KSPL 51 INS 2073/2015
KSPL 51 INS 2073 / 2015 ?) VSPH 2064/2017-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedý jUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců jUDr. Jindřicha Havlovce a ]UDr. Michala Kubína. v insolvenční věci dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , býtem Tlučná, Hlavní 54, zahájené knávrhu věřitele: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Rejskova 12, zast. Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem Rokycany, Míru 17, o odvolání věřitele: Bc. Karel Pressl, bytem Tlučná, Bažantnice 810, zast. Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem Plzeň, Škroupova 10, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. března 2016, čj. KSPL 51 INS 2073/2015-B-10, takto:

Usneseni Krajského soudu vPlzni ze dne 14. března 2016, č.j. KSPL 51 INS

2073/2015-B-10, se t u š i a věc se v 1: a c i tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodněnk

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že k popření pohledávky věřitele Vvl, P-1, a to dílčí pohledávky č. 2 a dílčí pohledávky č. 3, učiněné věřitelem V S podáním doručeném soudu dne 23.12.2015 se nepřihlíží .

Své rozhodnutí, odkazuje na ust. 5 200 odst. 1 3 z.č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), odůvodnil tím, že věřitel č. 8 mu dne 23.12.2015 doručil formulář popření pohledávky přihlášeným věřitelem, ve kterém popřel pohledávky č. 2 ve výši 2.500.000,-Kč a č. 3 ve Výši 2.300.000,- Kč věřitele č. 1 z důvodu její neexistence s tím, že býla pravděpodobně uměle Výtvořena. Toto popření však nesplňuje náležitosti kladené zákonem na popření pohledávky jiným věřitelem, a proto se k němu nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 8 odvolal a žádá, abý bylo zrušeno. Namítl, že vzhledem k tomu, že soud jeho popření neodniítlíí, považuje se za incidenční žalobu, kterou je třeba projednat. Má za to, že soud prvního stupně se v řízení dopustil několika procesních chyb. jednak co do posouzení popření pohledávky ze strany dlužníka a jednak vtom, že seznam přihlášených pohledávek byl zveřejněn vinsolvenčním rejstříku dne 1.12.2015, tedy nikoliv ve lhůtě 15 dnů před konáním přezkumného jednání. Na procesní úkony odvolatele, které má soud za opožděné, nebylo adekvátně reagováno. Ve zbytku odkázal na argumentaci státního zastupitelství.

Státní zastupitelství (které podáním ze dne 14.12.2016 2 řízení vystoupilo) ve svém vyjádření zaujalo názor, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím přijatým v rámci dohledu a není proti němu odvolání přípustné. Bylo-li podáno, mělo by být odmítnuto. K popření pohledávky věřitele jiným věřitelem došlo až po přezkumném jednání, pročež je třeba (s odkazem na postup zvolený v rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.2.2016, sp. zn. 3 VSOL 1011 /201 5

__w u 1 _mflu: _"

3 VSPI I 2064/2017

,:run u rnwu tunu-uf-_

13-16 a na názory vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2012, sen. zn. 29 ICdo 17 / 2012) postupovat dle 5 200 odst. 5 InsZ s tím, že o podání věřitele č. 8 má být rozhodnuto jako o incidenční žalobě. Vzhledem k tomu, že v oddílu C insolvenčního rejstříku je již zapsána jiný žaloba věřitele č. 8 na popření pohledávky věřitele č. 1, může taková okolnost bránit projednání obou těchto věcí ve smyslu 5 83 odst. 1 o.s.ř. Poukazuje také na to, že seznam přihlášených pohledávek byl zveřejněn vmsolvenčním rejstříku dne 1.12.2015, tedy nikoliv ve lhůtě 15 dnů před konáním přezkumného jednání ve smyslu Š 189 odst. 3 lnsZ, což bylo důvodem pro jeho odročení, ke kterému soud prvniho stupně nepřistoupil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, bytí z jiných, než odvolatelem namítaných důvodů.

Podle ustanovení Š 159 odst. 1, písm. a) InsZ, incidenčnírní spory jsou spory o pravost, Výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení 5 160 InsZ, incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby (odst. 1). Žalobu podanou podle odstavce 1 opožděné nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat (odst. 4).

Podle ustanovení 5 200 InsZ (ve znění účinném do 30.6.2017) věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, Výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup, tato služba nesmí být zpoplatněna (odst. 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihEží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; 5 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihHží. Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihHží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3). jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5).

Z obsahu spisu se podává, že dotčené popření (na předepsaném formuláři) pohledávky věřitele č. 1 věřitelem č. 8 bylo insolvenčnírnu soudu doručeno 23.12.2015 (lil 9). Přitom přezkumné jednání, na kterém bylý odvolatelem popírané pohledávky přezkoumány (a zjištěny) se konalo již 15.12.2015 (BA).

Vycházeje z uvedeného odvolací soud dospívá k názoru, že pro rozhodnutí soudu prvního stupně dle 5 200 odst. 1 3 InsZ o tom, že se k dotčenému popření nepřihlížííí, není dán zákonný podklad. Neuvedl li navíc soud prvního stupně v odůvodnění napadeného rozhodnutí (konstatuje pouze, že popření pohledávky nesplňuje náležitosti kladené ustanoveními Š 200

J v orn zune; zur; odst. 1 5 InsZ na popření pohledávky jiným věřitelemíí) žádný konkrétní důvod pro vydání napadeného rozhodnutí, je toto pro nedostatek důvodů a nesrozumitelnost nepřezkoumatelně ve smyslu Š 157 odst. 2 ve spojení s S 167 odst. 2 o.s.ř. za použití 5 7 InsZ.

V situaci, kdy k popření pohledávek věřitele č. 1 věřitelem č. 8 došlo 8 dní po přezkumném jednání, na kterém tyto nebyly účinně popřeny správcem ani žádným z přihlášených věřitelů, je podle názoru odvolacího soudu (srov. také usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.2.2016, č.j. 3 VSOL 1011/2015-Bw16) třeba dotčené popření pohledávky ve smyslu ustanovení Š 200 odst. 5 InsZ považovat za žalobu ve smyslu ust. Š 159 odst. 1, písm. a) InsZ, kterou popírající věřitel uplatnil své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil u soudu. je pak věcí soudu, který projednává odpovídající incidenční spor, aby se zabýval včasnosti podané žaloby (v žalobu přeměněného popření přihlášeného věřitele) a v případě její opožděnosti ji v režimu ust. Š 160 odst. 4 InsZ odmítl (v této souvislosti srov. rovněž závěry formulované Nejvyšším soudem v jeho usnesení ze dne 29.11.2012, sen. zn. 29 ICdo 1? / 2012 R 21 /2013).

Za této situace jsou ostatní v odvolacím řízení uplatněné námitky nevýznamné. Přitom okolnost, že nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek v msolvenčnňn rejstříku dle 5 189 odst. 3 InsZ je nevýznamná za stavu, kdy zákon takový postup nikterak přímo nepostihuje a kdy tímto postupem právo odvolatele popřít pohledávku jiného věřitele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o sporné pohledávce zjevně nebylo dotčeno.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle Š 219a odst. 1, písm. a) a b) o.s.ř. za použití 5 7 InsZ zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně podle 5 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. k dalšímu

říz ení.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí a' s a f dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. k/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (5 71 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 11. prosince 2017

JUDr. Peter T 1: e b a ti c ký , Ph.D., LL.M., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotov , : i Petr Vojta !