KSPL 51 INS 23388/2016-A-9
Číslo jednací: KSPL 51 INS 23388/2016-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Radek Hudlický, rč: 830612/2044, sady Pětatřicátníků 20/7, 301 00 Plzeň, adresa pro doručování Pecháčkova 28, 301 00 Plzeň, o návrhu JUDr. Milana Makariuse, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem 151 23 Praha 5, Plzeňská 298/276, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Z a m í t á s e návrh JUDr. Milana Makaria, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha-západ, 151 23 Praha 5, Plzeňská 298/276, došlý Krajskému soudu v Plzni dne 13.10.2016, na vydání předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se záhájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, Exekutorský úřad Praha-západ, se umožňuje provést již nařízenou dražbu nemovitých věcí dlužníka, a to:

-pozemek parc. St. č. 292 o výměře 277 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Nepomuk, č.p. 262, způsob využití: rod. dům, -pozemek parc. St. č. 317 o výměře 174 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stav, -pozemek parc. č. 778/1 o výměře 194 m2, druh pozemku: zahrada, -pozemek parc. č. 779/1 o výměře 532 m2, druh pozemku: zahrada, -pozemek parc. č. 780 o výměře 1757 m2, druh pozemku: zahrada,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk, na listu vlastnictví č. 2022,

nařízenou dražební vyhláškou ze dne 5.10.2016 č.j. 156 EX 2414/15-62, ustanovenou na den 15.11.2016 s tím, že dražba bude provedena prostřednictvím elektronického portálu dražeb na adrese www.e-drazby.cz.

II. Navrhovatel JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha- západ, se sídlem 151 23 Praha 5, Plzeňská 298/276, j e p o v i n e n uhradit soudní poplatek z návrhu na vydání předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí o poplatkové povinnosti, a to na účet Krajského soudu v Plzni č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol 4902338816, nebo v kolkových známkách. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dlužník podal u Krajského soudu v Plzni dne 12.10.2016 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník ve svém návrhu uvedl, že má tři věřitele, závazky dlužník není schopen platit a závazky dlužníka jsou více než 3 měsíce po splatnosti. Dlužník v insolvenčním návrhu následně označil své věřitele, konkrétní výši závazků a jejich splatnost. Dlužník označil také svůj majetek (nemovitý a movitý). Dlužník sdělil, že je zaměstnán u společnosti Uti (CZ), s.r.o., IČ 26154781, a to od 1.11.2011 na dobu neurčitou, na pracovní pozici skladník. Hrubý měsíční příjem dlužníka činí částku 18.500,-Kč, přičemž tak lze očekávat výdělek za příštích 5 let ve výši 1.110.000,-Kč hrubé mzdy. Dlužník navrhl způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře.

K insolvenčnímu návrhu dlužník doložil tyto přílohy: výpis z rejstříku trestů, pracovní smlouva, a to včetně dodatku č. 3 k pracovní smlouvě a popis pracovní činnosti, výplatní pásky, seznam závazků, seznam majetku, znalecký posudek č. 3873/83/2016, rozsudek Okresního soudu Plzeň-město č.j. 28 C 222/2015-63 ze dne 19.8.2015.

Dne 13.10.2016 byl zdejšímu soudu doručen návrh JUDr. Milana Makaria, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem 151 23 Praha 5, Plzeňská 298/276, na vydání předběžného opatření, a to s odkazem na ust. § 82 odst. 2 insolvenčního zákona. Návrhem na vydání předběžného opatření se soudní exekutor domáhal vydání rozhodnutím, kterým se omezují účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, Exekutorský úřad Praha-západ, se umožňuje provést již nařízenou dražbu nemovitých věcí dlužníka, a to:

-pozemek parc. St. č. 292 o výměře 277 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Nepomuk, č.p. 262, způsob využití: rod. dům, -pozemek parc. St. č. 317 o výměře 174 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stav, -pozemek parc. č. 778/1 o výměře 194 m2, druh pozemku: zahrada, -pozemek parc. č. 779/1 o výměře 532 m2, druh pozemku: zahrada, -pozemek parc. č. 780 o výměře 1757 m2, druh pozemku: zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk, na listu vlastnictví č. 2022 nařízenou dražební vyhláškou ze dne 5.10.2016 č.j. 156 EX 2414/15-62, ustanovenou na den 15.11.2016 s tím, že dražba bude provedena prostřednictvím elektronického portálu dražeb na adrese www.e-drazby.cz.

Návrh na vydání předběžného opatření soudní exekutor (navrhovatel) odůvodnil tak, že byl pověřen provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Plzeň-město č.j.

77 EXE 4413/2015-12 ze dne 14.12.2015, kterým byla nařízena exekuce na majetek dlužníka k vymožení uspokojení pohledávky Hypoteční banky a.s. IČ 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, ve výši 1.228.650,62 Kč s příslušenstvím.

