KSPL 51 INS 6006/2017-B-9
Číslo jednací: KSPL 51 INS 6006/2017-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel Rajtmajer, rodné číslo 910502/1860, bytem Pavlíkov 4, 348 08 Třemešné, adresa pro doručování: Třískolupy 14, 348 06 Přimda (dále jen jako dlužník ) o neschválení oddlužení dlužníka, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce takto:

I. Soud neschvaluje oddlužení dlužníka Pavla Rajtmajera, rodné číslo 910502/1860, bytem Pavlíkov 4, 348 08 Třemešné. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Pavla Rajtmajera, rodné číslo 910502/1860, bytem Pavlíkov 4, 348 08 Třemešné, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, se určuje odměna ve výši 9 075 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Hotové výdaje insolvenčního správce budou uhrazeny z prostředků majetkové podstaty. Odměna insolvenčního správce co do částky 1 452 Kč bude hrazena z majetkové podstaty a v částce 7 623 Kč z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni po právní moci tohoto usnesení. IV. Insolvenční správce Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, se zprošťuje funkce.

Odůvodnění: 1. Dlužník podal u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud dne 4. 4. 2017 vydal usnesení č. j.-A-8, kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením.

2. Dne 13. 6. 2017 proběhlo přezkumné jednání, z něhož vyplynulo, že do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 5 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 521 531,75 Kč. Dlužník pracuje v SRN u společnosti Dippl Stahlgitterboxen GmbH s čistou průměrnou měsíční mzdou cca 25 000 Kč. Dlužník uvedl, že v lednu až březnu 2017 měl nižší mzdu, neboť odpracoval pouze 90 hodin v měsíci. Insolvenční správce konstatoval, že s ohledem na současnou výši příjmů dlužníka a výši přihlášených nezajištěných pohledávek nejsou zatím splněny podmínky pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Zároveň sdělil, že dlužník byl nekontaktní a nehradil předepsané zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Dlužník byl vyzván k doložení kopií výplatních pásek, případně navýšení jeho příjmů dle smlouvy o důchodu, pokud by výše jeho příjmu ze zaměstnání byla nedostatečná.

3. Dne 30. 6. 2017 insolvenční správce sdělil, že dlužník uhradil zálohu na odměnu a hotové výdaje ve výši celkem 3 267 Kč. Dále uvedl, že mu není znám aktuální čistý příjem, neboť dlužník nesplnil povinnost uloženou mu při jednání dne 13. 6. 2017 a nedoložil výplatní pásky. Následně byl dlužník výzvami ze dne 12. 7. 2017 a 4. 9. 2017 urgován k doložení aktuální výše příjmů, přičemž na tyto výzvy soudu dlužník nereagoval. Dne 15. 1. 2018 pak soud zjistil, že dlužník nehradí žádné splátky do oddlužení a poslední platbu insolvenční správce obdržel dne 27. 6. 2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová. isir.justi ce.cz

4. Soud tak uzavírá, že v současné době nejsou u dlužníka splněny předpoklady pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když jednak dlužník řádně nehradí zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, jednak soudu nejsou známy konkrétní příjmy dlužníka, z nichž by vyplývalo, že je dlužník schopen uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich přihlášených pohledávek.

5. Dle čl. II bod 1. zákona č. 64/2017 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, a kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (přechodná ustanovení), zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

6. V daném případě tak soud postupoval dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), ve znění účinném od 1. 7. 2017.

7. Dle ust. § 405 IZ (1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. (2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. (3) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. (4) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 3. (5) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník.

8. Dle ust. § 395 IZ (1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.

9. V situaci, kdy dlužník neprokázal, že jeho ekonomická nabídka postačuje k tomu, aby nezajištěným věřitelům zaplatil alespoň 30 % jejich pohledávek, má soud za to, že v řízení vyšly najevo okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Rovněž dosavadní výsledky řízení dokládají nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení, když nereaguje na výzvy soudu ani insolvenčního správce a rovněž nehradí předepsané zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. O oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemohlo být vzhledem k výši dlužníkova majetku vůbec uvažováno. Za tohoto stavu nemá soud jinou možnost, než oddlužení neschválit (výrok I.). Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení (výrok II.) a zproštění insolvenčního správce funkce (výrok IV.). 10. O odměně insolvenčního správce a náhradě nákladů rozhodl soud dle ustanovení § 5 resp. § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), neboť odměnu, vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení žádného ze způsobů oddlužení ani k prohlášení konkursu, nelze určit postupem podle § 1 až 4 vyhlášky. Insolvenčnímu správci k dnešnímu dni vznikl nárok na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů v celkové částce 10 890 Kč včetně DPH (10 x 1 089 Kč); tuto částku soud tedy přiznal insolvenčnímu správci (výrok III.). Dlužník přitom uhradil na účet majetkové podstaty částku 3 267 Kč, takže část odměny a náhradu hotových výdajů lze uhradit z majetkové podstaty, odměnu ve zbývající výši pak ze státního rozpočtu (výrok III.). Poučení: Proti výroku I. není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 insolvenčního zákona). Proti výrokům I. může podat odvolání pouze dlužník (§ 405 odst. 5 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň 26. ledna 2018

Mgr. Soňa Vozábalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.