KSPL 51 INS 16683/2016-B-20
č.j. KSPL 51 INS 16683/2016-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Vinter, rodné číslo 810817/1819 bytem Husova 409/18, 353 01 Mariánské Lázně (dále jen jako dlužník ) o neschválení oddlužení dlužníka, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce takto:

I. Soud neschvaluje oddlužení dlužníka Jana Vintera, rodné číslo 810817/1819, bytem Husova 409/18, 353 01 Mariánské Lázně. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Jana Vintera, rodné číslo 810817/1819, bytem Husova 409/18, 353 01 Mariánské Lázně, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci JUDr. Evě Kabelkové, IČO 66201080, sídlem Kamenická 1, 301 12 Plzeň, se určuje odměna ve výši 9 075 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Hotové výdaje a odměna insolvenčního správce v částce 10 890 Kč budou hrazeny z rozpočtových prostředků. IV. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit insolvenčnímu správci JUDr. Evě Kabelkové, IČO 66201080, sídlem Kamenická 1, 301 12 Plzeň, odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 10 890 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. V. Česká republika-Krajský soud v Plzni je povinna zaplatit odvolanému insolvenčnímu správci JUDr. Mgr. Vendulce Valentové, Ph.D., IČO 04820894, sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, odměnu a náhradu hotových výdajů přiznanou usnesením č.j.-B-13 ze dne 13. 5. 2017 ve výši 6 534 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. VI. Insolvenční správce JUDr. Eva Kabelková, IČO 66201080, sídlem Kamenická 1, 301 12 Plzeň, se zprošťuje funkce. Odůvodnění: 1. Dlužník podal u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud dne 18. 8. 2016 vydal usnesení č. j.-A-8, kterým zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Mgr. Vendulku Valentovou, Ph.D.

2. Dne 25. 10. 2016 proběhlo přezkumné jednání, z něhož vyplynulo, že do insolvenčního řízení se přihlásili celkem 4 věřitelé s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 194 931,85 Kč. Dlužník je svobodný, nemá žádnou vyživovací povinnost a průměrný čistý měsíční příjem by měl činit 22 400 Kč. Dlužník byl vyzván k doložení kopií výplatních pásek. Na výzvu soudu nijak nereagoval.

3. Usnesením č.j.-B-8 ze dne 29. 3. 2017 byla na vlastní žádost odvolána JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D. z funkce insolvenčního správce a novým insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Eva Kabelková. Následně byla odvolanému insolvenčnímu správci usnesením č.j.-B-13 ze dne 31. 5. 2017 přiznána odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 8 712 Kč.

4. V průběhu řízení vyšlo najevo, že dlužník nehradí předepsané zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Podáním ze dne 22. 1. 2018 insolvenční správce sdělil, že

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová. isir.justi ce.cz

dlužník je nekontaktní, nereaguje ani na zaslanou mailovou poštu. Dlužníkem byly uhrazeny pouze dvě zálohy ve výši 2 178 Kč.

5. Soud tak uzavírá, že v současné době nejsou u dlužníka splněny předpoklady pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když jednak dlužník řádně nehradí zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, jednak soudu nejsou známy konkrétní příjmy dlužníka, z nichž by vyplývalo, že je dlužník schopen uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich přihlášených pohledávek. Dlužník rovněž neposkytuje dostatečnou součinnost ani soudu, ani insolvenčnímu správci.

6. Dle čl. II bod 1. zákona č. 64/2017 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, a kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (přechodná ustanovení), zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

7. V daném případě tak soud postupoval dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), ve znění účinném od 1. 7. 2017.

8. Dle ust. § 405 IZ (1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. (2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. (3) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. (4) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 3. (5) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník.

9. Dle ust. § 395 IZ (1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.

nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. 10. V situaci, kdy dlužník neprokázal, že jeho ekonomická nabídka postačuje k tomu, aby nezajištěným věřitelům zaplatil alespoň 30 % jejich pohledávek, má soud za to, že v řízení vyšly najevo okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Rovněž dosavadní výsledky řízení dokládají nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení, když nereaguje na výzvy soudu ani insolvenčního správce a rovněž nehradí předepsané zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. O oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemohlo být vzhledem k výši dlužníkova majetku vůbec uvažováno. Za tohoto stavu nemá soud jinou možnost, než oddlužení neschválit (výrok I.). Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení (výrok II.) a zproštění insolvenčního správce funkce (výrok IV.). 11. O odměně insolvenčního správce a náhradě nákladů rozhodl soud dle ustanovení § 5 resp. § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), neboť odměnu, vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení žádného ze způsobů oddlužení ani k prohlášení konkursu, nelze určit postupem podle § 1 až 4 vyhlášky. Insolvenčnímu správci k dnešnímu dni vznikl nárok na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů v celkové částce 10 890 Kč včetně DPH (10 x 1 089 Kč); tuto částku soud tedy přiznal insolvenčnímu správci (výrok III.). Dlužník přitom uhradil na účet majetkové podstaty částku 2 178 Kč, takže tuto částku lze použít na úhradu části odměny a hotových výdajů odvolaného insolvenčního správce a ve zbývající výši 6 534 Kč bude proplacena ze státního rozpočtu (výrok V.). Poučení: Proti výroku I. není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 insolvenčního zákona). Proti výrokům I. může podat odvolání pouze dlužník (§ 405 odst. 5 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a VI. mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň 26. ledna 2018

Mgr. Soňa Vozábalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.