V rámci provádění exekuce bylo mimo jiné rozhodnuto o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného, a to:

-pozemek parc. St. č. 292 o výměře 277 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Nepomuk, č.p. 262, způsob využití: rod. dům, -pozemek parc. St. č. 317 o výměře 174 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stav, -pozemek parc. č. 778/1 o výměře 194 m2, druh pozemku: zahrada, -pozemek parc. č. 779/1 o výměře 532 m2, druh pozemku: zahrada, -pozemek parc. č. 780 o výměře 1757 m2, druh pozemku: zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk, na listu vlastnictví č. 2022.

Výsledná cena těchto nemovitostí byla ustanovena usnesením soudního exekutora ze dne 9.4.2016 ve výši 913.000,-Kč, to jako cena obvyklá, určená na základě znaleckého posudku č. 3873/83/2016 ze dne 26.4.2016 vypracovaného soudním znalcem Ing. Václavem Zvěřinou , CSc. V rámci provádění exekuce prodejem výše uvedených nemovitostí bylo dne 30.5.2016 vydáno usnesení (dražební vyhláška), kterou byla nařízena elektronická dražba nemovitých věcí dlužníka na 6.9.2016 od 9:00 hod. Dne 2.9.2016, to je pouhé 4 dny před zahájením prvního dražebního jednání a 3 měsíce po vydání dražební vyhlášky, podal dlužník u zdejšího soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu soudní exekutor rozhodl o odročení dražebního jednání usnesením ze dne 6.9.2016. První insolvenční návrh dlužníka byl dne 26.9.2016 usnesením zdejšího soudu č.j. KSPL 51 INS 20434/2016-A-6 odmítnut, a to z důvodu nedostatečného vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek dlužníka osvědčují (tedy kolonka č. 7 formuláře). Dlužník v návrhu pouze uvedl, že má více věřitelů s peněžitými závazky s dobou delší než 30 dní po splatnosti, přičemž tyto závazky není schopen plnit po dobu delší než 3 měsíce, avšak dlužník v kolonce č. 7 formuláře řádně nespecifikuje své závazky tak, aby bylo možné jednoznačně uzavřít, že má závazky u více věřitelů, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti. Dlužník v předmětné kolonce č. 7 insolvečního návrhu vůbec nespecifikoval, resp. neuváděl, své věřitele, ani splatnost svých závazků. S ohledem na odmítnutí insolvenčního návrhu vydal soudní exekutor (navrhovatel) další dražební vyhlášku ze dne 5.10.2016, přičemž dražba byla ustanovena na den 15.11.2016 s tím, že dražba bude provedena prostřednictvím elektronického portálu na www.e-drazby.cz. Dne 11.10.2016 se dlužník vzdal práva na odvolání proti usnesení o odmítnutí prvního insolvenčního návrhu a téhož dne podal u zdejšího soudu druhý insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dle navrhovatele ze zpětvzetí odvolání je zřejmé, že dlužník se snaží odstranit procesní překážku litispendence, aby mohl podat nový insolvenční návrh a zahájit tak nové insolvenční řízení.

Dle navrhovatele je tak zjevné, že první i druhý insolvenční návrh byl dlužníkem podán zcela účelově, motivován snahou vyvolat důsledky předpokládané ust. § 109 odst.1 písm. c) insolvenčního zákona a zabránit tak nařízenému dražebnímu jednání ohledně nemovitých věcí dlužníka. Navrhovatel poukázal na to, že druhý návrh dlužníka nemá dle navrhovatele veškeré náležitosti v souladu s ust. § 103 insolvečního zákona, když dlužník doložil pouze svoji pohledávku za Hypoteční bankou a.s., ale nedoložil pohledávky za dalšími tvrzenými věřiteli. Navrhovatel poukázal na to, že dražební vyhlášky navrhovatel doručoval jednomu z tvrzených věřitelů, tedy příslušnému finančnímu úřadu, který však svoji tvrzenou pohledávku do dražebního jednání nepřihlásil. Navrhovatel se tak domnívá, že tvrzené pohledávky dlužníka neexistují, insolvenční návrh nesplňuje veškeré náležitosti a chybí pluralita věřitelů. Navrhovatel se tak domnívá, že dlužník není v úpadku a oba insolvenční návrhy jsou účelovou snahou sabotovat nařízené dražby.

