KSPL 52 INS 11728/2014-B-16
KSPL 52 INS 11728/2014-B-16 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , IČ: 87668696, rč. 880229/5579, Žichovice 190, Sušice, o návrhu strýce dlužníka, Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Strakonická 180, Horažďovice, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, také v působnosti věřitelského orgánu, t a k t o: Strýci dlužníka Martinu Činčalovi, anonymizovano , bytem Strakonická 180, Horažďovice, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Odůvodnění Návrhem doručeným soudu dne 23. 05. 2016 se na soud obrátil strýc dlužníka Martin Činčala a požádal soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Tímto majetkem je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k nemovitým věcem: bytová jednotka č. 176/1 v budově č. p. 176 na pozemku parc. č. st. 240 budova a pozemek na LV č. 437), spoluvlastnický podíl o velikosti 716/7181 na společných částech budovy č. p. 176 a pozemku parc. č. st. 240, vše zapsáno na LV č. 531 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy, k. ú. a obec Žichovice. Nabídnutá kupní cena je 112.500,--Kč a odpovídá výši stanovené v rámci dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 12 D 247/2015. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-11. Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Věřitelský orgán v řízení nebyl ustanoven, soud proto žádost posoudil také v působnosti věřitelského orgánu. V daném případě soud vycházel z obsahu spisu a z popsané situace v žádosti Martina anonymizovano a dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ. Proto tímto rozhodnutí výjimku Martinu Činčalovi, jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., povolil. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Krajský soud v Plzni dne 20. 10. 2016 JUDr. Eva Vodičková, v.r. samosoudkyně isir.justi ce.cz

Za správnost vyhotovení: Jana Šilhánková