KSPL 52 INS 17656/2016
KSPL 52 INS 17656 /2016 č. 11 2 VSPI I 1781/2017-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátč složeném ž předsedý ]UDr. Jiřího Karerý a soudcú Mgr. Martina. láčký a ,leDr. Petra Vaňouse ve věci dlužníka Jaromíra Štrupa, býtem Ves Touškov 2, adresa pro doručování: Karlovarská 107, Plžeú, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 17656/2016 13 5 ze dne 29. srpna 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 17656/2016 3-5 ze dne 29. srpna 2017 se z 1: u š uj e a věc se v r a c i tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č..j KSPL 52 INS 17656/2016 B 5 že dne 29.8.2017 neschválil oddlužení Jaromíra Štrupa (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (bodý I. a II. výroku) s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod IH. výroku), deklaroval, že účinký prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnéní usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV . výroku), a insolvenčnímu správci ]UDr. Filipu Pundoví (dále jen správce) uložil, aby mu do 10 dnů od doručení tohoto usnesení předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odúvodnční usnesení soud uvedl, že usnesením že dne 9.1.2017 (č.d. A 12) rozhodl na návrh dlužníka o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a správce ustanovil do funkce. Na přezkumném jednání konaném dne 14.3.2017 a ze zpráv?? správce Výplýnulo, že dlužník nemá příjem dostačující na schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Dle správce totiž dlužník dosahuje čistého mčsíčního příjmu ve výši 19.295; Kč (25.000, Kč hrubého). Vzhledem k tomu, že má vyživovací povinnost vůči 2 nezletilým dčtem v celkové výši 8.000, Kč mčsíčnč, po odečtení záloh na odměnu a hotové Výdaje správce bý na uspokojení včřitclú bylo možné srážet pouze 974,-Kč, což bý umožnilo uspokojení pohledávek nezajiáténých véřitelú, jež vsouhrnu činí 334446632 Kč, pouze vrožsahu 1,86 %. Žádný zpenéžitelný majetek dlužníka zjiátén nebyl, komunikace s ním je dle správce obtížná a ohlednč vyšší ekonomické nabídky se dlužník nevýjádřil. Soud proto podle ust. Š 405 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona oddlužení neschválil a na majetek dlužníka. prohlásil konkurs s tím, že bude podle ust.. Š 314 odst. 1 písm. b) téhož zákona. projednáván jako nepatrný, nebot nebýlo žjižténo, že bý dlužník mčl v posledním účetním období obrat převyšující 2.000.000, Kč, a nemá více než 50 véřitelú.

Pogracovam r norn uz. imo uuou; zum

2 VSPH 1781/2017

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o řešení jeho úpadku oddlužením. V odvolání uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 14.3.2017 nevzal soud v potaz informace, které již před jednáním poskytl správci ohledně svých příjmů a objemu pohledávek věřitelů. Zdůrazňoval, že se mu od října 2016 zvýšily příjmy na 35000,-Kč hrubého měsíčně a v důsledku prodeje nemovitostí třetí osoby došlo k uspokojení pohledávky věřitele, jehož v odvoláni neoznačil, a neuspokojené pohledávky věřitelů se v souhrnu snížily na 2.055.000, Kč. Vyjádřil přesvědčení, že za této situace splňuje předpoklady pro schválení oddlužení, a soudu a správci vytkl, že je tyto skutečnosti nezajímaly.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 389 insolvenčního zákona může dlužník insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, jde li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání (odst. 1). Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddluženíni, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle Š 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele (odst. 2).

Podle ust. Š 390 odst. 1 věty prvé insolvenčního zákona musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, přičemž jeho náležitosti vymezuje ust. Š 391 odst. 1 tohoto zákona a podle ust.. Š 391 odst. 3 téhož zákona lze návrh na povolení oddlužení podat pouze na formuláři, jehož podobu zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přenos. Návrh na povolení oddlužení podaný opožděné nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, odmítne insolvenční soud podle ust. Š 390 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Po 1.7.2017 není li dále stanoveno jinak, musí být podle ust. Š 390a odst. 1 insolvenčního zákona návrh podle Š 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo b) akreditovanou osobou, jíž je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona.

Podle ust. Š 395 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištční věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinnosti v insolvenčním řízení (odst. 2).

