KSPL 52 INS 18925/2013-A-12
KSPL 52 INS 18925/2013-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 584, 364 61 Teplá, o odvolání dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11.10.2013 č.j. KSPL 52 INS 18925/2013 -A-8 s e z r u š u j e.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 11.10.2013 č.j. KSPL 52 INS 18925/2013-A-8 soud uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 30.10.2013 odvolání a na základě usnesení zdejšího soudu ze dne 05.12.2013 č.j. KSPL 52 INS 18925/2013-A-10 doplnění odvolání s tím, že zároveň dokládá chybějící znalecký posudek na ocenění nemovitosti nacházející se ve vlastnictví dlužníka a navrhl, aby usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo zrušeno v plném rozsahu. Soud po přezkoumání odvolání zjistil, že dodatečným předložením znaleckého posudku dlužník splnil povinnost uloženou mu soudem.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na dodatečné doložení znaleckého posudku dlužníkem soud shledal jeho odvolání důvodným, odvolání v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ). Krajský soud v Plzni dne 09.01.2014 Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudkyně