KSPL 52 INS 10845/2013-A-14
KSPL 52 INS 10845/2013-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou v insolvenční věci dlužníka: Albín anonymizovano , anonymizovano , IČ 13887459, bytem a místem podnikání U Pražské dráhy 158/5, 312 00 Plzeň, o odvolání navrhovatele-věřitele: Komerční banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10.07.2013 č.j. KSPL 52 INS 10845/2013 -A-11 s e z r u š u j e.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 10.07.2013 č.j. KSPL 52 INS 10845/2013-A-11 soud zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka Albína anonymizovano pro nezaplacení zálohy na náklady řízení ze strany navrhovatele-věřitele Komerční banky, a.s.

Proti tomuto usnesení bylo dne 23.07.2013 podáno odvolání navrhovatele-věřitele s tím, že povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, byť opožděně, splnil a navrhl, aby usnesení o zastavení řízení bylo zrušeno, příp. změněno tak, že řízení se nezastavuje. Ze záznamu o složení ze dne 19.07.2013 založeném ve spisem pod č.j. KSPL 52 INS 10845/2013-A-12 bylo zjištěno, že věřitel zálohu ve výši 45.000,-Kč skutečně zaplatil.

S ohledem na dodatečné splnění uložené povinnosti soud shledal odvolání věřitele důvodným a podle § 95 IZ odvolání v celém rozsahu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku a věřiteli běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ). Krajský soud v Plzni dne 16.09.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Vodičková, v.r. Šárka Ulčová samosoudkyně