KSPL 51 INS 21242/2016-B-9
Číslo jednací: KSPL 51 INS 21242/2016-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Radek Havlíček, rodné číslo 850914/2015 Krásné Údolí 77, 364 01 Krásné Údolí o neschválení oddlužení dlužníka, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce takto: I. Soud neschvaluje oddlužení dlužníka Radek Havlíček, rč. 850914/2015, Krásné Údolí 77, 364 01 Krásné Údolí II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Radek Havlíček, rč. 850914/2015, Krásné Údolí 77, 364 01 Krásné Údolí, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci Ing. Miroslavu Krejčímu, IČ: 76098648, se sídlem K Cementárně 1427/1a, 153 00 Praha se určuje odměna ve výši 14 520 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 2 904 Kč včetně DPH. Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce jsou ve výši 4 748 Kč uhrazeny z majetkové podstaty dlužníka a ve výši 12 676 Kč budou uhrazeny z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Plzni jako soudu insolvenčního. IV. Insolvenční správce Ing. Miroslav Krejčí, IČ: 76098648, se sídlem K Cementárně 1427/1a, 153 00 Praha, se zprošťuje funkce. Odůvodnění: Dlužník podal u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud dne 14. 11. 2016 vydal usnesení č. j.-A-8, kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Dne 17. 1. 2017 proběhlo přezkumné jednání, na němž bylo sděleno, že dlužník nehradí zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Dlužník uvedl, že si této povinnosti nebyl vědom. Soud proto dlužníka vyzval ve lhůtě do konce měsíce března roku 2017, k doplacení záloh na odměnu a náhradu nákladů insolvenčního správce. Současně dlužníka vyzval ve shodné lhůtě k doložení dokladů o výši aktuálního čistého měsíčního příjmu. Na tuto výzvu dlužník nereagoval, byl proto ke splnění výzvy opětovně vyzván, a to dne 3. 5. 2017. Insolvenční správce soudu následně sdělil, že chybějící zálohy dlužníkem uhrazeny nebyly. Z poslední zprávy insolvenčního správce ze dne 19. 2. 2018 vyplývá, že dlužník neuhradil na zálohách insolvenčního řízení ničeho. V případě dlužníka nepřipadá v úvahu ani zpeněžení majetkové podstaty, neboť dlužník nedisponuje žádným majetkem. Soud tak uzavírá, že v současné době nejsou u dlužníka splněny předpoklady pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když soudu nejsou známy žádné příjmy dlužníka, dlužník nehradí zálohy na odměnu a náhradu nákladů insolvenčního správce a není zde předpoklad uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová. isir.justi ce.cz

Dle čl. II bod 1. zákona č. 64/2017 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, a kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (přechodná ustanovení), zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. V daném případě tak soud postupoval dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), ve znění účinném od 1. 7. 2017. Dle ust. § 405 IZ (1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. (2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. (3) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. (4) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 3. (5) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník. Dle ust. § 395 IZ (1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. V situaci, kdy dlužník neprokázal, že jeho ekonomická nabídka postačuje k tomu, aby nezajištěným věřitelům zaplatil alespoň 30 % jejich pohledávek a současně uhradil odměnu a hotové výdaje insolvenčnímu správci, přičemž soudu nepředložil požadované doklady a dle sdělení insolvenčního správce neuhradil na zálohách insolvenčního řízení ničeho, má soud za to, že v řízení vyšly najevo okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Opětovně soud dodává, že o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemohlo být vzhledem k výši dlužníkova majetku vůbec uvažováno. Za tohoto stavu nemá soud jinou možnost, než oddlužení neschválit (výrok I.). Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová. zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení (výrok II.) a zproštění insolvenčního správce funkce (výrok IV.). O odměně insolvenčního správce a náhradě nákladů rozhodl soud dle ustanovení § 5 resp. § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), neboť odměnu, vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení žádného ze způsobů oddlužení ani k prohlášení konkursu, nelze určit postupem podle § 1 až 4 vyhlášky. Insolvenčnímu správci k dnešnímu dni vznikl nárok na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů v celkové částce 17 424 Kč včetně DPH; tuto částku soud tedy přiznal insolvenčnímu správci (výrok III.). Dlužník přitom uhradil na účet majetkové podstaty částku 4 748 Kč (viz sdělení insolvenčního správce ze dne 19. 2. 2018, zveřejněné v IR jako dokument B -8). Tedy soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. Poučení: Proti výroku I. není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 insolvenčního zákona). Proti výrokům I. může podat odvolání pouze dlužník (§ 405 odst. 5 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Plzni dne 28. 2. 2018

Mgr. Soňa Vozábalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.