KSPL 52 INS 17444/2013-A-35
KSPL 52 INS 17444/2013-A-35

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr Chmelař, IČ: 49200500, rč. 520216/033, bytem Družstevní 88, 330 08 Zruč-Senec, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.11.2013, č.j. KSPL 52 INS 17444/2013-A-32,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.11.2013, č.j. KSPL 52 INS 17444/2013-A-32, kterým byla uložena povinnost zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,--Kč s e m ě n í tak , že dlužníkovi se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč, a to do deseti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet soudu č. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 0491744413.

Odůvod ně ní:

Dne 12.11.2013 byla soudem uložena dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,--Kč s ohledem na majetkové poměry a dosahovaný příjem dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které bylo soudu doručeno 28.11.2013, tedy včas (dokument A-33). Odvolání bylo odůvodněno tím, že uložení povinnosti uhradit zálohu ve výši 45.000,--Kč se jeví jako nepřiměřeně přísné a formalistické a jde proti záměru insolvenčního zákona.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 28.01.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudkyně