navrhl, aby usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo zrušeno v plném rozsahu. Soud po přezkoumání odvolání zjistil, že dodatečným předložením smlouvy o důchodu ze dne 01.09.2013 má dlužník dostatek finančních prostředků pro naplnění předpokladu splacení minimálně 30% nezajištěných závazků.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na dodatečné doložení příjmů dlužníka soud shledal jeho odvolání důvodným, odvolání v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim -pokračování--2-

bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 9.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudkyně