KSPL 51 INS 28231/2015-A-11
Číslo jednací: KSPL 51 INS 28231/2015-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Petr Hromádka, IČ: 67122574, rč. 560815/1956, Osek 263, 33821 Osek, zastoupeného Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem Míru 17, 337 01 Rokycany, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh JUDr. Jaromíra Peškeho, soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, došlý Krajskému soudu v Plzni dne 4.1.2016, na vydání předběžného opatření, kterým by soud dovolil soudnímu exekutorovi JUDr. Jaromíru Peškemu, Exekutorský úřad Plzeň-sever, provést exekuci vedenou pod sp. zn. 064 EX-220/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením v dražbě nemovitých věcí povinného Petra Hromádky zapsaných na LV č. 372 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec Litohlavy a katastrální území 685364 Litohlavy, okres CZ0326 Rokycany, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 51 INS 28231/2015 k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dlužník podal u Krajského soudu v Plzni dne 11.11.2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu. Dlužník ve svém návrhu uvedl, že má více jak tři věřitele, přičemž závazky dlužníka přesahují hodnotu jeho majetku. Závazky jsou více než 3 měsíce po splatnosti, závazky dlužník nehradí a není schopen tyto hradit. Dlužník dále uvedl, že je fyzická osoba-podnikatel, svoji podnikatelskou činnost vykonává i nadále, má 5 zaměstnanců. Část závazků dlužníka jsou závazky z podnikatelské činnosti, přičemž dlužník je v úpadku. Dlužník v insolvenčním návrhu následně označil své věřitele a výši závazků. Dlužník označil také svůj majetek a vyživovací povinnost. Dlužník v závěru požádal o zjištění úpadku a prohlášení konkurzu.

K insolvenčnímu návrhu dlužník doložil přílohy, a to výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob, dále výkaz nedoplatků na zdravotním pojištění u České průmyslové zdravotní pojišťovny, přehled předpisů a plateb pojistného OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, vyúčtování pojistného na veřejném zdravotním pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, výzvu k zaplacení pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení Rokycany, vyrozumění o zahájení exekuce ve věci oprávněného Komerční banka, a.s., kopie velkých technických průkazů tří vozidel a opis elektronického potvrzení o podání daně z příjmu fyzických osob. Dlužník však k insolvenčnímu návrhu nedoložil řádný seznam závazků, majetku ani zaměstnanců dle ust. § 104 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dlužník tak byl zdejším soudem v souladu s ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona usnesením č.j. -A-10 ze dne 7.1.2016 vyzván, aby tyto seznamy ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení předložil s tím, že každý z těchto seznamů musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dne 14.12.2015 bylo zdejšímu soudu doručeno oznámení Úřadu práce České republiky-Krajská pobočka v Plzni o uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnanců dlužníka při platební neschopnosti zaměstnavatele, a to včetně přílohy seznamu zaměstnanců. Z oznámení je zřejmé, že uvedený úřad práce uspokojil splatné mzdové nároky dvou zaměstnanců dlužníka v celkové výši 31.517,-Kč.

