KSPL 51 INS 16952/2015-A-13
KSPL 51 INS 16952/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou, v insolvenční věci dlužníka: Ing. Vladislav Toman, IČ: 11615761, rč. 610312/0254, Luby 51, 339 01 Klatovy, o odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 11. 2015, č.j. KSPL 51 INS 16952/2015-A-11 s e z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 10. 2. 2016

Mgr. Soňa Vozábalová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Miroslava Čtrnáctová