Skutečnosti tvrzené v návrhu na vydání předběžného opatření soudní exekutor doložil jednak vyrozuměním o zahájení exekuce č.j. 156 EX 2414/15-8 ze dne 17.12.2015, exekučním příkazem soudního exekutora č.j. 156 EX 2414 /15-9 ze dne 18.12.2015, dále usnesením soudního exekutora č.j. 156 EX 2414/15-46 ze dne 29.4.2016 o ocenění nemovitých věcí dlužmíka, dále znaleckým posudkem č. 3873/83/2016 zpracovaného Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., dne 26.4.2016, dále dražební vyhláškou soudního exekutora č.j. 156 EX 2414/15-49 ze dne 30.5.2016, dále usnesením soudního exekutora č.j. 156 EX 2414/15-59 ze dne 6.9.2016 o odročení dražebního jednání a také dražební vyhláškou soudního exekutora č.j. 156 EX 2414/15-62 ze dne 5.10.2016.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 17.10.2016 se dlužník vyjádřil k návrhu na vydání předběžného opatření. Dlužník jednak uvedl, že považuje závěr soudu, na základě kterého došlo k odmítnutí jeho prvního insolvenčního návrhu, za přepjatě formalistický a v rozporu s konstatní judikaturou. Dlužník však považoval za účelnější a rychlejší podat nový insolvenční návrh, než aby podával odvolání proti usnesení zdejšího soudu o odmítnutí jeho prvního insolvenčního návrhu. Dlužník nesouhlasí s tím, že se jedná o návrh účelový, resp. šikanózní. Dlužník má skutečný zájem na tom, aby byl jeho insolvenční návrh projednán a aby dosáhl povolení oddlužení. Zájem dlužníka na dosažení povolení oddlužení je zájmem pravým a skutečným a dlužník je připraven plně spolupracovat se zdejším soudem, resp. insolvenčním správcem. Dlužník tak navrhl zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny mimo jiné účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Navrhovatel ve svém návrhu na vydání předběžného opatření uvádí, že podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení dlužníkem je zcela účelové, když cílem je pouze zmařit prodej nemovitých věcí dražbou.

Je pravdou, že důvody zvláštního zřetele hodné pro vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona lze spatřovat i v jednání dlužníka, který opakovaným podáváním insolvenčních návrhů, jejichž řádnému projednání následně svým procesním jednáním brání, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračování v zahájených exekučních řízeních (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1262/2013-A-14, KSCB 25 INS 12226/2013).

Soud si je vědom skutečnosti, že dlužník podal insolvenční návrhy v době, kdy byla nařízena dražba nemovitostí v jeho vlastnictví, čímž znemožnil konání dražby (v současné době lze hovořit o znemožnění konání první nařízené dražby, když není zřejmé, jak bude ze strany soudu rozhodnuto o druhém insolvenčním návrhu dlužníka-více viz níže). Ovšem tato skutečnost sama o sobě není dostatečným důkazem o tom, že dlužník sledoval podáním insolvenčního návrhu pouze možnost zmařit prodej nemovitých věcí dražbou. Soud pak účelovost jednání dlužníka nespatřuje ani v tom, že se dlužník vzdal práva na odvolání proti usnesení o odmítnutí jeho prvního insolvenčního návrhu a v tom, že tentýž den podal u zdejšího soudu druhý insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník pouze využil možnosti dané mu zákonem, kdy má možnost vzdát se práva na odvolání proti usnesení, proti kterému je odvolání přípustné. Navíc z toho, že dlužník podal druhý insolvenční návrh bezprostředně po odmítnutí prvého insolvenčního návrhu lze spíše dovozovat naopak to, že dlužník má zájem věc v rámci insolvenčního řízení řešit, když dlužník nevyčkával s podáním insolvenčního návrhu až několik dní před nařízenou dražbou.

Poku jde o průběh insolvenčního řízení, zde soud poukazuje na skutečnost, že v tomto insolvenčním řízení, tedy v řízení sp. zn., nebyly splněny podmínky pro postup soudu dle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (odmítnutí insolvenčního návrhu, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný či neurčitý). Vzhledem k tomu, že k insolvenčnímu návrhu dlužník nedoložil všechny požadované přílohy dle ust. § 104 a § 392 insolvenčního zákona, byl dlužník ze strany soudu usnesením č.j.-A-7 ze dne 14.10.2016, vyzván k doložení chybějících příloh, a to dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ust. § 393 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona. Dlužník byl také poučen o tom, že insolvenční soud případně insolvenční návrh odmítne, nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě ze strany dlužníka doplněn.

Soud tak má za to, že za současného stavu tohoto insolvenčního řízení není splněna druhá podmínka, za které by soud mohl předběžné opatření případně vydat, tedy že dlužník svým procesním jednáním brání řádnému projednání svého insolvenčního návrhu (když dlužník byl ze strany soudu vyzván v souladu s insolvenčním zákonem k doplnění požadovaných příloh insolvenčního návrhu, přičemž lhůta dlužníkovi k doložení těchto požadovaných příloh dosud neuplynula; není tak zřejmé, zda zde budou splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a § 393 odst. 3 insolvenčního zákona, nebo zda budou splněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 insolvenčního zákona nebo pro jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu dle ust. § 142 insolvenčního zákona). Vzhledem k tomu má soud za to, že nejsou v daném případě splněny podmínky, za kterých by soud mohl dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona návrhu soudního exekutora na vydání předběžného opatření vyhovět, a proto byl tento návrh výrokem I. tohoto usnesení zamítnut.

Navrhovateli byla současně výrokem II. tohoto usnesení uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 5 Sazebníku). Podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Plzni dne 19.10.2016

Mgr. Soňa Vozábalová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Miroslava Čtrnáctová