Dne 4.1.2016 byl zdejšímu soudu doručen návrh JUDr. Jaromíra Peškeho, soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, na vydání předběžného opatření, a to s odkazem na ust. § 82 odst. 2 insolvenčního zákona. Návrhem na vydání předběžného opatření se soudní exekutor domáhal vydání rozhodnutím, kterým by soud dovolil soudnímu exekutorovi JUDr. Jaromíru Peškemu, Exekutorský úřad Plzeň-sever, provést exekuci vedenou pod sp. zn. 064 EX-220/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením v dražbě nemovitých věcí povinného Petra Hromádky zapsaných na LV č. 372 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec Litohlavy a katastrální území 685364 Litohlavy, okres CZ0326 Rokycany, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Návrh na vydání předběžného opatření soudní exekutor odůvodnil tak, že opatřením Okresního soudu v Rokycanech č.j. 9 EXE 428/2013-10 ze dne 9.7.2013 byl uvedený soudní exekutor pověřen vedením exekuce na majetek povinného-dlužníka. Exekuce byla prováděna prodejem nemovitých věcí povinného, a to pozemku parc. č. st. 280-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba, dále pozemku parc. č. 1095/10-orná půda, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, na LV č. 372, pro katastrální území a obec Litohlavy. Soudní exekutor dále uvedl, že uvedené nemovitosti byly při dražebním jednání konaném dne 21.5.2014 vydraženy za částku 3.114.999,-Kč, když toto nejvyšší podání učinila přítelkyně dlužníka, jež užívá nemovité věci, které byly předmětem dražby. Toto podání přítelkyně dlužníka učinila, ačkoliv neměla k dispozici finanční prostředky k doplacení nejvyššího podání. Soudní exekutor uvedl, že s odstupem je zřejmé, že toto nejvyšší podání, kterým vydražitelka přeplatila ostatní dražitele, bylo učiněno proto, aby bylo prodeji domu v dražbě zabráněno. Nejvyšší podání vydražitelka nedoplatila ani v dodatečné lhůtě, přičemž dlužník podal proti usnesení o příklepu formální odvolání, jež bylo shledáno nedůvodným (rozhodnutí o udělení příklepu bylo odvolacím soudem potvrzeno). Následně byla vydána další dražební vyhláška s termínem dražby 7.4.2015. Dne 1.4.2015 podal dlužník u zdejšího soudu první insolvenční návrh, kterým se pokusil zmařit dražbu v exekučním řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekuci. Tento první insolvenční návrh byl zdejším soudem v řízení vedeném pod sp. zn. KSPL 51 INS 8660/2015 odmítnut. Další termín dražebního jednání byl stanoven na den 29.9.2015. Dlužník podal druhý insolvenční návrh dne 24.9.2015, když insolvenční řízení o druhém insolvenčním návrhu bylo dne 15.10.2015 zastaveno, neboť dlužník podal proti rozhodnutí o odmítnutí prvního insolvenčního návrhu odvolání a byla zde tedy překážka věci zahájené. O druhém insolvenčním návrhu bylo vedeno řízení u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 51 INS 8660/2015. Další termín dražby byl stanoven na den 16.11.2015, přičemž dlužník podal dne 11.11.2015 již třetí insolvenční návrh, čímž opětovně zabránil konání již čtvrtého dražebního jednání.

Soudní exekutor dále sdělil, že z uvedeného je zřejmé, že dlužník opakovaným řetězením svých insolvenčních návrhů účelově brání provedení exekuce. Dle soudního exekutora v případě jednotlivých insolvenčních návrhů se jedná pouze o účelová podání, když první návrh byl odmítnut, neboť dlužník své věřitele a data splatnosti řádně neuvedl. Řízení o druhém insolvenčním návrhu bylo zastaveno pro nedostatek podmínek řízení. Třetí insolvenční návrh podal sice za stejných okolností, ale zároveň vzal zpět své odvolání proti odmítnutí prvního insolvenčního návrhu. Dle soudního exekutora pak navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, že bude následně po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek dlužníka, je soudní exekutor povinen dle exekučního řádu vydat výtěžek insolvenčnímu správci a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. Stejně tak v případě, že bude zpeněžen majetek povinného (dlužníka) a proveden rozvrh rozdělované podstaty v exekučním řízení před zjištěním úpadku, nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, neboť věřitelé v exekučním řízení mají možnost dle občanského soudního řádu přihlásit své pohledávky do exekučního řízení s tím, že v rámci rozvrhu v exekučním řízení by byli uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení. Soudní exekutor dále uvedl, že cena nemovitého majetku ve vlastnictví dlužníka byla soudním znalcem stanovena na částku 2.895.000,-Kč s tím, že do první dražby přihlásilo své pohledávky celkem 5 věřitelů v celkové výši 7.177.000,-Kč. Soudní exekutor dále uvedl, že stejně jako byla úspěšná první dražba, byly by úspěšné i další tři dražby, neboť vždy byly před jejich zahájením přihlášeni věřitelé a složeny jistoty.

