KSPL 52 INS 13077/2013-B-25
KSPL 52 INS 13077/2013-B-25 KSPL 52 INS 13080/2013-B-5

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Hauptmannla, rč. 740213/2870, a dlužnice Šárky Hauptmannlové, rč. 755425/1958, oba bytem Rudolec 62, Březová u Sokolova (dále jen společně jako dlužník ), o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 08. 09. 2016, č. j. KSPL 52 INS 13077/2013-B-22, KSPL 52 INS 13080/2013-B-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 08. 09. 2016, č. j. KSPL 52 INS 13077/2013-B-22, KSPL 52 INS 13080/2013-B-4, kterým byl zrušen konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č. j. KSPL 52 INS 13077/2013-B-22, KSPL 52 INS 13080/2013-B-4 ze dne 08. 09. 2016 zrušil soud konkurs prohlášený na majetek dlužníka poté, co insolvenční správce podal zprávu o splnění rozvrhového usnesení.

Proti výše uvedenému usnesení podal insolvenční správce včasné odvolání, kterým se domáhal zrušení daného usnesení. Odvolání bylo odůvodněno tím, že úpadek dlužník byl řešen oddlužením, konkrétně zpeněžením majetkové podstaty, a nikoliv konkursem.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění (dále jen IZ), kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem ke skutečnosti, že oddlužení zpeněžením majetkové podstaty sice probíhá podle stejných pravidel jako konkurs, avšak stále se jedná o způsob řešení úpadku oddlužením, nikoliv konkursem, je pravdou, že není možné po splnění rozvrhového usnesení vydat usnesení o zrušení konkursu, nýbrž usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. K vydání chybného usnesení došlo pouze administrativním pochybením.

Soud tedy za použití § 95 IZ tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 20. 09. 2016 JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Šilhánková isir.justi ce.cz