Podle ust. Š 405 téhož zákona neschválí insolvenční soud oddlužení, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodíiovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží kvécem, právům a jiným

Z Věří 1 lífůl/ZU'II majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží kvěcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihHží kvěcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolveěním správcem podle Š 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem jeho řešení konkurs, a zaplatil zálohu na níklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 2). Nepostupuje li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současné rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprosrí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-sli uplatněna podle Š 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 3).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení v této věci bylo zahájeno dne 28.7.2016, kdy Krajskému soudu v Plzni došel insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník v něm tvrdil, že vůči 10 věřitelům má splatné závazky v celkové výši 2.854.733,41 Kč, 2 nezletilým synům ]áchymovi a Kryštofovi je povinen platit výživné ve výši 8.000, Kč měsíčně, je osobou samostatně výdělečně činnou, jeho měsíční příjem činí 25.000, Kč a jeho majetek tvoří jen movité věci vhodnotě cca 2.550; Kč. Dále uvedl., že jeho matka lva Strupová zajišťuje nemovitostmi v k.ú. Ves Touškov a k.ú. Brůdek v hodnotě cca 1.340.000, Kč jeho závazek vůči Raffeisenbank, a.s., a vyjádřil přesvědčení, že by se nezajištěným věřitelům, jejichž pohledávky dosahují v souhrnu výše 1.014.733,41 Kč, mělo z jeho příjmů dostat během 5 let oddlužení více než 30 % jejich hodnoty. Usnesením ze dne 9.1.2017 (č.d. 1512) rozhodl soud o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a správce ustanovil do funkce. Na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 14.3.2017 soud konstatoval, že se do insolvenčního řízení přihlásilo 18 věřitelů, jejichž nezajištěné pohledávky v celkové výši 314446652 Kč byly na přezkumném jednání zjištěny. Protože správce verifikoval tvrzení dlužníka o jeho majetkových poměrech, soud dovodil, že příjem dlužníka je příliš nízký a dlužník není schopen splnit podmínky oddlužení, a avizoval, že rozhodne o neschválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Napadené usnesení vydal až dne 29.8.2017.

Při přezkumu věcné správnosti napadeného usnesení nemohl odvolací soud ponechat bez povšimnutí, že s účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon změněn novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., podle jehož článku ll bodu 1. Přechodného ustanovení se insolvenční zákon ve znění zákona č. 64/ 2017 Sb. použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byt' právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

7.. obsahu napadeného usnesení odvolací soud zjistil, že ačkoliv soud prvního stupně rozhodl ve věci dne 29.8.2017, neaplikoval insolvenční zákon ve znění účinném od 1.7.2017, ale nesprávné postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 Sb. To je zřejmé jak zodůvodnění, v němž soud citoval ust. Š 405 odst. 2 insolvenčního zákona ve znění před novelou, tak z toho, že o prohlášení

::POKÍRCÚVHHI" 4 noi 'n or ii. u :: 1 ; onu ] auru

2 VSPH 1781/2017 konkursu na majetek dlužníka rozhodl jak sám v odůvodnění uvedl při zjištění, že dlužník nemá žádný zpeněžitelný majetek.

Kromě toho však soud nijak nereflektoval to, že v období, jež uplynulo od přezkumněho jednání a schůze věřitelů do vydání napadeného usnesení, došlo k podstatné změně skutkového stavu věci. již dne 5.4.2017 totiž věřitel Raiffeisenbank, a.s. vzal zpět přihlášku své pohledávky evidované pod č. 3 v rozsahu 1.090.000, Kč stím, že vtomto rozsahu byla uspokojena z výtěžku zpeněžení nemovitosti, jež náležela Ivě Štrupové. Soud prvního stupně vzal částečné zpětvzetí přihlášky na vědomí usnesením ze dne 10.8.2017 (č.d. P16-4). Ve vztahu k témuž věřiteli dlužno poznamenat, že podáním ze dne 19.10.2017 vzal z týchž důvodů zpět přihlášku téže pohledávky v rozsahu 123.350; Kč, což vzal soud prvního stupně na vědomí usnesením ze dne 25.10.2017 (č..d 1316 61). Kromě toho je správci i soudu třeba vytknout, že se bHže nezabývali zjištěním skutečného příjmu dlužníka, když správce vtělil do zprávy, jež byla podkladem pro rozhodnutí soudu, údaj uvedený dlužníkem v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, jehož pravdivost dokládal dlužník pouze 3 fakturami za měsíce červenec až září 2016, jež jako odběrateli adresoval Sportovní stáji Golem, a zcela pominuli nijak neověřili jeho tvrzení, že jeho hrubý měsíční příjem dosahuje od listopadu 2016 výše 35.000,-Kč (na tuto změnu upozornil soud podáním, jež mu došlo dne 17.6.2017 bylo zveřejněno pod č.d. 8 3). Dle názoru odvolacího soudu nic nebrání tomu, aby soud prvního stupně dlužníkovi uložil, aby mu svá tvrzení ohledně výše příjmu doložil, a aby si jejich pravdivost ověřil dotazem u osoby, pro niž dlužník jakožto osoba samostatně výdělečně činná vykonává fakturované činnosti.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a Š 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n i : Proti tomuto usnesení s e .v š dovolání pHpustné. V Praze dne 15. prosince 2017

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení: W? T. Kalfímaéaazí '