Soudní exekutor v návrhu na vydání předběžného opatření dále odkázal na ust. § 82 odst. 2 písm. v) insolvenčního zákona, ve spojení s ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona a také na důvodovou zprávu k zákonu č. 334/2012 Sb., kterou byl insolvenční zákon novelizován. Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu došlo k rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydání soudního opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že může jít i o záměr sledovaný dlužníkem. Dle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce prodejem nemovitostí s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení. Soudní exekutor tak dovozuje, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 ods.t 1 písm. c)insolvenčního zákona, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrhy byly dlužníkem zjevně podány jen proto, aby prodeji nemovité věci v probíhající exekuci zabránil.

Skutečnosti tvrzené v návrhu na vydání předběžného opatření soudní exekutor doložil jednak usnesením soudního exekutora č.j. 064 EX-220/13-42 ze dne 4.4.2014 o nařízení v pořadí první elektronické dražby shora uvedeného nemovitého majetku dlužníka, dále protokolem o průběhu elektronické dražby konané dne 21.5.2014, usnesením soudního exekutora o příklepu č.j. 064 EX-220/13-55 ze dne 21.5.2014, a to o udělení příklepu na vydražené nemovitosti dlužníka vydražiteli Alici Chlubnové, odvoláním dlužníka proti usnesení o příklepu ze dne 11.6.2014, dále doplněním odvolání dlužníka proti usnesení o příklepu ze dne 4.7.2014, usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 10 Co 241/2014 ze dne 24.9.2014, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora o příklepu, usnesením soudního exekutora č.j. 064 EX-220/13-77 ze dne 13.12.2014, kterým soudní exekutor stanovil vydražitelce Alici Chlubnové k zaplacení nejvyššího podání dodatečnou lhůtu v délce 1 měsíce, e-mailovou korespondencí zaslanou vydražitelkou soudnímu exekutorovi dne 14.1.201, v rámci kterého pí Alice Chlubnová popisuje důvody, pro které dosud nezaplatila nejvyšší učiněné podání, když se jí nepovedlo získat úvěr. Skutečnosti tvrzené v návrhu na vydání předběžného opatření soudní exekutor doložil dále detailem insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 51 INS 8660/2015, a to včetně insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na prohlášení konkurzu ze dne 1.4.2015 a usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 8660/2015-A-5 ze dne 16.6.2015, kterým došlo k odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka. Z detailu insolvenčního řízení je zřejmé, že proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu podal dlužník odvolání, přičemž následně dne 12.1.2015 vzal odvolání zpět s tím, že dne 15.12.2015 odvolací soud rozhodl o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání. Soudní exekutor tvrzení obsažená v návrhu na vydání předběžného opatření dále doložil usnesením soudního exekutora č.j. 064 EX-220/13-86 ze dne 23.2.2015 o nařízení v pořadí druhé elektronické dražby, jež měla být zahájena dne 7.4.2015 v 8:00 hod., a to včetně usnesení soudního exekutora č.j. 064 EX-220/13-97 ze dne 31.8.2015, kterým se dražební jednání nařízené na den 7.4.2015 překládá na 29.9.2015 v 9:00 hod. s odůvodněním, že ke zrušení dražebního jednání došlo z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, insolvenční návrh dlužníka byl však usnesením zdejšího soudu ze dne 16.6.2015 odmítnut. Návrh na vydání předběžného opatření soudní exekutor dále doložil detailem insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 51 INS 24138/2015, a to včetně insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkurzu ze dne 24.9.2015 a usnesení zdejšího soudu č.j. KSPL 51 INS 24138/2015-A-5 ze dne 15.10.2015, kterým bylo řízení o insolvenčním návrhu dlužníka ze dne 24.9.2015 pro nedostatek podmínek řízení zastaveno, a to z důvodu litispendence nebo-li zahájeného řízení, když dlužník podal odvolání proti usnesení Krajskému soudu v Plzni ze dne 16.6.2015, kterým soud odmítl první insolvenční návrh dlužníka, přičemž o tomto odvolání nebylo dosud odvolacím soudem pravomocně rozhodnuto. Skutečnosti tvrzené v návrhu na vydání předběžného opatření soudní exekutor dále doložil usnesením soudního exekutora č.j. 064 EX-220/13-106 ze dne 20.10.2015, kterým bylo exekutorem rozhodnuto tak, že dražební jednání nařízené shora uvedeným usnesením přeložené na 29.9.2015 se překládá na 16.11.2015.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny mimo jiné účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Soudní exekutor v rámci návrhu na vydání předběžného opatření tedy osvědčil jím tvrzené skutečnosti, pokud šlo o to, že soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, dále že došlo k nařízení exekuce prodejem nemovitých věcí dlužníka s tím, že v rámci elektronické dražby konané dne 21.5.2014, tedy v rámci první nařízené dražby, tyto nemovitosti vydražila pí Alice Chlubnová, a to za nejvyšší podání ve výši 3.114.999,-Kč, která však nejvyšší podání nezaplatila, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené soudním exekutorem. Soudní exekutor také doložil, že paní Alice Chlubnová, tedy vydražitelka, minimálně v minulosti byla osobou blízkou dlužníka (vydražitelka v rámci svého e-mailu ze dne 14.1.2015 uvedla, že se jedná již o bývalého partnera). Soudním exekutorem bylo také osvědčeno to, že další tři nařízené elektronické dražby (a to na den 7.4.2015, 29.9.2015 a 16.11.2015) se nekonaly, neboť dlužník vždy několik dní před konáním dražby podal insolvenční návrh u zdejšího soudu, se kterým jsou mimo jiné spojeny účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, tedy že exekuci majetku nelze provést (insolvenční návrhy podal dne 1.4.2015, 24.9.2015 a 11.11.2015). Insolvenční řízení zahájená na základě dvou prvních návrhů byla již skončena, když první insolvenční návrh dlužníka byl v rámci řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 51 INS 8660/2015 dne 16.6.2015 odmítnut, přičemž následně vzal dlužník v listopadu r. 2015 zpět odvolání proti tomuto usnesení a odvolací řízení bylo již zastaveno. Řízení o druhém insolvenčním návrhu vedené zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 51 INS 24138/2015 bylo zastaveno, a to z důvodu překážky věci zahájené. Pokud jde o řízení o třetím insolvenčním návrhu dlužníka vedené zdejším soudem pod sp. zn., toto řízení stále probíhá, přičemž dlužník byl v souladu s ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona vyzván k předložení shora uvedených seznamů dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona. Je pravdou, že důvody zvláštního zřetele hodné pro vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona lze spatřovat i v jednání dlužníka, který opakovaným podáváním insolvenčních návrhů, jejichž řádnému projednání následně svým procesním jednáním brání, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračování v zahájených exekučních řízeních (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1262/2013-A-14, KSCB 25 INS 12226/2013). Je také pravdou, že dlužník podal insolvenční návrhy vždy několik dní před nařízenou dražbou, čímž znemožnil konání těchto dražeb. Soud však má za to, že za současného stavu tohoto insolvenčního řízení není splněna druhá podmínka, za které by soud mohl předběžné opatření případně vydat. V dané situaci se sice jedná o třetí insolvenční řízení zahájené na návrh dlužníka, není však zřejmé, že by dlužník v tomto insolvenčním řízení bránil svým procesním jednáním projednání tohoto insolvenčního návrhu. Je pravdou, že k insolvenčnímu návrhu dlužník nepředložil požadované seznamy (k prvnímu a druhému insolvenčnímu návrhu dlužník nepředložil žádné přílohy, k třetímu návrhu předložil písemnosti specifikované blíže shora). Soud je však povinen v souladu s ust. § 128 insolvenčního zákona dlužníka vyzvat k předložení těchto seznamů v soudem stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dní. Pokud by dlužník seznamy ve stanovené lhůtě nepředložil, je nutno insolvenční návrh odmítnout. Pokud by dlužník seznamy předložil, bylo by nadále v řízení pokračováno. Vzhledem k tomu má soud za to, že za současné situace insolvenčního řízení nejsou v daném případě splněny podmínky, za kterých by soud mohl dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona návrhu soudního exekutora na vydání předběžného opatření vyhovět, a proto byl tento návrh zamítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 11.1.2016

Mgr. Soňa Vozábalová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Miroslava Čtrnáctová