KSPL 51 INS 20913/2015-A-26
KSPL 51 INS 20913/2015-A-26

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou, v insolvenční věci dlužníka: KM-plast s.r.o., IČ: 61173401, se sídlem Hybešova 1016/II., 337 01 Rokycany, o odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 11. 2015, č.j. KSPL 51 INS 20913/2015-A-23 s e z r u š u j e .

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 10. 2. 2016

Mgr. Soňa Vozábalová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Miroslava Čtrnáctová