KSPL 52 INS 16332/2013-A-10
KSPL 52 INS 16332/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Evou vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: D.B.I.B., a.s. v likvidaci, IČ: 25218654, se sídlem Jízdárenská 1459, 360 01 Karlovy Vary, navrhovatel-likvidátor: AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, se sídlem Jáchymovská 41/73, 360 01 Karlovy Vary, o odvolání likvidátora proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.07.2013, č.j. KSPL 52 INS 16332/2013-A-8,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.07.2013, č.j. KSPL 52 INS 16332/2013-A-8, kterým byla uložena povinnost zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,--Kč s e z r u š u j e .

Odůvod ně ní:

Dne 22.07.2013 byla soudem uložena dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,--Kč s ohledem na to, že dlužník nedisponuje žádným majetkem..

Proti tomuto usnesení podal likvidátor odvolání, které bylo soudu doručeno 14.08.2013, tedy včas (dokument A-9). Odvolání bylo odůvodněno tím, že dlužník nedisponuje žádným majetkem a finančními prostředky a proto není schopen dostát povinnosti uložené KS plzeň.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 23.08.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudce